Barneverntjenesten i Lyngdal / Lister barnevern

Informasjon

Kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund har etablert en felles barneverntjeneste under navnet Lister barnevern.

Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Farsund kommune som vertskommune, og har vært i drift siden 1. januar 2010.

Lenke til Farsund kommune.

Samarbeidskommunene har delegert sin myndighet innen barnevernsområdet til Lister barnevern, som består av ca 30 årsverk.

Kontorene til Lister barnevern ligger i 2. etasje i Farsund rådhus.
Lister barnevern har tilgang til kontorer og møteplasser i alle samarbeidskommunene.
I Sirdal er det fast kontordag hver annen torsdag.

Til sammen er Lister barnevern landets største interkommunale samarbeid med ca. 35 000 innbyggere.

Lister barnevern har som målsetting å identifisere og avdekke omsorgssvikt på et tidlig stadium, slik at minst mulig inngripende tiltak avhjelper vanskene. Lister barnevern jobber for at våre hjelpetiltak skal være av endrende karakter og rettet mot kjerneproblematikken i familien. Endringsarbeid er ressurskrevende både for tjenesten og for familiene, men hvis målene nås så er barnevernet raskt ute igjen av saken. Tjenesten har flere miljøterapeuter i fulle stillinger, som jobber med endringsarbeid. I tillegg samarbeider ansatte tett med de ulike kommunenes familiesentre.

Formålet med samarbeidet er å skape en best mulig barneverntjeneste for kommunenes innbyggere, og sikre en god kvalitet på tjenesten. Et større fagmiljø skal bidra til å styrke den totale kompetansen, sikre rettsikkerhet og være en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne i Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund kommune.

Er du bekymret for et barn?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjensten.

Meld bekymring som privatperson:

Lenke til meldingsskjema fra privatperson

Meld bekymring som offentlig instans:

Lenke til meldingsskjema fra offentlig instans

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er åpen hele døgnet og er gratis.

Hjelp fra barneverntjenesten

Barneverntjenesten gir barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. For at vi skal komme tidlig inn med hjelp, er det viktig at foreldre, barn, ungdom eller andre søker hjelp hos oss ved behov eller bekymring.

Barneverntjenesten

  • behandler og undersøker meldinger
  • iverksetter hjelpetiltak i familien
  • gir omsorsgtiltak for barnet.

Ønsker du å tilby fosterhjem?

Vil du bidra til å skape en endring? Du har mulighet til å tilby fosterhjem til noen som trenger akkurat deg.

Flere enn 1000 nye barn og unge trenger fosterhjem hvert år. Vil du være med på å skape en bedre hverdag for barna? Enhver ny dag gir en ny sjanse. Gi dem en hånd å holde i!

Kontakt barneverntjenesten på telefon eller e-post.

Vanlige spørsmål

Hvilke type tjenester kan barneverntjenesten i Lister bidra med?

Når det vurderes at et barn har særlige behov for hjelp, kan barneverntjenesten blant annet tilby råd og veiledning til familien, utvidet foreldreveiledning individuelt eller i grupper, miljøarbeider i hjemmet og opphold i fosterhjem eller institusjon.

Kan jeg være anonym når jeg kontakter barneverntjenesten?

Barnevernet kan gi anonymitet til privatpersoner som melder bekymring til barnevernet. Du kan imidlertid ikke fritas for vitneplikten dersom saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. Du kan ringe barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt (det gjelder både private og offentlige personer). Da vil du få klargjort om det er en sak for barnevernet.

Hva må en melding til barneverntjenesten inneholde?

En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn har det vanskelig. Meldingen må inneholde barnets navn eller adresse. Det er ikke et krav at du har observert det som meldingen refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte blir ikke sett på som en melding.

Hva skjer etter at jeg har gitt melding til barneverntjenesten?

Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Undersøkelse skal starte opp dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak. Meldingen skal legges bort dersom den er åpenbar grunnløs og/eller dersom vilkårene i loven ikke er oppfylt.

Når er det aktuelt å plassere et barn i fosterhjem eller lignende?

Barneverntjenesten har som utgangspunkt at barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barneverntjenesten sette i verk hjelpetiltak for å bedre situasjonen til barnet. I slike tilfelle legger vi vekt på å finne årsaken til vanskene og drøfte dette med foreldrene og barnet.

Hensynet til hva som er til det beste for barnet skal være avgjørende for hvilke hjelpetiltak som blir satt i verk. Det er først dersom slike hjelpetiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet, med eller uten foreldrenes  samtykke.

Dersom det er aktuelt å overta omsorgen for et barn, blir dette lagt fram for og behandlet i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Har jeg rett til kontakt med barnet mitt, hvis det blir plassert i fosterhjem eller institusjon?

Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.

Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke, er det fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som tar bestemmer omfanget av samværet. Fylkesnemnda kan bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. De kan også bestemme at du som forelder ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er i de svært alvorlige sakene.

Får jeg som forelder noen form for bistand i barnevernsaker?

Rettssikkerheten til barn og foreldre blir høyt prioritert. I saker som går for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker eller det øvrige rettsapparatet, blir alle parter representert gjennom advokat som blir betalt av det offentlige.

Å fremme sak overfor fylkesnemnda om overtakelse av omsorgen for et barn, er et særdeles alvorlig tiltak som krever omfattende saksforberedelser. Det er strenge krav til dokumentasjon i slike saker.

TJENESTER

NYTTIGE NETTSIDER

Barnevernet.no (ekstern lenke)

Fosterhjem.no (ekstern lenke) eller fosterhjemsforening.no (ekstern lenke)

Bufetat.no (ekstern lenke)

Bufetat.no/adopsjon (ekstern lenke)

Sist oppdatert: 30. april 2018
Barnevern

Besøksadresse:

Brogaten 7
4550 farsund

Posadresse:

Postboks 100
4552 Farsund

Telefon: 38 38 20 00

Kontaktperson: Bodil Glomsheller

Tittel: Fungerende leder

Telefon: 488 90 785