Retningslinjer for strøing og brøyting

Ved glatt føre og snøfall får Lyngdal kommune mange henvendelser om strøing og brøyting. Her finner du retningslinjene kommunen forholder seg til.

Kommunen har ingen strøplikt hjemlet i lovverk eller forskrifter. Dette er med andre ord ingen lovpålagt tjeneste, men en ekstraservice Lyngdal kommune gir til sine innbyggere. Det er vedtatt lokale retningslinjer for strøing på kommunale veier som slår fast følgende:

  • Det strøs normalt bare på dagtid
  • Skolevei, gangvei og fortau skal prioriteres før skolestart
  • Ordningen med kommunal strøvakt gjelder i perioden 1. desember til og med 31. mars

Utover dette prioriteres så langt økonomi og ressurser tillater strøing i bakker og skarpe svinger.

Ved ekstraordinære værforhold vurderes behov for å strø i helger og utenom ordinær arbeidstid / strøperiode. Normalt vintervær anses ikke som ekstraordinære forhold.

Lyngdal kommune har til sammen 99 strøkasser utplassert på kommunale veier med bakker og svinger som erfaringsmessig kan være utfordrende å forsere på glatt føre. Disse etterses og fylles jevnlig gjennom vinteren. Men dersom du skulle oppleve at en strøkasse er tom eller du mener det er behov for flere kasser ber vi om at dette så snart som mulig meldes til kommunen.

Tekniske tjenester opplever å få en god del henvendelser på vakttelefonen under og etter snøfall, og vi er takknemlige for å få innspill til mulig forbedring av vår tjeneste. Vi forstår at mange har behov for ryddige og trygge veier – og at behovet kan oppleves akutt for den det gjelder når det er glatt eller når snøen laver ned. Tekniske tjenester har imidlertid god oversikt over hvilke veier og steder hvor behovet for strøing er størst (bakker, foran kryss, G/S-stier, busstraseer og andre vanskelige partier). Enheten har også høyt fokus på å holde seg godt orientert om vær- og føresituasjonen, og gjør til enhver tid så godt vi kan med å holde veiene i god stand. Derfor har det ikke så stor hensikt å melde fra til kommunen dersom gata di ikke er ryddet for snø eller ikke er strødd – vi er på vei, men får ikke tatt alt på en gang, og håper på forståelse for det. Skulle det likevel være slik at situasjonen er alvorlig på en eller annen måte, så kan kommunen selvsagt kontaktes. Men som påpekt innledningvis har kommunen verken plikt til eller som målsetting å strø alle veier i kommunen. Det må derfor påregnes at det er områder i Lyngdal kommune som ikke blir strødd.

Rutiner og retningslinjer for brøyting

Lyngdal kommune har brøyteberedskap i perioden 1. desember til og med 31. mars. Kommunen har avtale med privat kontraktør om brøyting av i alt 13 roder med kommunal vei. Brøyting igangsettes etter følgende kriterier:

  • Ved minst 10 cm våt snø
  • Ved minst 15 cm tørr snø

Brøyting prioriteres slik:

  1. Bussveier og gang­/sykkelveier
  2. Samleveier og offentlige institusjoner (sykehjem, skoler, osv.)
  3. Adkomstveier/boligveier

Ved snøfall utenfor kontraktperioden må det påregnes ekstra tid før kommunale veier, gater, fortau, gang/sykkelstier og andre områder (herunder skoleplasser og parkeringsplasser) blir ryddet for snø.

Tekniske tjenester har en klar målsetting om at veier, gater, gang/sykkelstier skal være godt fremkommelige også vinterstid, men ber publikum ha forståelse for at kommunens brøytemannskaper nødvendigvis ikke kan være alle steder samtidig. Som trafikant har man også selv et ansvar etter vegtrafikkloven om å sko seg etter forholdene.

Via lenken under finner du en egen informasjonsside om strøing og brøyting, med utfyllende informasjon om Lyngdal kommunes vinterberedskap. Herunder også informasjon om ditt eget ansvar og tips til gode forebyggende tiltak.

Lenke til infoside om vinterberedskap

Kontaktinformasjon

Leder for uteseksjonen er Steinar Litland.

Lenke til epost uteseksjonen

Tekniske tjenesters døgnbemannede vakttelefon: 945 06 086 (NB! Mottar ikke SMS)

Servicekontoret Lyngdal kommune: 38 33 40 00

Lenke til epost Lyngdal kommune

  • Henvendelser som gjelder brøyting og strøing langs E 39 og fylkesveiene, herunder gang- og sykkelveier langs disse, meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.
Sist oppdatert: 27. desember 2017