Ekstern varsling om kritikkverdige forhold i Lyngdal kommune

Informasjon

Nederst på denne siden finner du lenke til elektronisk skjema for varsling av kritikkverdige forhold i Lyngdal kommune. Varsling er å melde fra om brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Den elektroniske varslingsordningen gjør det enkelt og trygt å melde fra om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Lyngdal kommune eller rettet mot Lyngdal kommune. Denne varslingskanalen er for innbyggere, leverandører og andre eksterne brukere / grupper.

Alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til eller ved berettiget mistanke om brudd på lover og regler som:

  • Bestikkelser eller ulovlige provisjoner
  • Upassende gaver eller bonuser
  • Brudd på anskaffelsesreglene
  • Myndighetsmisbruk
  • Trakassering og/eller diskriminering
  • Mangelfulle sikringstiltak
  • Brudd på taushetsplikt og andre tillitsbrudd
  • Fare for liv og helse

Ansatte i Lyngdal kommune benytter eget varslingsskjema i Kvalitetslosen (se egen lenke nedenfor). Ansatte har en lovbestemt rett, og i noen tilfeller også plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Arbeidstaker kan også si fra til tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg. Via denne lenken kan du lese mer om arbeidstakers medvirkningsplikt i arbeidsmiljøloven § 2-3 (lovdata.no).

Lenke til Kvalitetslosen

Klager på vedtak eller tjenester

Klager på enkeltvedtak eller kommunale tjenester inngår IKKE i denne varslingsordningen.

Klage på enkeltvedtak må innen klagefristen rettes til det tjenestestedet som har fattet vedtaket. Tjenestestedet kan om du ønsker hjelpe deg med å utforme klagen. 

Dersom du opplever feil eller mangler ved en tjeneste du mottar, må du kontakte tjenestestedet eller virksomheten som yter tjenesten.

Varsling og offentlighet

Dokumenter i varslingssaker er underlagt samme lovverk for taushetsplikt og offentlighet som andre dokumenter. Det vil si at taushetsbelagte opplysninger alltid vil være unntatt offentlighet. Varslers identitet og opplysninger som er egnet til å identifisere varsler vil som hovedregel bli skjermet.

Opplysninger som ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i offentleglova vil derimot kunne bli offentliggjort eller bli gitt innsyn i etter innsynsbegjæring eller vedtak hos Fylkesmannen.

At vi følger offentleglovas krav betyr også at eventuelle henvendelser som er utenfor formålet med varslingsordningen, som for eksempel klager på forsøpling, trafikk, byggevirksomhet mv., normalt ikke vil kunne unntas offentlighet, heller ikke avsenders navn dersom dette er oppgitt.

Slik varsler du

Varsling skjer via eget elektronisk skjema. Du finner lenke til skjema nederst på siden.

Når du varsler via skjemaet, hentes informasjonen fra skjemaleverandør inn i kommunens sak- og arkivsystem via en sikker kobling. Det er rådmannen som eier saksmappen for varslingssaker.

Som varsler kan du velge å være anonym, men det vil være en fordel for den videre behandlingen om du på skjemaet oppgir navn og kontaktinformasjon. Lyngdal kommune vil derfor anmode varsler om å oppgi navn.

Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med lover og regler for saksbehandling. Varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og det skal også være et vern for den det varsles om.

For at varslingsordningen skal kunne avdekke uønskede forhold, er det viktig med presise opplysninger. Gi mest mulig faktaopplysninger om hvilken kommunal virksomhet dette gjelder, personer involvert og hvilken befatning med saken du som varsler har. Dokumentasjon vil være til stor nytte. Dokumentasjon (bilder mm) kan lastes opp som vedlegg til skjemaet.

Når du sender inn et varsel via webskjemaet, vil du få et referansenummer som du må ta vare på for eventuelt senere henvendelser om og tilbakemelding på saken din.

Det presiseres at Lyngdal kommune har konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger, i henhold til personopplysningsloven § 33 om konsesjonsplikt:

Lenke til dokument konsesjon fra Datatilsynet

Etter at du har varslet

Varselet vil bli behandlet av rådmannen, som beslutter videre prosess. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hva det er varslet om. Har du oppgitt kontaktdata vil du få informasjon om hvilken oppfølging varselet får.

Varslingsskjema

Varsling om kritikkverdige forhold gjøres via eget elektronisk skjema, som du finner lenke til nedenfor.

Av hensyn til sikkerhet er det ikke hensiktsmessig å varsle via e-post.

Lenke til varslingsskjema

Sist oppdatert: 08. februar 2016
Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Norman Udland

Tittel: Rådmann

Telefon: 38 33 40 00