Smittesituasjonen i Lyngdal

Innholdet sist oppdatert kl. 17:30 onsdag 9. juni 2021:

Lyngdal kommune følger de nasjonale smittevernrådene

Lyngdal kommune har nå ingen lokal forskrift om smittevern, eller andre ekstraordinære lokale smitteverntiltak.

  • Men kriseledelsens anmodning til innbyggerne og besøkende om å benytte munnbind på offentlige steder i Lyngdal ligger fast.
virus-4976408_1920.jpg
Kriseledelsen anmoder om at munnbind benyttes på offentlige steder. Illustrasjon fra Pixabay

Det er ellers kritisk at alle nå følger de nasjonale anbefalingene, og den nasjonale covid19-forskriften, og at arrangementer gjennomføres i tråd med disse.

Det innebærer blant annet følgende:

  • En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften.
  • De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene.

Regjeringen gikk til andre trinn i sin gjenåpningsplan fra midnatt, natt til torsdag 27. mai. Fra da av kan blant annet flere enn i dag samles.

Den nasjonale skjenkestoppen ble fra da utvidet til klokken 24.00, og i tillegg bortfalt kravet om matservering ved skjenking. Men fremdeles stilles det krav om bordplassering og minst én meters avstand mellom gjestene.

Fra 27. mai kunne kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde for sine skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Det betyr at kommuner med lite smitte nå kan vurdere om de vil gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen. Kriseledelsen i Lyngdal avventer med å gå over til grønt for skoler og barnehager i Lyngdal.

Innenlandsreiser kan fra 27. mai gjennomføres, men det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for dem som reiser fra områder med høyt smittepress.

Via lenken under kan du lese mer om regjeringens gjenåpningsplan.

Regjeringens gjenåpningsplan

Spørsmål om arrangementer?

Har du spørsmål om gjennomføring av private eller offentlige arrangementer kan du kontakte virksomhetsleder for kultur i Lyngdal kommune, Jan Seland, eller avdelingsleder kultur og fritid, Rune Hauan.

  • Det presiseres at Lyngdal kommune ikke er noen godkjenningsinstans for arrangementer. Dette er kun et tilbud om veiledning.
Rune Hauan
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

For sine egne ansatte anbefaler kriseledelsen i Lyngdal kommune fortsatt bruk av hjemmekontor, for de som har muligheten til. Men det legges opp til mer fleksibilitet rundt dette.

Hold deg oppdatert!

Kriseledelsen i Lyngdal presiserer viktigheten av at innbyggerne til enhver tid holder seg oppdatert på de nasjonale retningslinjene.

For full oversikt se informasjon på regjeringen.no via lenken under.

Nasjonale smitteverntiltak

Skoleskyss

Når det gjelder skoleskyss viser kriseledelsen til AKT sine retningslinjer som sier at elever i ungdomsskole og videregående skole skal bruke munnbind:

Skoleskyss og korona

Smittestatus

Smittesituasjonen i Lyngdal synes å være under rimelig kontroll. Så langt er det ikke påvist nye tilfeller utenfor de tre registrerte smitteklyngene.

  • Per onsdag 9. juni er antallet smittede personer i Lyngdal redusert til 26, ettersom noen personer nå er ute av isolasjonsperioden. Alle de smittede og fortsatt isolerte personene er knyttet til kjente smitteklynger. Kommuneoverlegen er derfor ikke urolig over dette, selv om tallet på antall smittede isolert sett er relativt høyt.
  • Det er ca. hundre personer i smittekarantene.
  • Fortsatt er altså situasjonsbildet slik at smitten synes være isolert til de tre aktive klyngene i Lyngdal, og at risikoen for villsmitte i Lyngdal ikke anses å være overhengende.

I tillegg til utbruddet på Konsmo skole og i kommunens virksomhet for habilitering på Bergsaker, ble smitten i det tredje utbruddet først påvist hos en elev ved Eilert Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal. Miljøet som denne personen tilhører har også forgreinger til smitte registrert i nabokommunen Lindesnes. Personen som fikk påvist smitte mandag kveld har relasjon til denne klyngen.

