Bedre tverrfaglig innsats Lyngdal(BTI)


Lenke til https://www.btilister.no/lyngdal/

Her finner du handlingsveiledere og verktøykasse.

BTI-modellen

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og familier det er knyttet undring eller bekymring til. Gjennom BTI-modellen innretter kommunen sitt tilbud for på best mulig måte bidra til å sikre bedre samhandling mellom tjenestene i kommunen. Modellen har tre viktige formål:

•    Tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.
•    Helhetlig og koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd.
•    Foreldresamarbeid.

 

Hvorfor BTI?

En viktig begrunnelse for BTI-modellen er tilsynet som landets fylkesmenn og Helsetilsynet gjennomførte i 2008. Rapporten etter tilsynet konkluderer med at det er svært alvorlig at det svikter i kommunenes tilrettelegging, samordning og oppfølging – både når det gjelder å fange opp, utrede og følge opp de enkelte barna.


Organisering i Lyngdal kommune

BTI-prosjektet 2016-2018 er satt i gang etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Lokalt er prosjektet etablert som et samarbeid mellom Lyngdal kommune og de øvrige Lister-kommunene, der hensikten er å forbedre samhandlingen om barn og unge som befinner seg i utsatte livssituasjoner. Oversikten nedenfor viser hvordan BTI-prosjektet er organisert.

Styringsgruppe:

Styringsgruppens rolle er å godkjenne planer, gi ryggdekning og signalisere ut i kommunene.

•    Rådmann (leder)
•    Ordfører
•    Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
•    Skolefaglig ansvarlig
•    Barnehagefaglig ansvarlig
•    Helse- og omsorgsfaglig ansvarlig (referent)

Prosjektgruppe:

Prosjektgruppens rolle er å utforme BTI-modell + verktøy, utarbeide prosjektplaner og være et diskusjons- og operativt beslutningsorgan.

Deltagere:

•    Barnehagefaglig ansvarlig (leder)
•    Helse- og omsorgsfaglig ansvarlig
•    Skolefaglig ansvarlig
•    PPT
•    Barnevern
•    NAV
•    Enhetsleder barn og unge
•    Fyrtårn rus og psykiatri, Helsenettverk Lister (HNV)
•    Leder Tjenestekontoret
•    Enhetsleder psykisk helse og habilitering
•    Enhetsleder barnehage
•    BTI koordinator  Marianne Aarhoug Salvesen

Framdriftsplan

Kontaktinfo

Leder for BTI-prosjektet i Lyngdal er Oddrun Rekvik, barnehagefaglig ansvarlig i Lyngdal kommune og medlem av den interkommunale koordineringsgruppen. Hun kan treffes på telefon 992 99 381, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost prosjektleder BTI

Sist oppdatert: 30. august 2018

BTI

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 2. etasje
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Oddrun Rekvik

Tittel: Fagansvarlig barnehage

Telefon: 992 99 381