Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

BTI-modellen

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) handler om å sikre alle barn og unge gode oppvekstvilkår. Gjennom BTI-modellen innretter kommunen sitt tilbud for på best mulig måte bidra til dette. Modellen har tre viktige formål:

 • Tidlig innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til.
 • Helhetlig og koordinert tjenestetilbud uten oppfølgingsbrudd.
 • Foreldresamarbeid.

Hvorfor BTI?

En viktig begrunnelse for BTI-modellen er tilsynet som landets fylkesmenn og Helsetilsynet gjennomførte i 2008. Rapporten etter tilsynet konkluderer med at det er svært alvorlig at det svikter i kommunenes tilrettelegging, samordning og oppfølging – både når det gjelder å fange opp, utrede og følge opp de enkelte barna.

I 90 av 114 kommuner ble det avdekket brudd på regelverket.

Organisering i Lyngdal kommune

BTI-prosjektet 2016-2018 er satt i gang etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Lokalt er prosjektet etablert som et samarbeid mellom Lyngdal kommune og de øvrige Lister-kommunene, der hensikten er å forbedre samhandlingen om barn og unge som befinner seg i utsatte livssituasjoner. Oversikten nedenfor viser hvordan BTI-prosjektet er organisert.

Styringsgruppe:

Styringsgruppens rolle er å godkjenne planer, gi ryggdekning og signalisere ut i kommunene.

Deltagere:

 • Rådmann (leder)
 • Ordfører
 • Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
 • Skolefaglig ansvarlig
 • Barnehagefaglig ansvarlig
 • Helse- og omsorgsfaglig ansvarlig (referent)

Prosjektgruppe:

Prosjektgruppens rolle er å utforme BTI-modell + verktøy, utarbeide prosjektplaner og være et diskusjons- og operativt beslutningsorgan.

Deltagere:

 • Barnehagefaglig ansvarlig (leder)
 • Helse- og omsorgsfaglig ansvarlig
 • Skolefaglig ansvarlig
 • PPT
 • Barnevern
 • NAV
 • Enhetsleder barn og unge
 • Fyrtårn rus og psykiatri, Helsenettverk Lister (HNV)
 • Leder Tjenestekontoret
 • Enhetsleder psykisk helse og habilitering
 • Enhetsleder skole
 • Enhetsleder barnehage
 • Prosjektmedarbeider (referent)
 • Brukerrepresentant

Arbeidsgruppe:

Arbeidsgruppen er operativ, og har rollen som sekretariat. Arbeidsgruppen utfører også interne og eksterne ad hoc-oppdrag.

Deltagere:

 • Fagekspertisen
 • Prosjektmedarbeider (koordinator og fasilitator)

Interkommunal koordineringsgruppe:

 • Leder Helsenettverk Lister (HNV)
 • Leder Lister barnevern
 • Leder Lister PPT
 • Deltagere på kommunalsjefnivå fra samarbeidskommunene (Farsund kommune, oppvekst; Flekkefjord kommune, oppvekst; Kvinesdal kommune, oppvekst; Lyngdal kommune, helse og omsorg og Sirdal kommune, oppvekst)

Framdriftsplan

Illustrasjonen under viser framdriftsplanen til BTI-prosjektet i Lyngdal kommune.

Illustrasjon som viser tidslinjen til BTI-prosjektet i Lyngdal

Kontaktinfo

Leder for BTI-prosjektet i Lyngdal er Oddrun Rekvik, barnehagefaglig ansvarlig i Lyngdal kommune og medlem av den interkommunale koordineringsgruppen. Hun kan treffes på telefon 992 99 381, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost prosjektleder BTI

Sist oppdatert: 18. desember 2017

BTI

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4, Lyngdal rådhus 2. etasje
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Oddrun Rekvik

Tittel: Fagansvarlig barnehage

Telefon: 992 99 381