Nye Lyngdal kommune

Informasjon

Det er mer enn 50 år siden det sist skjedde store endringer i kommunestrukturen i Norge. Regjeringen er tydelig på at en ny reform og endringer er nødvendig for å kunne møte framtiden bedre rustet. Lyngdal og Audnedal har vedtatt å bygge ny kommune sammen.

Lyngdal har deltatt i flere prosesser om ny kommunestruktur. Herunder "Lister 5" og "Lyngdal 5". Reformprosjektet som det nå jobbes med er "Nye Lyngdal". En ny kommune med tett på 10.300 innbyggere, bestående av Audnedal og Lyngdal. Den nye kommunen skal være en realitet fra 1. januar 2020. Via lenken under kan du laste opp intensjonsavtalen som ligger til grunn for reformprosjektet nye Lyngdal kommune.

Lenke til intensjonsavtale for nye Lyngdal

Illustrasjonsbilde for Lyngdal 2-prosjektet, med kjent motiv fra henholdsvis Audnedal og Lyngdal

Prosjektleder for nye Lyngdal 

Ann Karin Fuglestad ble 6. juni 2017 ansatt som prosjektleder for reformprosessen nye Lyngdal kommune. Ann Karin er statsviter av fag og har siden 1. januar 2013 vært ansatt i Lyngdal kommune som kommuneplanlegger. Før dette hadde hun i fire år Mandal kommune som arbeidsgiver. Det siste året som leder for utviklingsavdelingen der. Siden 2014 har hun vært tett på reformprosessen, blant annet som sekretær for interimnemnda. Nå er hun gitt oppdraget med å lede det omfattende arbeidet det er å bygge den nye kommunen.

Bilde av prosjektleder Ann Karin Fuglestad

Ann Karin Fuglestad er bosatt i Farsund, og har som tidligere folkevalgt i Kaperbyen inngående kjennskap til politiske prosesser og beslutninger. Hun er dessuten i norgestoppen som bridgespiller. Hun har med andre ord også solide strategiske egenskaper. Noe som sammen med hennes kunnskap om og erfaring fra andre kommuner i regionen utvilsomt også kommer godt med i den jobben hun nå skal utføre.

Slik beskriver hun selv oppdraget og arbeidsoppgavene som ligger foran henne:

«Den 1.1.2020 blir en ny kommune etablert og dagens Audnedal og Lyngdal kommuner opphører. Min hovedoppgave vil være å sørge for at prosessene fram mot ny kommune blir så gode at både innbyggere og ansatte opplever sammenslåingen som positiv. Et viktig suksesskriterium er at de tjenestene som kommunene i dag gir sine innbyggere skal fortsette med like god eller bedre kvalitet. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi skal fortsette med alt på samme måte som i dag. Jeg ser på denne prosessen som en mulighet til å fornye og forbedre tjenestene som kommunen skal yte til sine innbyggere. Kommunen er en veldig kompleks organisasjon som skal levere på svært mange ulike områder, så oppgaven som prosjektleder blir krevende. Mye handler om å gjøre ting i riktig rekkefølge og se til at politikere, ansatte, tillitsvalgte og innbyggere involveres på passende tidspunkt. Slik jeg ser det har jeg et stort ansvar for å sikre god informasjon og kommunikasjon gjennom hele prosessen. Alt i alt synes jeg Audnedal og Lyngdal har gjort et modig valg ved å gå for hverandre, og jeg er svært takknemlig for at jeg er gitt tillit til å lede prosessene fram mot sammenslåingstidspunktet. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene for fullt».

Ann Karin Fuglestad tar gjerne imot spørsmål og innspill om prosessen. Du treffer henne på telefon 990 45 480, eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Ann Karin Fuglestad

Tilbakeblikk

Det som startet som kommunestrukturprosjektet "Lyngdal 5" ble redusert til "Lyngdal 4" etter at Farsund kommunestyre torsdag 12. mars 2015 enstemmig bestemte å trekke seg ut av prosjektet, til fordel for Lister-prosjektet. "Lyngdal 4" besto etter det av Audnedal, Hægebostad og Lindesnes i tillegg til Lyngdal. Det var her enighet om at kommunenavnet skulle være Lindesnes, med Lyngdal som administrasjonssenter.

