Habilitering

Informasjon

Enhet for Habilitering yter tjenester innenfor praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, aktivitetstilbud, støttekontakt/ fritidskontakt, BPA, avlastning og omsorgslønn.
Enheten har i tillegg et døgnbemannet bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i Kvås.

Overordnet mål i kommuneplanen er at alle skal få optimale levekår ved å tilrettelegge for større grad av livskvalitet gjennom egenmestring og gi brukere en meningsfull hverdag.

For å nå målene i kommuneplanen vil enheten jobbe mot følgende mål:

  • Økt brukermedvirkning
  • Yte helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester
  • Ha fokus på individuell plan
  • Bedre kvaliteten for dokumentasjon i pasientjournal
  • God integrering for enslige mindreårige i en traumebasert forståelsesramme
  • Økt fokus på legemiddelhåndtering


Kjernevirksomheten i enheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder.

Praktisk bistand og praktisk bistand opplæring skal sikre brukeren praktisk bistand og opplæring til nødvendige daglige gjøremål. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre. Tjenesten gis i brukernes hjem.

Aktivitetstilbud har som formål å kunne bidra til at brukeren skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, gi avlastning for pårørende samt gi økt fysisk og mental stimuli. Aktivitetstilbudet har også en viktig funksjon for å forebygge ensomhet og isolasjon. Tilbudet gis i utgangspunktet ved Rosfjord aktivitetshus.

Støttekontakt/fritidskontakt skal hjelpe den enkelte til å integreres i ordinære aktiviteter i lokalmiljøet, for å bidra til å hjelpe bruker til en meningsfull fritid.

BPA skal bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemming

Avlastning skal gis til omsorgspersoner med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette kan være forebyggende og bidra til at den omsorgstrengende kan bo lengre i eget hjem. Avlastningen gis i egnede leiligheter ved Bergsaker og ved privat avlastning.

Omsorgslønn gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid.

Enheten er delt inn i 2 ulike avdelinger, med tilhørende avdelingsledere.

 

Kvås bofellesskap

 

Lenke for Kvås bofellesskap.


Habiliteringstjensten

 

Her er det 2 døgnbemannede bofellesskap på Bergsaker, i tillegg til ambulerende virksomhet  til andre hjemmeboende. Tjenestene gis til mennesker med ulike funksjonshemminger og utviklingshemming. Det gis praktisk bistand og helsehjelp. Fokus på tjenestene skal være mestring av eget liv.

Avlastningstilbudet ligger i habiliteringstjenesten og gis til foreldre / pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette for å gi foreldre / pårørende mulighet for å kunne være i jobb, ivareta søsken og for at den omsorgstrengende kan bo lengre hjemme.  Avlastning gis på Bergsaker i tillegg til privat avlastning.
For ungdommer gis avlastning også som praktisk bistand opplæring.  Dette for å trene på ferdigheter for å selvstendiggjøre den enkelte før utflytting i egen bolig.  

Kontaktperson er soneleder Marie Seland, marie.seland@lyngdal.kommune.no. Telefon 979 59 588.

Kvås bofellesskap er et bofellesskap for enslige mindreårige. Bofellesskapet yter omsorg, motivering og praktisk hverdagshjelp ut fra en traumebasert forståelsesmodell.

Kontaktperson er avdelingsleder Barbro Aaberg, barbro.aaberg@lyngdal.kommune.no. Telefon 94 50 60 15.

Søknadsskjema

Søknad på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven sendes til:

Lenke til søknadsskjema

Sist oppdatert: 05. november 2018
Enhet for habilitering

Besøksadresse:

Kvås bofellesskap
4580 Lyngdal

Posadresse:

Kvås bofellesskap
4580 Lyngdal

Kontaktperson: Barbro Aaberg

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 34 00 / 945 06 015