Forbud mot ild nær og i skog og mark

Det er lagt ned totalforbud på bruk av ild og annen aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor på Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet å nedlegge totalforbud på all aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark. Forbudet gjelder all aktivitet i og nær skog og utmark, så som skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinje, og selvsagt all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets / kommunenes nettsider.

Forbudet er hjemlet i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14 juni 2002 nr 20 § 37. Det vises videre til presiseringer i forskrift om brannforebygging § 3.

Eventuell søknad om dispensasjon må tas opp med lokalt brannvesen.

Brann- og eksplosjonsvernloven § 5 første ledd omhandler den alminnelige aktsomhetsplikten. Forskrift om brannforebygging § 3 har nærmere presisering av reglene.

I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann og ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen. I denne vurderingen må man ta hensyn til selve aktiviteten og til brannfaren i omgivelsene. Forholdsreglene skal være slik at risikoen blir liten. Dersom risikoen er for stor, skal aktiviteten stoppes. Med dagens situasjon vil det ikke være aktsomt å gjøre opp ild eller utføre aktivitet som kan medføre brann.

Kontaktpersoner lokalt: 

  • Brannvesenet Sør  IKS, telefon 971 62 753

Brannsjefene på Agder

Sist oppdatert: 05. juli 2018