SLT

Informasjon

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak, og er en forpliktende samarbeidsmodell mellom Lyngdal kommune, Lyngdal lensmannskontor og andre instanser som arbeider med barn og unge.

Styringsgruppen

Det styrende nivået i SLT-modellen har ansvar for kommunenes samlede innsats for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge. Styringsgruppen i Lyngdal består i tillegg til SLT-koordinatoren av lederen for Enhet for barn og unge, samt representanter fra politiet og kommuneledelsen. Styringsgruppen setter mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebyggingen ut fra kunnskap om og statistikk fra kommunen.

Arbeidsgruppen

I Lyngdal er SLT-arbeidsgruppen satt sammen av personer fra ulike instanser i kommunen. Blant annet politi, barnevern, skole, frivilligsentral, psykisk helse, rustjenesten, flyktningetjenesten, helsestasjonen og kultur. Arbeidsgruppen skal fatte beslutninger og sette inn ressurser.

Når arbeidsutvalget har satt opp satsningsområder har SLT-koordinator, i samarbeid med andre instanser, ansvar for at beslutningene settes ut i aktiv handling.

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Det er utarbeidet en egen veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Denne er ment å gi fakta og tips om hvordan vi kan møte, følge opp og forebygge ekstremisme. Det gjelder alle former for ekstremisme, både høyre- og venstre-radikalisme. Veilederen er tiltenkt ansatte i politiet, helsestasjon, barnehage, skole (grunnskole, videregående skole og voksenopplæring), barnevern, rus- og psykisk helsearbeid, NAV, flyktningetjenesten og kultur / fritid som arbeider med barn og ungdom.

Veilederen, som kan lastes opp via lenken nedenfor, beskriver en handlingsløype fra bekymring til handling. Den inneholder kunnskap om bekymringstegn, om risiko- og motivasjonsfaktorer, og hva man gjør når bekymringen oppstår. Ønsket er at personer som jobber med barn og unge skal ta sin bekymring på alvor, og bruke veilederen som hjelpemiddel.

Lenke til veileder

Kontaktinformasjon

Helge Lohne, SLT-koordinator / ungdomskontakt, telefon 38 33 42 15 / 945 06 067.

Lenke til epost SLT-koordinator

SLT-koordinator i Lyngdal kommune er tilknyttet Enhet for barn og unge (helsestasjonen), og lokalisert til 3. etasje i rådhuset.

Sist oppdatert: 12. juni 2017
Enhet for barn og unge - helsestasjonen

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 3. etasje
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 90

Kontaktperson: Karen Elisabeth Lind

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 40 90 - mobil: 990 87 369