Delegasjoner i Lyngdal

Lyngdal kommune har tatt i bruk ny løsning for å gi en samlet oversikt over hvem som har myndighet til å bestemme hva i kommunen.

Delegering betyr overføring av myndighet. I delegeringsreglementet kan du finne hvilke organ og utvalg som kommunestyret har overført sin myndighet til. Via lenken nederst på siden kan du nå enkelt bli kjent med den nye kommunens delegeringsreglement. Her finner du en oversikt over hvilke politiske og administrative utvalg/roller som har fått delegert myndighet til å treffe beslutninger i kommunen.

Når du klikker deg inn i løsningen vil du på venstre side finne en oversikt over de ulike lovene en kommune må forholde seg til. Dersom du klikker på en lov, vil du i midtfeltet se hvem som er delegert myndighet til å fatte vedtak innen dette området.

På høyre side i menyen finne du en oversikt over alle kommunens politiske råd og utvalg, samt den administrative organiseringen underlagt kommunedirektøren. Ved å klikke på et politisk utvalg, vil du finne hvilke hovedoppgaver dette utvalget har, sammensetning av medlemmene, samt hvilke lover de er tillagt myndighet. På lik måte vil du finne hva som er delegert til kommunedirektøren.

– Formålet med delegering av myndighet er å få en oversiktlig og effektiv saksbehandling i kommunens forskjellige organer, sier rådmann i Lyngdal kommune, Norman Udland, og legger til at den nye løsningen både er brukervennlig, og nå lett tilgjengelig via kommunens hjemmeside.

Delegeringsreglementet skal:

  • sikre at avgjørelser og utøvelse av myndighet skjer i henhold til lover, regler og kommunestyrets bestemmelser
  • på en tydelig måte vise skillelinjene mellom politisk og administrativt ansvar og myndighet
  • plassere avgjørelsesmyndigheten på hensiktsmessig nivå
  • sikre politisk styring i alle overordnede og prinsipielle saker

Lenke til delegeringsreglement

Sist oppdatert: 15. november 2019