Psykisk helse og habilitering

Informasjon

Enhet for psykisk helse og habilitering er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Det betyr at mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven skal få utarbeidet en indviduell plan og få oppnevnt en koordinator. Tilsagn/innvilgelse av individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som et enkeltvedtak. Avslag på individuell plan kan påklages etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Ønsker du mer informasjon om individuell plan kan du kontakte enheten på telefon 38 33 40 00 (sentralbordet).

Søknadsskjema

Søknad på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven sendes til:

Lenke til søknadsskjema

Avdeling for psykisk helse

Det samarbeides med en rekke offentlige og frivillige instanser for å gi innbyggerne i kommunen god oppfølging innenfor psykisk helsearbeid.

Avdeling for psykisk helse gir tjenester til deg som på grunn av psykiske lidelser sliter med å fungere i hverdagen. Det miljøterapeutiske tilbudet kan være støttesamtaler, nettverksbygging, bo-oppfølging, praktisk bistand, ADL-utredninger, koordinatoransvar for individuell plan og samarbeid med øvrig hjelpeapparat.

Avdelingen har også ansvar for medikamentassistert rehabilitering, i samarbeid med ”Medikamentassistert rehabilitering i Agder" (MARIA), ansvaret for administrering og utlevering av legemidler til brukere tilknyttet prosjektet. MARIA ligger under Ruspoliklinikken i Kristiansand. Gjennom denne funksjonen har man regelmessig kontakt med personer som lider av en rusmiddelavhengighet, fra 1 til 7 ganger i uken. Brukerne blir tilbudt støttesamtaler og oppfølging i hjemmet etter individuell vurdering.

Øvrig rusoppfølgende arbeid (forvern, oppfølging under behandling og ettervern) utføres av NAV i samarbeid med Enhet for hjemmebasert omsorg.

Ledes av Linn Berstad, telefon 38 33 40 80 - mobil 404 14686.
Epostadresse via lenken under:
Lenke til epost Linn Berstad

Habiliteringstjenesten

Innenfor habiliteringstjenesten ligger boligoppfølgende tjenester bl.a. med tilrettelegging for mennesker med psykisk utviklingshemming. I tillegg er det tiltakene som utføres av Rosfjord aktivitetshus som er plassert under sone 2. Fungerende leder for Rosfjord aktivitetshus er May Linn Refvik.

Rehabiliterinstjenester i form av korttidsplass på sykehjem utføres av Lyngdal bo- og servicesenter.

Tjenesten er delt inn i 2 soner. Anne Karen Haaland, telefon 38 33 41 49, er leder av sone 2 og Arnfinn Jensen, telefon 38 33 41 48, er leder av sone 1.

Sist oppdatert: 02. mars 2017
Psykisk helse og habilitering

Besøksadresse:

Bergsakerveien 9
4580 Lyngdal

Posadresse:

Bergsakerveien 9
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Linda Skagestad

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 41 39 / 951 60 273