Avlingssvikt

På grunn av tørke har mange bønder i år fått nedsatt grovforavling ved 1.slåtten. Da kan du søke om avlingsskadeerstatning.

Ku på beite - tørt grass

Den langvarige tørkeperioden og varmt vær fører til stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen. Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen presiseringer i hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.

Via lenken under finner du rundskriv fra Landbruksdirektoratet (LDIR) med presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd for søknadsåret 2018.

Lenke til rundskriv LDIR

Du må melde fra til kommunen så raskt som mulig etter avlingsskade som skyldes klimatiske forhold, som i år tørke.
Melding til kommunen er nødvendig for at det skal være mulig å komme på befaring og få dokumentert skaden og årsaken til den.

Søknadsfristen for ordningen er 31. oktober 2018.

Lenke til Fylkesmannens hjemmeside som omhandler erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Sist oppdatert: 13. juli 2018