Lyngdal kommune har innført mobbeknappen

Mobbeknappen er et nytt verktøy for Lyngdals skoler i arbeidet mot mobbing. En elektronisk varslingskanal for elever, foreldre og foresatte.

– Mobbeknappen er ikke tenkt å være den primære varslingskanalen. Først og fremst ønsker og håper vi på direkte kontakt og dialog dersom det oppstår situasjoner der tiltak er nødvendig. Men mobbeknappen vil være et godt alternativt verktøy for å initiere dialog, sier skolefaglig ansvarlig i Lyngdal kommune, Einar Handeland.

Mobbeknappen er gjort tilgjengelig på Lyngdal kommunes hjemmeside, og ligger godt synlig øverst på infosiden til alle kommunens skoler. Foreløpig er Lyngdal eneste kommune i regionen som har innført denne typen elektronisk mobbevarsling.

Slik virker den
Ved å trykke på den røde knappen kommer du til et elektronisk skjema, der du kan varsle om mobbing mellom elever, mobbing fra lærer eller sende inn bekymringsmelding om læringsmiljøet i klassen.

Når du har fylt ut skjemaet og sendt det inn, skjer følgende:

  • Du mottar en kvittering på innsendt skjema, og får i tillegg opplyst hva slags saksnummer du har fått.
  • Rektor ved den aktuelle skolen skal deretter så snart som mulig kontakte deg for å skaffe mer info om saken. For å sikre at skolen tar tak i dette vil rektor etter to dager få en automatisk påminnelse om henvendelsen din (da også med kopi til administrasjonen i kommunen).
  • Etter at rektor har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken. Resultatet av denne undersøkelsen skal ende opp med et skriftlig enkeltvedtak.
  • Dersom enkeltvedtaket gir medhold i meldt forhold, skal det si noe om hvilke tiltak skolen vil sette i verk for å rette opp forholdet, og en begrunnelse for disse tiltakene. Enkeltvedtaket kan også være at det ikke har forekommet mobbing / krenkelse. I begge tilfeller kan vedtaket ankes.
  • Vedtaket skal inneholde opplysninger om klagemuligheter og klagefrist. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er ankeinstans.

Henvendelsen unntas offentlighet hvis den inneholder informasjon om noens personlige forhold. At henvendelsen er unntatt offentlighet betyr at skolen bare kan fortelle om saken til de som må vite om saken for å bidra til å løse den. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre med fagkunnskap for å få satt i gang gode tiltak.

Utdanningsdirektoratet anbefaler foreldre å sende / motta informasjon fra skolen skriftlig, slik at det kan dokumenteres senere. Via lenken under kan du lese mer om mobbing og rettigheter.

Lenke til Utdanningsdirektoratet

Her finner du mobbeknappen

Mobbeknappen finner du som ovenfor nevnt flere steder her på kommunens hjemmeside, på infosiden til den enkelte skole, og på infosiden om elevenes psykososiale skolemiljø (se lenke under).

Lenke til infoside elevenes psykososiale skolemiljø

Illustrasjon som viser hvordan mobbeknappen er plassert på infosiden om elevenes psykososiale skolemiljø

Av Ole Aa. Brattfjord, enhetsleder Servicekontoret / webredaktør

Sist oppdatert: 12. oktober 2016