Presiserer regelverk for etablering av kunstige sandstrender

Etablering av kunstige sandstrender er å anse som vesentlige terrenginngrep.

Illustrasjonsbilde som viser badeplassen Kvednhushølen i MøskaFylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder oppfordrer kommunene til å informere publikum om lover og regler for etablering av kunstige sandstrender i kystsonen og langs vassdrag. Bakgrunnen er at fylkesmannen den siste tiden har mottatt flere henvendelser der det gis uttrykk for bekymring knyttet til den økende utbyggingen av strandsonen ved blant annet etablering av sandstrender. I et rundskriv presiseres det at utlegging av sand for etablering av sandstrender er å anse som vesentlige terrenginngrep etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav k, og dermed søknadspliktig.

Mange grunneiere langs kysten ønsker å etablere sandstrender for å tilrettelegge til bading og fritidsaktiviteter i sine nærområder, spesielt i områder med mudderbunn og lignende som gjør det mindre attraktivt å bade. Imidlertid kan utlegging av sand i sjøen eller langs vassdrag ikke bare virke privatiserende for allmennheten, men også ha negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet på stedet, føre til forurensning ved partikkelspredning samt innføring av fremmede arter.

Vedlikehold (ved tilførsel av ny sand) av en allerede lovlig etablert strand anses ikke som nytt tiltak, og er dermed ikke søknadspliktig. Dette forutsetter at vedlikeholdet er innenfor den allerede gitte tillatelsen.

Ved påfylling av sand til en naturlig sandstrand må det vurderes hvilke konsekvenser et slikt tiltak kan ha for naturmangfoldet på stedet og allmennheten i området. Ved søknad om utlegging av sand på en eksisterende naturlig sandstrand skal det legges frem tilstrekkelig dokumentasjon på at det er opprinnelig er en naturlig sandstrand der samt dokumentasjon på at planlagt påfylte sandmasser er rene.

Via lenken under kan du laste opp rundskrivet fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, med detaljert oversikt over hvilke lover og regler som regulerer denne typen tiltak.

Lenke til rundskriv om kunstige sandstrender

Lenke til infoside om kunstige sandstrender


Tekst: Ole Aa. Brattfjord
Foto: Geir Johan Ellingsen

Sist oppdatert: 30. november 2015