Høring og åpen dag om temakart for friluftsliv i Lyngdal

Lyngdal kommune har utarbeidet et temakart for friluftsliv, og inviterer nå alle interesserte til å komme med innspill til kartet.

Utsiktsbilde over Lyngdal og LygnaKommunen v/kultursjef Jan Seland og plansjef Torhild Hessevik Eikeland har deltatt i arbeidsgruppe sammen med lokale ressurspersoner og representanter for lag og foreninger for å få et best mulig resultat av kartleggingen. Det som nå ligger til høring er denne gruppens arbeid. Kartleggingen omfatter alt fra 100-m skoger i nærmiljøet til store heiområder uten tilrettelegging, og som blir sporadisk brukt til tur / ski mv.

Kjenner du deg igjen i kartet?

Lyngdal kommune inviterer nå alle interesserte til å komme med innspill til temakartet og verdisettingen av områdene. Husk at dette er en kartlegging av nåværende bruk, og ikke en plan. Dersom det er andre interesser i områdene, er disse ikke veid opp mot friluftsinteressene. Kartet trenger da heller ikke være til hinder for annen arealbruk i framtiden. Innspill fra deg må gå på om du er enig eller uenig i det som er angitt som nåværende bruk. Hvorvidt du kjenner deg igjen i kartet eller ikke. Temakartet kan du laste ned via lenken under.

Lenke til temakart friluftsliv

Friluftskart og datatabell blir også tilgjengelig på Servicekontoret i høringsperioden.

Fristen for å komme med innspill er satt til 15. oktober 2019.

Innspill sendes på epost til Lyngdal kommune.

Lenke til epost Lyngdal kommune

Åpen kontordag

I god tid før høringsfristen utløper inviteres det til åpen kontordag på kulturhuset. Torsdag 3. oktober, fra kl. 12 til 18, er minst en person fra kommunen tilgjengelig på et møterom på Lyngdal kulturhus for å ta imot deg som har spørsmål eller innspill til kartleggingen. Her vil det bli vist store kart, og bakgrunnen for verdisettingen på kartene blir forklart. Det er gjort et godt grunnlagsarbeid ved hjelp av en tabell hvor det er lagt inn beskrivelser og poeng. Denne tabellen vil også bli presentert.

Lenke til kartleggingsskjema

Hvordan vi har kartlagt

Kommunestyret bestemte i møte 04.02. 2016 at karleggingen skulle gjennomføres. Miljødirektoratet har laget en veileder, (M98-2013), for hvordan arbeidet skal gjøres. Det har vært en nasjonal målsetting at alle kommuner skal gjennomføre denne kartleggingen, og at dataene blir lagt inn i Naturbasen – en nasjonal base for registrerte data som angår natur, kultur, friluftsliv mm.

Kontaktpersoner

Kultursjef Jan Seland

Lenke til epost Jan Seland

Plansjef Torhild Hessevik Eikeland

Lenke til epost Torhild H. Eikeland

Bilde av turskilt i Kvås

Sist oppdatert: 02. oktober 2019