Tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn 2018

Samlet tilskudd til registrerte tros- og livssynssamfunn i Lyngdal er for 2018 beregnet til 1 773 796 kr. Her finner du oversikten.

Tilskuddet til andre registrerte tros- og livssynssamfunn i Lyngdal kommune beregnes ut fra samlet tilskudd til Kirkelig fellesråd fordelt på medlemstall i Den norske kirke. For 2018 er beregningsgrunnlaget 4,569 millioner kr (driftstilskudd korrigert for kirkegårdsdrift og diakoni), fordelt på 5640 medlemmer. Noe som gir en tilskuddssats per medlem på 810 kroner.

Men også beløpene Lyngdal kommune har bevilget til byggingen av Lyngdal kirkesenter må tas med i beregningen. Det er et lånefinansiert investeringstilskudd på 9 millioner, samt verdien av tomten, anslått til 1,413 million kr. Investeringstilskuddet fordeles over nedbetalingstiden på 30 år, og for 2018 anslås dette til 320 000 kroner. Verdien av tomten fordeles ikke over tid, og tas derfor i sin helhet med i beregningsgrunnlaget for 2018.

Tilskuddssatsen per medlem for 2018 blir da totalt 1117 kr.

I 2018 er det 75 registrerte tros- og livssynssamfunn med medlemmer i Lyngdal kommune utenom Den norske kirke, med et samlet medlemstall på 1588. Basert på medlemsliste tilsendt fra Brønnøysundregistrene. Disse får for 2018 utbetalt til sammen 1 773 796 kroner.

Oversikten viser at det er ytterligere to registrerte trossamfunn med til sammen ni medlemmer i Lyngdal, men ettersom disse foreløpig ikke mottar statstilskudd, vil de inntil videre heller ikke motta kommunalt tilskudd. Dersom disse trossamfunnene også tas med blir samlet tilskudd 1 784 577 kr.

Via lenken under kan du laste opp oversikten over tros- og livssynssamfunn med medlemstall og tilskudd.

Lenke til oversikt tilskudd trossamfunn

Sist oppdatert: 31. oktober 2018