SLT

Informasjon

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak, og er en forpliktende samarbeidsmodell mellom Lyngdal kommune, Lyngdal lensmannskontor og andre instanser som arbeider med barn og unge.

Handlingsplan

Via lenken under kan du laste opp handlingsplanen for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lyngdal kommune i 2018.

Lenke til handlingsplan 2018

Illustrasjonen viser forsiden på SLT-handlingsplan 2018

Styringsgruppe

Det styrende nivået i SLT-modellen har ansvar for kommunenes samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. Styringsgruppen i Lyngdal består i tillegg til SLT-koordinatoren av lederen for Enhet for barn og unge, samt representanter fra politiet og kommuneledelsen. Styringsgruppen setter mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebyggingen ut fra kunnskap om og statistikk fra kommunen.

Arbeidsgruppe

I Lyngdal er SLT-arbeidsgruppen satt sammen av personer fra ulike instanser i kommunen. Blant annet politi, barnevern, skole, frivilligsentral, psykisk helse, rustjenesten, flyktningetjenesten, helsestasjonen og kultur. Arbeidsgruppen skal fatte beslutninger og sette inn ressurser.

Når arbeidsutvalget har satt opp satsningsområder har SLT-koordinator, i samarbeid med andre instanser, ansvar for at beslutningene settes ut i aktiv handling.

Kjernegruppe

I Lyngdal kommune bruker vi tiltaket kjernegruppe ved ungdomsskolen og de videregående skolene. Kjernegruppe er et tiltak for å forebygge rus og kriminalitet hos ungdom. Det kan dreie seg om skoleskulk, oppførsel, holdninger, bekymring for kriminalitet, omgangskrets, rusbruk eller problemer med grensesetting.

Gjennomføring:
Kjernegruppe er et tverrfaglig tiltak. Politiet, barnevernet, helsesøster, sosiallærer og SLT-koordinator deltar fast. Andre instanser kalles inn ved behov. Møtene holdes på den aktuelle skolen. Foreldre deltar sammen med ungdommen.

Mål:
Målet er å jobbe sammen for å hjelpe ungdommen til å snu en negativ utvikling.

Hvordan melde inn en ungdom?
Alle som har en bekymring for en ungdom / eller ungdommen selv kan melde fra til en av representantene i gruppen nevnt ovenfor.

Det er SLT-koordinator som koordinerer dette arbeidet.

Du kan kontakte SLT-koordinator på 945 06 067, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost SLT-koordinator 

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Det er utarbeidet en egen veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Denne er ment å gi fakta og tips om hvordan vi kan møte, følge opp og forebygge ekstremisme. Det gjelder alle former for ekstremisme, både høyre- og venstre-radikalisme. Veilederen er tiltenkt ansatte i politiet, helsestasjon, barnehage, skole (grunnskole, videregående skole og voksenopplæring), barnevern, rus- og psykisk helsearbeid, NAV, flyktningetjenesten og kultur / fritid som arbeider med barn og ungdom.

Veilederen, som kan lastes opp via lenken nedenfor, beskriver en handlingsløype fra bekymring til handling. Den inneholder kunnskap om bekymringstegn, om risiko- og motivasjonsfaktorer, og hva man gjør når bekymringen oppstår. Ønsket er at personer som jobber med barn og unge skal ta sin bekymring på alvor, og bruke veilederen som hjelpemiddel.

Lenke til veileder

Kontaktinformasjon

Helge Lohne, SLT-koordinator / ungdomskontakt, telefon 38 33 42 15 / 945 06 067.
Camilla Buch Vidringstad vikarierer i 60 % stilling for Helge frem tom. 31.01.2019, og kan nås på samme telefon som han.

Lenke til epost SLT-koordinato - Helge Lohne

Lenke til epost SLT-koordinator - Camilla Buch Vidringstad

SLT-koordinator i Lyngdal kommune er tilknyttet Enhet for barn og unge (helsestasjonen), og lokalisert til 3. etasje i rådhuset.

Sist oppdatert: 04. september 2018
Enhet for barn og unge - helsestasjonen

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 3. etasje
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 90

Kontaktperson: Karen Elizabeth Lind

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 90 - mobil: 990 87 369