Høring – lokale forskrifter og gebyrer for nye Lyngdal kommune

Det er utarbeidet forslag til forskrifter og gebyrregulativer for flere områder i nye Lyngdal kommune gjeldende fra 1.1.2020.

Dette gjelder både vann og avløp, feiing og tilsyn med fyringsanlegg, slam, plan og byggesak, oppmåling og eierseksjonering, forurensing, renovasjon og lokale politivedtekter.

Forskriftene legges nå ut til høring med høringsfrist 20.8.2019.


Gebyrsatsene på de nevnte tjenestene er idag ulike og skal samordnes å være like i nye Lyngdal kommune fra 1. januar 2020. For at nye Lyngdal skal kunne sette gebyr på tjenestene må nye gebyrforskrifter vedtas.

Gebyrsatsene er ikke en del av forskriftene, men viser hvordan gebyrene er bygget opp og skal beregnes. Endelig satser vil derfor kunne avvike noe fra det som nå legges ut på høring..
Gebyrsatser blir vedtatt i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2019.


Forskriftene behandles først av fellesnemnda i møte den 26.9.2019 og dernest endelig av det nye kommunestyret høsten 2019.

Forskriftene som legges ut på høring har selvkost som utgangspunkt der det er mulig. Selvkost betyr at gebyret skal dekke de samlede utgiftene som kommunen har på å produsere tjenesten/oppgaven.  


Forslag til lokale forskrifter med følgebrev:

•    Lenke til Følgebrev til forskrift om vann- og avløp
•    Lenke til Høringsforslag til lokal forskrift vann- og avløp
•    Lenke til Følgebrev til forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg
•    Lenke til Høringsforslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg
•    Lenke til Følgebrev til forskrift om slam-behandling
•    Lenke til Høringsforslag til lokal forskrift om slam-behandling
•    Lenke til Følgebrev til forskrift om plan, byggesak, oppmåling og eierseksjonering
•    Lenke til Høringsforslag til lokal forskrift om plan, byggesak, oppmåling og eierseksjonering
•    Lenke til Følgebrev til forskrift om fettholdig avfall
•    Lenke til Høringsforslag til lokal forskrift om fettholdig avfall
•    Lenke til Følgebrev til forskrift om renovasjon
•    Lenke til Høringsforslag til lokal forskrift om renovasjon
•    Lenke til Følgebrev til forskrift om politivedtekter
•    Lenke til Høringsforslag til lokal forskrift om politivedtekterSist oppdatert: 27. juni 2019