Økonomiplan og budsjett til offentlig ettersyn

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for perioden 2020 til 2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn

Lyngdal formannskap behandlet årsbudsjett og økonomiplan, samt forslag til avgiftsregulativer for 2020, i møtet torsdag 21. november. Via lenken til Kommune-TV nederst på siden kan du se opptaket fra dette møtet.

Formannskapets innstilling ligger ute til alminnelig ettersyn i perioden 25. november til 9. desember. Lyngdal kommunestyre behandler økonomiplan og budsjett i møtet torsdag 12. desember.

Eventuelle merknader sendes til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

Eller på epost via lenken under.

Epost Lyngdal kommune

Merknader må være mottatt kommunen senest 09.12. 2019.

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan kan lastes ned via lenken under. Saksframlegg med vedlegg og øvrige dokumenter ses via einnsyn.

Økonomiplan 2020-2023

Lenke til einnsyn, formannskapet 21.11.19

Lenke til Kommune-TV

Innstilling fra formannskapet 21.11.19

Audnedals investeringer for 2020 (vedtatt i Audnedal 2019) skal tydeliggjøres i budsjettet som vedtas i kommunestyret 12.12.19.

Formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret i tråd med følgende oppsett:

A. Driftsbudsjett for 2020

• Formannskapets forslag til driftsbudsjett baseres på kommunedirektørens forslag til budsjettskjema bevilgningsoversikter drift. De forskriftsbestemte noter til dette skjemaet fremgår av kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 på sidene 20-21. Forslaget legges da frem med følgende endringer i forhold til kommunedirektørens utkast:

• Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til driftsbudsjett med de endringer som fremgår av merknadene til forslaget.

• Eiendomsskatt:
I medhold av eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i esktl. § 13 tredje ledd for sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i nye Lyngdal kommune for 2020:
- Overgangsperiode som er nødvendig for å kunne harmonisere skattesatsene på høyeste nivå påbegynnes i 2020, og skal vare ut år 2022.
- Eiendomsskatt skrives ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum (esktl. § 3 bokstav c).
- Det gjennomføres en ny alminnelig taksering for alle skattepliktige objekter som omfattes av eigedomsskattelova § 3 c, og nye takster benyttes for utskriving av skatt i 2020.
- Tidligere eiendomsskattetakstvedtekter vedtatt av Audnedal kommunestyre i sak 36/13 (jf esktl. § 10) gjøres ikke gjeldende etter 01.01.2020.

Skattesatser:
Sats på skatteobjekter for året 2020 i tidligere Audnedal: 7 ‰, i tidligere Lyngdal: 2 ‰. Sats på skatteobjekter i Lyngdal opptrappes til 4 ‰ i 2021, til 6 ‰ i 2022 og til 7 ‰ i 2023. Dette gir harmonisert skattesats på all eiendom fra året etter overgangsperioden (jf. overgangsbestemmelsen).

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15. juni og 1. september (esktl. § 25).

• Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til det høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

• De gebyrbelagte tjenestene renovasjon, vannforsyning, avløp og rensing, slamtømming, plansaksbehandling, byggesaksbehandling, kart og oppmåling samt feiing uføres alle etter selvkostprinsippet. Det betyr at overskudd skal avsettes til fond som tilbakeføres brukerne i påfølgende år, mens underskudd skal fremføres og søkes dekket inn av brukerne i de påfølgende år.

• Til Den norske kirke/Lyngdal kirkelige fellesråd bevilges det i alt 8.500.000, herav 8.307.000 som direkte tilskudd og 193.000 gjennom tjenesteytingsavtalen.

• Kommunedirektøren gis fullmakt gjennom året til å fordele reserve felles lønnsoppgjør og avsetning til dekning av reguleringspremie KLP.

B. Investeringsbudsjett for 2020

• Formannskapets forslag til investeringsbudsjett baseres på kommunedirektørens utkast til budsjettskjema bevilgningsoversikter investering. Forslaget legges da frem med følgende endringer i forhold til kommunedirektørens forslag:

• Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringsbudsjett med de endringer som fremgår av merknadene til forslaget.
• Kommunestyret vedtar en ramme på opptak av lån på inntil 133.900.000 i 2020. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven § 14-18.
• Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenne endelige låneopptak og lånevilkår.

C. Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager

Kommunestyret godkjenner følgende forslag til satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2020:

• Sats for driftstilskudd pr. plass 100 %:
Total per heltidsplass fra 0 – 2 år: kr 208.824
Total per heltidsplass fra 3 – 6 år: kr 99.453

• Åpen barnehage får nasjonal sats på 32.500 pr. plass på grunn av at Lyngdal kommune ikke har dette tilbudet selv.

• Kapitaltilskuddet følger nasjonal sats og kommer i tillegg til driftstilskuddet. Nasjonal sats er beregnet etter byggeår/godkjenning for barnehagen:

Byggeår og tilskuddssats per plass:
Til og med 2011    9.300 kr
2012 – 2014    16.400 kr
2015 – 2017    20.200 kr
2018 – 2020    23.900 kr
 
D. Brukerbetaling/gebyrer

Kommunestyret vedtar betalingssatser/gebyr for 2020 i tråd med kommunedirektørens vurdering og vedlegg til saken:

• Nye gebyr- og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyroversikt.

E. Økonomiplan for 2020-2023

• Første år i økonomiplanen er vedtatt årsbudsjett for 2020.

• For de øvrige år vedtas økonomiplanens driftsdel basert på kommunedirektørens forslag med følgende endringer og prioriteringer:

• For de øvrige år vedtas dessuten økonomiplanens investeringsdel basert på kommunedirektørens forslag:

• Kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av vedtatte årsbudsjett i økonomiplanen.

• Økonomiplanen skal danne basis for rammene for de ulike støtte- og virksomheters årsbudsjett og grunnlag for tiltak og rammer for planer. Enkelttiltak som måtte komme opp i løpet av året skal vurderes i forhold til økonomiplan før endelig godkjenning, med mindre hovedutvalget/ansvarlig organ finner dekning innenfor egen ramme.

• Kommunedirektøren får fullmakt til å rette opp tekniske feil uten prinsipiell betydning i fordelingen mellom rammeområdene.

Sist oppdatert: 25. november 2019