De blir kommunalsjefer i nye Lyngdal

Nye Lyngdal skal ha fire kommunalsjefer. Tre av dem er ansatt.

Alle de fire kommunalsjefene i nye Lyngdal blir en del av kommunedirektørens ledergruppe, og skal ha kontorsted i Lyngdal rådhus. Dette er fire strategiske stillinger som skal jobbe overordnet og på tvers i hele den nye kommunen. To av dem med eksternt fokus mot brukerne, og to med fokus internt i organisasjonen.

Tre av de fire framtidige kommunalsjefene i nye Lyngdal kommune er nå tilbudt jobb, og har takket ja til stillingene. Alle kjente navn fra dagens to kommuner. Stillingene som nå er besatt er kommunalsjef plan og næring (eksternt), kommunalsjef økonomi (internt) og kommunalsjef organisasjon og personal (internt).

Kommunalsjef plan og næring: Kristine Valborgland

Bilde av Kristine ValborglandKristine Valborgland har sju år bak seg som økonomisjef i Audnedal kommune, og de siste 10 årene som kommunalleder for økonomi, HMS, personal, teknisk og service, og del av ledergruppen der. Nå blir hun kommunalsjef for plan og næring i nye Lyngdal kommune.

Hvorfor vil du være toppleder i nye Lyngdal kommune?

«Jeg stortrives med å jobbe med kommunal tjenesteproduksjon, og synes det er en meningsfull og utfordrende jobb å være med å bidra til å levere best mulig tjenester. Jeg har stor tro på den nye kommunen og må si at jeg liker verdiordene våre veldig godt: Fornye, forbedre, forenkle og forene. Det er flott å jobbe ut fra sånn en fin overskrift».

Du får et særskilt ansvar for å ivareta kommunens rolle som samfunnsutvikler, herunder ansvarsområder som folkehelse og beredskap i tillegg til fagområder som planarbeid og næringsutvikling. Hva tenker du selv dette innebærer?

«Samfunnsutvikling vil være å jobbe planmessig med utvikling og forbedring av nye Lyngdal sammen med blant annet innbyggere, politikere, næringsliv, lag og foreninger og ansatte. Vi skal sammen fornye, forbedre, forenkle og forene. Tilrettelegging og et godt samarbeid med næringslivet er helt nødvendig for å bevare og styrke næringsliv og arbeidsplasser. Folkehelse er et viktig satsingsområde som skal gjennomsyre alt arbeidet i ny kommune. God folkehelse henger sammen med god livskvalitet. Vi ønsker befolkningsvekst og at innbyggerne trives i kommunen vår. Jeg er også opptatt av klimaendringer og det grønne skiftet. Vi må ivareta bærekraftperspektivet. Ellers ser vi jo økt viktighet av en god beredskap. Alt i alt er plan og næring et stort og spennende område som jeg gleder meg til å begynne å jobbe med».

Hvordan vil du beskrive deg selv, som person og som leder?

«Som person er jeg utadvendt og blid. Jeg er engasjert og liker å gjøre en god jobb. Som leder er jeg opptatt av gode resultater til beste for innbyggerne våre. Men jeg har et stort hjerte for viktigheten av et godt arbeidsmiljø, og er opptatt av medvirkning og å bidra til gode prosesser».

Ansvarsområder

Kommunalsjef for plan og næring har personal-, fag- og budsjettansvar for sin avdeling. I tillegg får Valborgland overordnet ansvar for følgende områder:

 • Nærings- og eiendomsutvikling
 • Overordnet planarbeid
 • Folkehelse
 • Klima
 • Beredskap
 • Personvern
 • Prosjektledelse
 • Eksterne tilskuddsordninger

Fakta om Kristine Valborgland (48)

Bosted: Liten gård på Mindrebø i Marnardal kommune.
Sivil status: Gift, fire barn i alderen 9 til 19 år.
Fritidsinteresser: Litt tidsklemme, så foreløpig veldig godt fornøyd med å følge opp og bidra i ungenes aktiviteter og skolegang.
CV: Har økonomiutdanning og master i ledelse.
Har tidligere jobbet som revisor.

Lenke til stillingsprofil

Kommunalsjef økonomi: Karl-Emil Erlandsen

Bilde av Karl-Emil ErlandsenKarl-Emil Erlandsen har flere år bak seg som enhetsleder for plan og økonomi i hjemkommunen Lyngdal, hvor han også er en del av rådmannens ledergruppe. Karl-Emil har imidlertid noe av sin bakgrunn fra forsikring og det private næringsliv. Til Lyngdal kommune kom han i 1998. Nå blir han kommunalsjef for økonomi i nye Lyngdal kommune.

Hvorfor vil du være toppleder i nye Lyngdal kommune?

«Det er spennende å få lov til å være med å bygge en helt ny kommune. Finne gode nye løsninger som gjør kommunen i stand til å levere gode tjenester til beste for alle innbyggerne».

Du får et særskilt ansvar for å ivareta den nye kommunens økonomiforvaltning, herunder ansvarsområder som spenner fra innkjøp og budsjett til fravær. Hva tenker du selv dette innebærer?

«Først og fremst bidra til at kommunens økonomi forvaltes på en god måte. Det er et stort ansvar som må ivaretas i samarbeid med dyktige ansatte. Det blir også mye arbeid med å samordne to budsjetter fra de eksisterende kommuner».

Hvordan vil du beskrive deg selv, som person og som leder?

