Bærekraftig samling på kirkesenteret

FNs bærekraftmål står i fokus når de nyansatte lederne i nye Lyngdal kommune samles på kirkesenteret 2. mai.

Ledersamlingen på Lyngdal kirkesenter denne torsdags ettermiddagen og kvelden er et verksted knyttet til det forestående kommuneplanarbeidet. Norge har forpliktet seg til å bidra til å nå FNs bærekraftmål, og kommunene er en viktig samarbeidspart for å få dette til. I forbindelse med at Audnedal og Lyngdal skal slå seg sammen til en ny kommune er prosessen med å lage ny felles kommuneplan startet. Styringsgruppen for kommuneplanen har vedtatt at FNs bærekraftmål skal få en sentral plass i den nye kommuneplanen.

FNs bærekraftmål er verdens felles plan for en bærekraftig utvikling. Definisjonen på bærekraftig utvikling er: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Det handler om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

For å sikre bred og god medvirkning er både politikere, ledere, lag og foreninger, ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjon invitert til å delta på samlingen 2. mai sammen med de nyansatte lederne i nye Lyngdal kommune.

Målet med verkstedet er å sortere og prioritere de ulike målene. Innspillene fra verkstedet overleveres styringsgruppen for ny kommuneplan.

Illustrasjonen viser FNs bærekraftmål

 

Sist oppdatert: 26. april 2019