Kulturminneplan på høring

Her finner du forslaget til kulturminneplan 2019–2025 som nå ligger ute til høring.

Illustrasjonen viser forsiden til kulturminneplanen som nå er lagt ut på høringKulturkontoret har i samarbeid med Austad historielag, Lyngdal historielag og Kvås bygdelag utarbeidet forslaget til kulturminneplan for Lyngdal kommune 2019–2025. Høringsperiode er 9.5 til 1.6. 2019.

Øke kunnskapen
Kulturminneplan skal bidra til å øke kunnskapen og engasjementet rundt kulturminner, og være kommunens verktøy for videre kulturminnearbeid i Lyngdal. Å sikre et godt grunnlag og en egen politikk for kommunens kulturminner og kulturmiljøer vil være besparende også i annet planarbeid og i kommunens øvrige virksomhet.

Kulturminner og lokalhistorie er med på å sette kommunen på kartet. Økt attraktivitet styrker reiseliv og andre næringer som kan utvikle gode tilbud basert på kulturarven. Dette bidrar til merkevarebygging, styrking av lokal stedskarakter og attraktivitet som ramme rundt ulike aktiviteter.

Hjelp og støtte
Kulturminneplanen skal også gi eiere av kulturminner større mulighet for hjelp og støtte til bruk og vedlikehold. Kulturminner som er prioritert i kommunal plan, blir prioritert ved tildeling av midler fra Kulturminnefondet. Planen omhandler kulturminner fra både eldre og nyere tid. Hovedvekten ligger likevel på kulturminner fra nyere tid, dvs. slike som ikke allerede er sikret gjennom annet lovverk. Det er lagt vekt på å finne frem til miljøer der kulturminner inngår i en større sammenheng.

Tiltak
Planen har en egen handlingsdel som viser hvordan arbeidet med kulturminner skal følges opp de neste årene. Denne er tenkt revidert årlig. Handlingsdelen inneholder tiltak som er rettet mot formidling, registrering og forvaltning.

Planen omhandler følgende tema:

  • Kulturlandskap, kulturmiljø og byggeskikk
  • Kystkultur
  • Ferdsel på land og sjø
  • Industri og håndverk
  • Krigsminner
  • Tro og religion

Innenfor hvert tema er det valgt ut miljøer og enkeltminner som vi mener har særlig stor betydning for lokal historie og identitet, og i handlingsdelen pekes det på hvordan de bør behandles i planperioden.

Se planen her – gi innspill

Via lenken under kan du laste ned forslaget til kulturminneplan.

Lenke til kulturminneplan 2019–2025

Har du synspunkter på denne planen kan du sende dine innspill via epostlenken under.

Lenke til epost Lyngdal kommune

Sist oppdatert: 09. mai 2019