I juni 2015 gjorde kommunestyret i Lyngdal og Hægebostad formelt vedtak om at "Lyngdal 4" skulle være retningsvalget. Som en naturlig konsekvens av det stanset reformprosjektet "Lister 5" opp.

I tidsrommet 26. oktober til 4. november gjennomførte Opinion AS, på oppdrag fra Lyngdal kommune, en folkehøring blant 800 lyngdøler i alderen 16 år og eldre, og med lik fordeling av kvinner og menn. 65 prosent av de 800 svarene (tilsvarende 519 personer) sa ja til kommunesammenslåing. Av de som svarte ja på spørsmålet om Lyngdal kommune bør slå seg sammen med én eller flere nabokommuner var 78 prosent for "Lyngdal 4"-alternativet. Dersom dette alternativet skulle falle bort, var fortsatt hele 54 prosent for "Lyngdal 3" (Audnedal, Hægebostad og Lyngdal).

Via lenkene under kan du laste opp hele innbyggerundersøkelsen, dokument med spørsmålene som ble stilt og egen aktueltsak om resultatet av undersøkelsen:

Lenke til rapport innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune

Lenke til spørreskjema

Lenke til aktueltsak om folkehøringen

6. og 7. desember 2015 gjennomførte Lindesnes kommune en folkeavstemning om retningsvalg, der innbyggerne skulle velge mellom "Lyngdal 4" eller "Nye Lindesnes" (Lindesnes, Mandal og Marnardal). Folkeavstemningen fikk en oppslutning på 56 prosent. Resultatet ble 54 prosent for "Nye Lindesnes" og 44 prosent for "Lyngdal 4"-alternativet. I møte 10. desember 2015 gjorde Lindesnes kommunestyre formelt vedtak om å lytte til innbyggernes råd, og jobbe videre med reformprosjektet "Nye Lindesnes".

Audnedal, Hægebostad og Lyngdal kommuner jobbet videre med reformprosjektet "Lyngdal 3".

14. og 15. februar 2016 ble det i Audnedal kommune avholdt folkeavstemning om retningsvalg (ja eller nei til "Lyngdal 3"). 346 stemte da nei mens det ble avgitt 498 ja-stemmer. Det tilsvarer et ja-flertall på 59 prosent for intensjonsavtalen med "Lyngdal 3".

6. og 7. mars ble det gjennomført tilsvarende folkeavstemning i Hægebostad kommune. 943 av 1295 stemmeberettigede stemte i dette valget. Noe som tilsvarer en valgdeltagelse på 73 prosent.

43 prosent stemte ja, mens 57 prosent sa nei til reformprosjektet "Lyngdal 3", og Hægebostad kommune trakk seg på den bakgrunn ut av prosessen.

Audnedal og Lyngdal har jobbet videre med "Lyngdal 2", og vedtatt frivillig sammenslåing.

Prosjektet ble fram til 12. januar 2017 ledet av en styringsgruppe bestående av tre politikere og en tillitsvalgt fra hver kommune. Denne dagen ble interimnemnda for den nye kommunen konstituert, med Audnedals ordfører Reidun Bakken som leder. Se lenke til egen nyhetssak om dette under.

Lenke til nyhetssak konstituerende møte 12.01.17

Selve "ekteskapet" mellom de to kommunene ble inngått under en historisk samling på Kvåstunet 15. juni 2017. Da ga de hverandre sitt ja, Audnedal og Lyngdal kommune. Fra den datoen endret også interimnemnda navn til fellesnemnda for nye Lyngdal, med mandat til å gjøre bindende vedtak for den nye kommunen. Resten er, som man sier det, historie ...

Lenke til nyhetssak historisk fellessamling i Kvås

Aktuelle dokumenter

I denne seksjonen publiseres fortløpende aktuelle dokumenter om reformprosessen nye Lyngdal kommune etterhvert som de foreligger. De nyeste og mest aktuelle ligger alltid øverst.

