Startlån og tilskudd i 2019

Husbanken har for 2019 tildelt Lyngdal kommune 600 000 kr i søkbare tilskuddsmidler. Frist for å søke tilskudd er 25. april.

Den tildelte summen er øremerket tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig.

Ved tildeling av tilskudd prioriteres familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Videre prioriteres søkere med dokumentert behov foran søkere som ønsker å tilrettelegge for et framtidfig behov.

Frist for å søke tilskudd i Lyngdal kommune er 25. april 2019.

Mer informasjon og søknadsskjema for tilskudd finnes via lenken under.

Lenke til Husbanken tilskudd

Om tilskudd til etablering

Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne eie sin egen bolig. Dette gjelder særlig familier som leier kommunal bolig, men også familier som har en ustabil bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig.

Tilskudd til etablering skal bidra til å redusere boutgiftene, og dermed også redusere behovet for offentlig støtte.

Tilskudd til etablering kan også gis til nødvendig utbedring av bolig slik at denne fortsatt skal være beboelig og egnet for husstanden over tid.

Om tilskudd til tilpasning

Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til dette, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen. Tilskuddet kan helt eller delsvi dekke godkjente kostnader ved tilpasningen, og kan gis både til nye og eskisterende boliger.

Om startlån

Startlån (tidligere kalt etableringslån) kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

For å søke startlån benyttes elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjemaet krever pålogging via MinID. Mer info og lenke til søknadsskjema finner du på Husbankens hjemmeside via lenken under.

Lenke til Husbanken

Sist oppdatert: 06. mars 2019