Høring om bredbåndutbygging i Lyngdal

Informasjon

Lyngdalssletta sett fra utsiktspunktet MånenLyngdal kommune planlegger å søke tilskudd fra bredbåndstøtteordningen til utbygging av bredbånd i deler av kommunen. Dette er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. Kommuner som planlegger slik utbygging plikter å offentliggjøre informasjon om hvilke geografiske områder den planlagte utbyggingen gjelder, og med høringsfrist på minst en måned.

  • Bedrifter og innbyggere som ønsker å gi høringsuttalelse, må gjøre det innen 30. april 2017.

Lyngdal kommune arbeider for at næringsliv og innbyggere skal ha et godt og stabilt tilbud om digital kommunikasjon, både gjennom fast- og mobilnett. Selv om Lyngdal har et relativt godt tilbud, er det plasser i kommunen hvor nettilgangen er dårlig og ikke innfrir dagens krav til digital infrastruktur.

Prioriterte områder 2017

Under følger en oversikt over de områder kommunen mener det er viktig å prioritere for bredbåndutbyggingi 2017. 

 

Lenke til oversiktskart prioriterte områder 2017

 

Område 1: Fokvelland – Kinnungland – Opsal – Hommen

En strekning på 7-8 km hvor det bor flere småbarnsfamilier og familier med skolebarn. Deler av området har tidligere hatt bredbåndstilbud over kobber, men da dette uteble for noen år tilbake er hele området i dag uten tilbud. Det er ønskelig å tilby bredbånd til alle boliger på strekningen, samt de store hyttekonsentrasjonene på Oftenes og i Lølandsfeltet.

Lenke til kartutsnitt område 1

 

Område 2: Dragedal – Lastad – Meland - Skreli

Dette området er en strekning på 9-10 km pluss arm fra kryss Fidje langs Dragedalen t.o.m. Omland. I tillegg dekker området Egilstad- Nevland –Røiseland. I området bor flere familier med skolebarn. Deler av området har litt tettere bosettingsmønster, og innenfor området er det i tillegg en del spredt fritidsbebyggelse. Det er ønskelig å tilby bredbånd til alle boliger på strekningen, samt til de fritidsboliger som måtte ønske dette, og i tillegg større hyttekonsentrasjoner i Skreli. Innenfor området er det også to reguleringsplaner for spredt boligbygging.

Lenke til kartutsnitt område 2

 

Kriterier

NKOM (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) legger til grunn følgende kriterier for søknaden fra kommunen:

  • Antall nye husstander som får et bredbåndtilbud
  • Kostnadseffektivitet
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift
  • Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Lenke til hjemmeside NKOM

Kontaktinfo - Frist for tilbakemelding

I samband med søknaden vil vi invitere bedrifter og innbyggere til å komme med innspill i forhold til ovenfor nevnte prioriterte områder.

Spørsmål kan rettes til ordfører Jan Kristensen, tlf. 38 33 41 07 / 955 59 950.

Innspill kan sendes på e-post til kommunen, og merkes «høringsuttalelse til bredbåndutbygging». Fristen for høringen er 30. april 2017.

Lenke til kommunens epost

Sist oppdatert: 02. april 2017
IKT

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Kjell Andresen

Tittel: IKT-ansvarlig

Telefon: 404 14 604

Kontaktperson: Trond Andresen

Tittel: IKT-konsulent

Telefon: 414 59 544