Ombygging av VA-anlegg

Grunnet ombygging av VA-anlegg i Romskogveien, Ringveien og Solbakken, vil det på nevnte strekninger fra uke 32 og ut året 2018, være en del anleggsarbeider.

Adkomst til bolig
Entrepenøren (Aas og Høiland) skal legge til rette, slik at det alltid skal være adkomst til husstander (ikke bilvei)

Provisorisk vann
Alle eiendommer i området er tilknyttet eksisterende offentlig nett som skal saneres.  Stikkledningene skal kobles over på ny vannledning etter at dissse er spylt, kloret og trykkprøvet.
Midlertidig provisorisk vannforsyning i anleggsperioden utføres av entrepenør, med tilkobling til hagevannsuttak.

Avløp
Avløp fra hus skal holdes intakt under anlegget og tilkobles ny kloakkledning når den er ferdig lagt.

Riggplass (lagerplass)
Lyngdal kommune har gitt tillatelse til å benytte oppstillingsplass for brakker og legging av rørmateriell i kryss ved Solbakken.
Området gjerdes inne i anleggsperioden.

- Teknisk enhet

Sist oppdatert: 31. juli 2018