Bostøtten utbetales senere

Bostøtten utbetales senere fra og med februar 2017. Det er en av endringene i kjølvannet av ny forskrift.

Ny forskrift om bostøtte trådte i kraft fra 1. januar 2017. Én av konsekvensene av nytt regelverk er at mottakere av bostøtte får denne utbetalt senere. Fra og med utbetalingen for januar blir bostøtten utbetalt den 20. hver måned, og ikke den 10. som tidligere.

Alle mottagere av bostøtte skal være orientert om endringen i utbetalingsdato samtidig med vedtaket for desember 2016.

Også søknadsfristen er endret, fra den 14. til den 25. hver måned.

Andre endringer

Husbanken vil nå hver måned innhente lønn, trygd og stønader som blir rapportert inn til Skatteetaten. Bostøtten vil da bli beregnet med den månedlige inntekten søker faktisk har i måneden han / hun søker støtte for. Å ta i bruk nyere inntektsopplysninger vil gjøre ordningen mer presis og brukervennlig, samtidig som saksbehandlingen blir mer effektiv i kommunene og i Husbanken. Det er også nytt at barns inntekt og formue ikke lenger skal være med i beregningen.

  • Det blir enklere å søke bostøtte. Inntektene blir nå enten hentet fra offentlige registre eller oppgitt av søker selv. Søker skal ikke dokumentere inntektsopplysninger.
  • Søkerne vil få bostøtte i måneder med lav inntekt. Varierer inntekten, vil også bostøtten variere. Får søker avslag på bostøtte en måned på grunn av for høy inntekt, blir søknaden overført til neste måned.
  • Flere vil bli beregnet med riktig inntektsgrunnlag, og det blir derfor langt færre krav om tilbakebetaling av bostøtte enn i dag. I tillegg vil eventuelle krav bli vesentlig lavere.
  • Det blir enklere for kommunen å behandle søknader når inntektsopplysninger ikke lenger skal kvalitetssikres. Det blir også færre saker å behandle når saker med inntektsnedgang blir borte. Dette er saker kommunen har hatt mye jobb med i forkant av registrering og i form av klager i etterkant.

Elektronisk søknadsskjema og mer info om bostøtte finner du via lenken under.

Lenke til infoside om bostøtte

Sist oppdatert: 20. januar 2017