Ny kommunestruktur - Lyngdal 2

Informasjon

Det er mer enn 50 år siden det sist skjedde store endringer i kommunestrukturen i Norge. Regjeringen er tydelig på at en ny reform og endringer er nødvendig for å møte framtiden bedre rustet. Lyngdal og Audnedal har inngått intensjonsavtale om å bygge ny kommune sammen.

Lyngdal har deltatt i flere prosesser om ny kommunestruktur. Herunder "Lister 5" og "Lyngdal 5". Reformprosjektet som det nå jobbes med er "Lyngdal 2". En ny kommune med tett på 10.300 innbyggere, bestående av Audnedal og Lyngdal. Målsettingen er at den nye kommunen skal være en realitet fra 1. januar 2020. Via lenken under kan du laste opp intensjonsavtalen som ligger til grunn for reformprosjektet "Lyngdal 2".

Lenke til intensjonsavtale "Lyngdal 2"

Prosjektet er fram til 12. januar 2017 blitt ledet av en styringsgruppe bestående av tre politikere og en tillitsvalgt fra hver kommune. Denne dagen ble interimnemnda for den nye kommunen konstituert, med Audnedals ordfører Reidun Bakken som leder. Se lenke til egen nyhetssak om dette under. Rådmennene utgjør prosjektgruppen som leder utredningsarbeidet basert på styringsgruppens føringer. Prosjektgruppen ledes av rådmann i Lyngdal, Norman Udland.

Lenke til nyhetssak konstituerende møte 12.01.17

Illustrasjonsbilde for Lyngdal 2-prosjektet, med kjent motiv fra henholdsvis Audnedal og Lyngdal

Tilbakeblikk

Det som startet som kommunestrukturprosjektet "Lyngdal 5" ble redusert til "Lyngdal 4" etter at Farsund kommunestyre torsdag 12. mars 2015 enstemmig bestemte å trekke seg ut av prosjektet, til fordel for Lister-prosjektet. "Lyngdal 4" besto etter det av Audnedal, Hægebostad og Lindesnes i tillegg til Lyngdal. Det var her enighet om at kommunenavnet skulle være Lindesnes, med Lyngdal som administrasjonssenter.

I juni 2015 gjorde kommunestyret i Lyngdal og Hægebostad formelt vedtak om at "Lyngdal 4" skulle være retningsvalget. Som en naturlig konsekvens av det er reformprosjektet "Lister 5" stanset opp.

I tidsrommet 26. oktober til 4. november gjennomførte Opinion AS, på oppdrag fra Lyngdal kommune, en folkehøring blant 800 lyngdøler i alderen 16 år og eldre, og med lik fordeling av kvinner og menn. 65 prosent av de 800 svarene (tilsvarende 519 personer) sa ja til kommunesammenslåing. Av de som svarte ja på spørsmålet om Lyngdal kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabokommuner var 78 prosent for "Lyngdal 4"-alternativet. Dersom dette alternativet skulle falle bort, var fortsatt hele 54 prosent for "Lyngdal 3", som altså er prosjektet det nå jobbes videre med.

Via lenkene under kan du laste opp hele innbyggerundersøkelsen, dokument med spørsmålene som ble stilt og egen aktueltsak om resultatet av undersøkelsen:

Lenke til rapport innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune

Lenke til spørreskjema

Lenke til aktueltsak om folkehøringen

6. og 7. desember 2015 gjennomførte Lindesnes kommune en folkeavstemning om retningsvalg, der innbyggerne skulle velge mellom "Lyngdal 4" eller "Nye Lindesnes" (Lindesnes, Mandal og Marnardal). Folkeavstemningen fikk en oppslutning på 56 prosent. Resultatet ble 54 prosent for "Nye Lindesnes" og 44 prosent for "Lyngdal 4"-alternativet. I møte 10. desember 2015 gjorde Lindesnes kommunestyre formelt vedtak om å lytte til innbyggernes råd, og jobbe videre med reformprosjektet "Nye Lindesnes".

Audnedal, Hægebostad og Lyngdal kommuner jobbet videre med reformprosjektet "Lyngdal 3".

14. og 15. februar 2016 ble det i Audnedal kommune avholdt folkeavstemning om retningsvalg (ja eller nei til "Lyngdal 3"). 346 stemte da nei mens det ble avgitt 498 ja-stemmer. Det tilsvarer et ja-flertall på 59 prosent for intensjonsavtalen med "Lyngdal 3".

6. og 7. mars ble det gjennomført tilsvarende folkeavstemning i Hægebostad kommune. 943 av 1295 stemmeberettigede stemte i dette valget. Noe som tilsvarer en valgdeltagelse på 73 prosent.

43 prosent stemte ja, mens 57 prosent sa nei til reformprosjektet "Lyngdal 3", og Hægebostad kommune trakk seg på den bakgrunn ut av prosessen.

Audnedal og Lyngdal har jobbet videre med "Lyngdal 2", og vedtatt sammenslåing.

Nye Lyngdal på Facebook

Det er opprettet en egen facebookside for "Lyngdal 2"-prosjektet, hvor det publiseres aktuell informasjon og hvor innbyggerne kan stille spørsmål og delta i aktiv debatt og meningsutveksling om nye Lyngdal kommune spesielt og om kommunereformen generelt.

Lenke til facebooksiden "Nye Lyngdal kommune"

Aktuelle dokumenter

I denne seksjonen publiseres fortløpende aktuelle dokumenter om "Lyngdal 2"-prosessen etterhvert som de foreligger. De nyeste og mest aktuelle ligger alltid øverst.

Lenke til møteinnkalling felles kommunestyremøte 15.06.17

Lenke til møteprotokoll fellesnemnd nye Lyngdal 16.02.17

Lenke til referat arbeidsutvalg interimnemnd 07.02.17

Lenke til referat arbeidsutvalg interimnemnd 18.01.17

Lenke til møteprotokoll fellesnemnd nye Lyngdal 12.01.17

Lenke til møteinnkalling fellesnemnd nye Lyngdal 12.01.17

Nyhetssaker

Via lenkene under finner du til enhver tid siste nytt om Nye Lyngdal. De nyeste sakene ligger øverst.

Lenke til nyhetssak historisk fellessamling i Kvås

Lenke til nyhetssak konstituerende møte 12.01.17

Lenke til aktueltsak om folkehøringen

Sist oppdatert: 12. mai 2017
Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Norman Udland

Tittel: Rådmann

Telefon: 38 33 40 00