Utbruddet i Lyngdal kommunes virksomhet for habilitering på Bergsaker ble påvist om kvelden tirsdag 1. juni, da det ble registrert smitte hos en ansatt, og hos én tjenestemottager. Smittekilden er ikke kjent. Rundt halvparten av beboerne på Bergsaker skal være vaksinert. Noen også fullvaksinert med to doser.

Karantenebestemmelser

Når det gjelder karantene og karantebestemmelser har kriseledelsen forståelse for at dette lett kan oppleves noe forvirrende. Men det enkle svaret er at for den dette gjelder så må vedkommende forholde seg til de pålegg og beskjeder som blir gitt individuelt fra helsepersonell som ilegger karantene.

Utfyllende info om karantene og ventekarantene via lenken under.

Om karantene

Lenken under gir informasjon om karantenebestemmelser for vaksinerte.

Karantene for vaksinerte

Innbyggermeldinger

Via knappelenkene under finner du de fem nyeste medie- og innbyggermeldingene som kriseledelsen har sendt ut om smittesituasjonen i Lyngdal.

Statusrapport fra kriseledelsen 070621

Smittesituasjonen i Lyngdal 030621

Smittesituasjonen per 020621

Statusrapport fra kriseledelsen 010621

Statusrapport fra kriseledelsen 250521

Samtlige medie- og innbyggermeldinger som er sendt ut om korona-situasjonen i Lyngdal finner du via knappelenken under.

Samleside om korona

Takk fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Lyngdal retter en stor takk til innbyggerne for den utholdenheten de har vist og fortsatt viser, og for at de så samvittighetsfullt følger retningslinjene for smittevern.

Det er mange regler og anbefalinger å forholde seg til, og kriseledelsen har forståelse for at det kan være vanskelig å følge med på alt. Men i bunn og grunn er det også ganske enkelt. Det handler om å holde avstand, og mest mulig begrense unødig reising og antall sosiale kontakter.

Ikke ring om prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar. Rutinen er slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Avstand, karantene og isolering

Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer hva isolasjon og karantene innebærer:

«En smittet person settes i ti dagers isolasjon, og dennes nærkontakter pålegges karantene. Det er smittesporingsteamet som definerer nærkontaktene, og som ilegger karantene. Dette er ikke noe den enkelte selv avgjør», sier Pettersen.

Via lenken under finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Karantene- og avstandsregler

imagejf0bl.png

Politiske møter

Etter hvert som antallet vaksinerte innbyggere stiger er det på det rene at toleransenivået for smitte i samfunnet blir høyere.

Derfor legger Lyngdal kommune nå i utgangspunktet opp til at de politiske møtene igjen skal kunne gjennomføres som fysiske møter. Men med forbehold om hvordan smittesituasjonen i nær framtid utvikler seg.

Alle møtene strømmes direkte på Kommune-TV.

Vær tilgjengelig

Selv om smittesituasjonen nå igjen synes å være under rimelig kontroll, anmoder smittesporingsteamet i Lyngdal fortsatt innbyggerne om å være tilgjengelig på telefon, slik at de ved behov så raskt som mulig kommer i kontakt med personer som kan ha vært utsatt for korona-smitte.

Når et ukjent nummer ringer, er det mange som av ulike årsaker er skeptiske til å svare. Men vær tilgjengelig! For din egen og andres skyld! Det kan være smittesporingsteamet som ringer.

«Det gjør jobben vår så mye enklere», sier leder av smittesporingsteamet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

IMG_55421 smittesporingsteamet.jpg
Nancy Ingebretsen Landøy (venstre bak) organiserer arbeidet i smittesporingsteamet. Her sammen med Marte Øyslebø, Kaja Hobbesland og Tonje Lynch. Administrativ leder for teamet er kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som også har tatt bildet.

Har du spørsmål om korona?

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 09.06.2021