Bedre tverrfaglig innsats Lyngdal(BTI)

BTI-prosjektet ble satt i gang i Lyngdal kommune etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Lokalt er BTI etablert som et samarbeid mellom Lyngdal og de øvrige Lister-kommunene. BTI-modellen er tatt i bruk i mange norske kommuner og bydeler.

Hensikten er å forbedre samhandlingen om barn, unge og gravide som befinner seg i utsatte livssituasjoner.

Selve implementeringsarbeidet startet høsten 2018 og pågår frem til sommeren 2019. Enhet for barn og unge, alle skoler og barnehager er med. Implementeringsarbeidet 2018-2019 er startskuddet for oppstarten av de ansattes arbeid etter BTI-modellen.

Implementeringsarbeidet har som mål å

  • Bygge en felles forståelse av BTI-modellen på tvers av de enheter som arbeider med barn, unge, gravide.
  • Den enkelte enhet starter med å arbeide etter modellens tre viktige formål.
  • Den enkelte enhet begynner å bruke verktøykassen og handlingsveilederne i praksis.
  • Den enkelte enhetsleder har ansvar for videre implementering og trene på å bruke BTI-modellen med sine ansatte.

Hovedmålet etter implementering er å ta verktøyet og modellen i bruk på den enkelte arbeidsplass.

Mer info om BTI finner du via lenken under.

Lenke til infosiden BTI

BTI-modellen

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til. Gjennom BTI-modellen innretter kommunen sitt tilbud for på best mulig måte bidra til å sikre bedre samhandling mellom tjenestene i kommunen. Modellen har tre viktige formål:

  • Tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.
  • Helhetlig og koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd.
  • Foreldresamarbeid.

Hvorfor BTI?

En viktig begrunnelse for BTI-modellen er tilsynet som landets fylkesmenn og Helsetilsynet gjennomførte i 2008. Rapporten etter tilsynet konkluderer med at det er svært alvorlig at det svikter i kommunenes tilrettelegging, samordning og oppfølging – både når det gjelder å fange opp, utrede og følge opp de enkelte barna.

Organisering i Lyngdal kommune

Oversikten nedenfor viser hvordan BTI-prosjektet er organisert i Lyngdal kommune.

Styringsgruppe:

Styringsgruppens rolle er å godkjenne planer, gi ryggdekning og signalisere ut i kommunene.

•    Rådmann (leder)
•    Ordfører
•    Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
•    Skolefaglig ansvarlig
•    Barnehagefaglig ansvarlig
•    Helse- og omsorgsfaglig ansvarlig (referent)

Prosjektgruppe:

Prosjektgruppens rolle er å utforme BTI-modell + verktøy, utarbeide prosjektplaner og være et diskusjons- og operativt beslutningsorgan.

Deltagere:

•    Barnehagefaglig ansvarlig (leder)
•    Helse- og omsorgsfaglig ansvarlig
•    Skolefaglig ansvarlig
•    PPT
•    Barnevern
•    NAV
•    Enhetsleder barn og unge
•    Fyrtårn rus og psykiatri, Helsenettverk Lister (HNV)
•    Leder Tjenestekontoret
•    Enhetsleder psykisk helse og habilitering
•    Enhetsleder barnehage
•    BTI koordinator  Marianne Aarhoug Salvesen

Framdriftsplan

  • August – september: BTI-koordinator skriver implementeringsplan og fremdriftsplan.
  • September 2018 – Juni 2019: Implementering i Enhet for barn og unge, Lyngdal ungdomsskole, LKG, barneskolene Berge, Årnes, Å og Kvås, barnehagene Nygård, Filadelfia, Kvås, Kollevoll, Lyngtua, Sangfuglen, Frikirken Åpen Barnehage og Læringsverkstedet avdeling Rom, Faråna og Eplehagen.
  • Presentasjonen 2018-2019 gjennomføres av BTI-koordinator (Marianne Aa. Salvesen), barnehagefaglig ansvarlig (Oddrun Rekvik), enhetsleder for barn og unge (Karen Lind), skolefaglig ansvarlig (Terje Litland) og helsesykepleiere på de aktuelle enheter.

Kontaktinfo

Leder for BTI-prosjektet i Lyngdal er Oddrun Rekvik, barnehagefaglig ansvarlig i Lyngdal kommune og medlem av den interkommunale koordineringsgruppen. Hun kan treffes på telefon 992 99 381, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost prosjektleder BTI

Sist oppdatert: 18. juli 2019

BTI

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 2. etasje
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Oddrun Rekvik

Tittel: Fagansvarlig barnehage

Telefon: 992 99 381