«Jeg synes det er spennende med nye ting, og jeg liker å involvere berørte for å finne de beste løsningene sammen. Samarbeid skaper best resultater».

Ansvarsområder

Kommunalsjef for økonomi har personal-, fag- og budsjettansvar for sin avdeling. I tillegg får Erlandsen overordnet ansvar for følgende områder:

 • Økonomi- og budsjettarbeid
 • Finansforvaltning
 • Regnskap, lønn / fravær og innfordring
 • Skatt og arbeidsgiverkontroll
 • Innkjøp
 • Virksomhetsstyring og rapportering

Fakta om Karl-Emil Erlandsen (60)

Bosted: Lyngdal.
Sivil status: Gift, tre voksne barn (36, 33 og 29 år). Seks barnebarn i alderen 1 til 11 år.
Fritidsinteresser: Frivillig arbeid i lag og foreninger. Fotball.
CV: Utdannet lærer. Har også befalsskole og offentlig administrasjon fra Agder Distriktshøgskole.
Jobbet som lærer ved Vigrestad ungdomsskole, Hå kommune, og som assurandør i Storebrand før overgang til Lyngdal kommune. Var helse- og sosialsjef før han ble leder for plan og økonomi.

Lenke til stillingsprofil

Kommunalsjef organisasjon og personal: Isabella Collett Sikel

Bilde av Isabella Collett Sikel med rådhuset i bakgrunnenHun kom på sett og vis fra omstilling til omstilling, Isabella Collett Sikel, da hun i 2016 overtok som organisasjonssjef i Lyngdal kommune. Da kom hun rett fra å ha håndtert krevende nedbemanningsprosesser i NOV. Nå skal hun ta hånd om en annen type endringsprosesser for et stort antall ansatte i nye Lyngdal kommune. Også i den nye kommunen blir hun en del av ledergruppen.

Hvorfor vil du være toppleder i nye Lyngdal kommune?

«Organisasjons- og personalarbeid har jeg jobbet med i mange år. For meg er det spennende å kunne bidra med mine erfaringer i nye Lyngdal og delta i en kommunesammenslåing der vi skal bygge en felles arbeidsplass for begge kommunene. Vi er allerede i gang med prosesser omkring å bygge en felles kultur, ny arbeidsgiverstrategi og harmonisering mellom ulik personalpolitikk. I tillegg jobber vi med å finne arbeidsmetoder som effektiviserer og kvalitetssikrer dokumentasjonen. Når vi henter det beste fra begge kommuner, og sper på med noe nytt, tenker jeg vi er med på å skape en god arbeidsplass og kvalitative tjenester for våre innbyggere i framtiden».

Du får et særskilt ansvar for å lede organisasjonsutviklingsarbeidet og legge til rette for at Lyngdal kommune er en attraktiv arbeidsplass. Hva tenker du selv dette innebærer?

«Først og fremst tenker jeg det er et stort ansvar. Menneskene er vår viktigste ressurs, og det er vårt ansvar som arbeidsgiver at de får kompetanse og handlingsrom slik at de utvikler seg og trives i jobben. Vi har en utfordring framover med å rekruttere og beholde kompetanse på noen fagområder, og må sørge for at kommunen oppleves som framoverlent og utviklende slik at folk får lyst til å jobbe her, og vil bli. Jeg ser også at kommunen har et stort samfunnsansvar, og vil tilstrebe at vi som kommunens største arbeidsplass inkluderer og ivaretar mangfoldet i samfunnet».

Hvordan vil du beskrive deg selv, som person og som leder?

«Som person er jeg lite selvhøytidelig, og jeg oppfatter meg selv som raus. Jeg har nok en veldig autonom lederstil og har erfart at jeg får tillit gjennom å gi tillit. Jeg er nok litt av den oppfatning at «leker man politi- så får man røvere». Jeg har mange flotte og dyktige kollegaer, og opplever at vi gjennom gode prosesser og godt samarbeid får til det meste».

Ansvarsområder

Kommunalsjef for organisasjon og personal har personal-, fag- og budsjettansvar for sin avdeling. I tillegg får Isabella Collett Sikel overordnet ansvar for følgende områder:

 • Ivaretakelse av arbeidsgiverstrategi
 • Personal- og organisasjonsutvikling
 • Dokumentforvaltning og politisk sekretariat
 • Kvalitetssystem og internkontroll
 • Sentrale reglementer og retningslinjer som berører ansatte
 • HMS- og sykefraværsarbeid
 • Veiledning og oppfølging av virksomhetene
 • Tariff- og lønnsforhandlinger
 • Vernetjeneste og tillitsvalgte
 • Lærlingeordninge

Fakta om Isabella Collett Sikel (52)

Bosted: Lyngdal.
Sivil status: Gift, to barn.
Fritidsinteresser: Gå turer med hunden, bidra inn i håndballmiljøet og gjøre hyggelige ting med mine nærmeste.
CV: Er utdannet sosionom, og har tatt videreutdanning i personalledelse og kompetanseutvikling. Har også grunnutdanning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt  i bedriftshelsetjeneste. Har 22 års ledererfaring, hvorav 12 som personal- og organisasjonssjef.

Lenke til stillingsprofil

Administrativ organisering

Via lenken under kan du lese mer om hvordan den administrative organiseringen blir i nye Lyngdal kommune.

Lenke til infosak sånn blir nye Lyngdal

Tekst og bilder: Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 18. desember 2018