Lenke til møteinnkalling felles kommunestyremøte 15.06.17

Lenke til møteprotokoll fellesnemnd nye Lyngdal 16.02.17

Lenke til referat arbeidsutvalg interimnemnd 07.02.17

Lenke til referat arbeidsutvalg interimnemnd 18.01.17

Lenke til møteprotokoll fellesnemnd nye Lyngdal 12.01.17

Lenke til møteinnkalling fellesnemnd nye Lyngdal 12.01.17

Aktuelle lenker

Via lenkene under kan du lese mer om kommunereformen.

Lenke til regjeringen.no

Lenke til kommunereformen på Wikipedia

Det er en egen lov som legger føringer for fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser, kalt inndelingslova. Formålet med denne loven er å legge til rette for en kommune- og fylkesinndeling som innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet kan sikre et funksjonsdyktig lokalt folkestyre og en effektiv lokalforvaltning. Endringer i kommune- eller fylkesinndeling bør medvirke til å skape hensiktsmessige enheter som kan gi innbyggere og næringsliv tilfredsstillende tjenester og forvaltning.

Lenke til inndelingslova

Informasjonsbrosjyrer

Informasjonsarbeidet vektlegges i reformprosessen. Derfor er det satt ned en egen arbeidsgruppe for kommunikasjonsstrategi. Informasjonsbrosjyrene som distribueres til alle husstander i Audnedal og Lyngdal er et resultat av arbeidet i denne gruppen.

Via lenkene under kan du laste opp begge informasjonsbrosjyrene som så langt er laget om nye Lyngdal. Den første brosjyren ble sendt ut i begynnelsen av juli, mens distribusjonen av brosjyre to skjedde i uke 48. Brosjyrene er de første av flere som skal lages i tiden fram mot ny kommune.

Lenke til brosjyre 2-2017

Lenke til brosjyre 1-2017

Nyhetssaker

Via lenkene under finner du til enhver tid siste nytt om og fra reformprosessen nye Lyngdal. De nyeste sakene ligger øverst.

Lenke til sak enighet om veinavn i ny kommune

Lenke til nyhetssak historisk fellessamling i Kvås

Lenke til nyhetssak konstituerende møte 12.01.17

Lenke til aktueltsak om folkehøringen

Nye Lyngdal på Facebook og Twitter

Det er opprettet en egen facebookside for "Lyngdal 2"-prosjektet, hvor det publiseres aktuell informasjon og hvor innbyggerne kan stille spørsmål og delta i aktiv debatt og meningsutveksling om nye Lyngdal kommune spesielt og om kommunereformen generelt. Nye Lyngdal kommune (@nyelyngdal) er også på Twitter.

Lenke til facebooksiden "Nye Lyngdal kommune"

Kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsplanen for reformprosessen nye Lyngdal kommune legger strategiske føringer for informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, internt og eksternt, fram til den nye kommunen er etablert 1. januar 2020.

Kommunikasjonsplanen er forankret i arbeidsgruppen for kommunikasjonsstrategi og fellesnemnda for nye Lyngdal kommune.

Lenke til kommunikasjonsplan

Slagord og grafisk profil for nye Lyngdal

Nye Lyngdal har valgt ut fire slagord for prosessen som skal lede fram mot den nye kommunen. Disse fire verdiordene bærer i seg kjernen til hvorfor den nye kommunen bygges, og hva det vil bety for innbyggere og ansatte:

  • FORNYE
  • FORBEDRE
  • FORENKLE
  • FORENE

Det er også laget en egen grafisk profil for nye Lyngdal kommune, som i reformprosessen skal benyttes til informasjonsmateriell, møtedokumenter, profilering mv. Via lenken under kan du laste opp en PDF som illustrerer ulike varianter av nye Lyngdals grafiske profil.

Lenke til grafisk profil nye Lyngdal

Sist oppdatert: 16. januar 2018
Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Norman Udland

Tittel: Rådmann

Telefon: 38 33 40 00