Psykisk helse og habilitering

Informasjon

Enhet for Psykisk helse og Habilitering yter tjenester innenfor praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, aktivitetstilbud, støttekontakt/ fritidskontakt, omsorgslønn og psykisk helse og rusarbeid
Kjernevirksomheten i enheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å kunne leve et godt liv. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre.

Enheten består av 3 ulike avdelinger, Rosfjord aktivitetshus, avdeling for psykisk helse og rus og habilitering.

PAKKEFORLØP PSYKISK HELSE OG RUS - innføres trinnvis fra 1. januar 2019

Hva er pakkeforløp?
Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019.
I lenken under kan du lese mer om de ulike pakkeforløpene for psykisk helse og rus, barn og unge.

Lenke til helsenorge.no

Målsetningen med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er:
Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.

En forløpskoordinator vil følge deg gjennom forløpet.

  • for personer som allerede har behandler/koordinator innen psykisk helse og rus i kommunen er det naturlig at denne personen ivaretar arbeidet med koordinering
  • for personer som ikke har kontakt med en behandler/koordinator innen psykisk helse og rus i kommunen, kontakter du tjenestekontoret på telefonnummeret under.

Felles kontakttelefon i Lyngdal kommune er: Tlf 954 17 171


ROSFJORD AKTIVITETSHUS


Rosfjord aktivitetshus er et aktivitetstilbud har som formål å kunne bidra til at brukeren skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, gi avlastning for pårørende samt gi økt fysisk og psykisk stimuli.
Aktivitetstilbudet har også en viktig funksjon for å forebygge ensomhet og isolasjon.

Det gis tilbud til 3 ulike grupper:

  • En barnegruppe
  • Gruppe for funksjonshemmede og utviklingshemmede
  • Brukere psykisk helse.


Avdelingen ledes for tiden av Susanne Foss, tlf 38346700

 

AVDELING FOR PSYKISK HELSE OG RUS


Psykiske helsetjenester er et helsetilbud til alle over 18 år i Lyngdal kommune som:

•    Opplever psykiske vansker for første gang
•    Som har hatt psykiske problemer før og trenger hjelp i en ny vanskelig periode
•    Som plages av angst, depresjon, sorg eller vanskelig tanker og følelser
•    Som trenger hjelp i en krise
•    Som har vært innlagt på psykiatrisk sykehus og ønsker et opplegg for å komme tilbake til hverdagen
•    Opplever ensomhet og isolasjon
•    Som har rusproblemer.
Vi har medarbeidere med bred kompetanse som vil hjelpe deg om utfordringene dreier seg om psykiske problemer eller alkohol /rus.

Åpningstid: Mandag – fredag 0800-1530.


SØKNADSPROSESS:

  • Du kan ta direkte kontakt med avdelingen på tlf 47712309 eller besøke oss på
    Bergsakerveien 9.
  • Lege- og spesialisttjenesten kan også henvise deg til avdelingen.


Avdelingen ledes av Linn Berstad, tlf 40414686

HABILITERING


Habiliteringstjenesten gir tilbud til funksjonshemmede og mennesker med utviklingshemming. 
Det er 2 bofellesskap med heldøgnsbemanning i avdelingen, Bergsakerveien 11 og Bergsakerveien 17.  I tillegg er nattevakter organisert her.  
Det gis også ambulante tjenester til hjemmeboende brukere utenfor bofellesskapene.

Avdelingen ledes av avdelingsleder Anne Karen Haaland, tlf 94506043

SØKNADSSKJEMA

Søknad på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven sendes til:

Lenke til søknadsskjema

 

Sist oppdatert: 02. januar 2019
Psykisk helse og habilitering

Besøksadresse:

Bergsakerveien 9
4580 Lyngdal

Posadresse:

Bergsakerveien 9
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Linda Skagestad

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 41 39 / 951 60 273