Kommunal forskrift om sykehjemsplass ut på høring

Lyngdal kommune har ute til høring forslag til ny lovpålagt forskrift om kriterier for sykehjemsplass. Høringsfrist er 12. april.

Den 13.juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e første ledd, og helse og omsorgstjenesteloven §3-2 a første ledd om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister.

Den nye bestemmelsen i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med et langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

Lyngdal kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jamfør forvaltningslovens § 37. Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette høringsdokumentet. Forslaget til forskrift for tildeling av langtidsopphold på sykehjem i Lyngdal kommune kan lastes opp via lenken under.

Lenke til kommunal forskrift

Lenke til høringsdokument

Eventuelle høringsuttalelser merkes med "Høring – rett til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester", og sendes skriftlig innen 12. april 2017 til:

  • Lyngdal kommune
    Postboks 353
    4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under:

Lenke til epost Lyngdal kommune

Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Oversikt over høringsinstanser ligger som vedlegg nedenfor. Dersom det er noen som savner noen på denne mottakerlisten, ber vi om at høringsnotatet videresendes.

Lenke til dokument høringsinstanser

Videre prosess
Helse- og omsorg har ansvar for at alle høringssvarene vurderes og at forslaget til forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften trer i kraft etter vedtak i Lyngdal kommunestyre og senest 01.07.2017.

Dersom du har spørsmål, kan helse- og omsorgsfaglig ansvarlig i Lyngdal kommune, Anne Moi Bø, kontaktes på mobil 993 66 229 eller på epost.

Lenke til epost Anne Moi Bø

Høringsdokumentene er også kunngjort på siden Kunngjøringer / høringer.

Sist oppdatert: 08. mars 2017