Psykisk helse og habilitering

Informasjon

Enhet for Psykisk helse og Habilitering yter tjenester innenfor praktisk bistand og praktisk bistand opplæring, aktivitetstilbud, støttekontakt/ fritidskontakt, omsorgslønn og psykisk helse og rusarbeid
Kjernevirksomheten i enheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å kunne leve et godt liv. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre.

Enheten består av 3 ulike avdelinger, Rosfjord aktivitetshus, avdeling for psykisk helse og rus og habilitering.


ROSFJORD AKTIVITETSHUS


Rosfjord aktivitetshus er et aktivitetstilbud har som formål å kunne bidra til at brukeren skal kunne bo lengst mulig i eget hjem, gi avlastning for pårørende samt gi økt fysisk og psykisk stimuli.
Aktivitetstilbudet har også en viktig funksjon for å forebygge ensomhet og isolasjon.

Det gis tilbud til 3 ulike grupper:

  • En barnegruppe
  • Gruppe for funksjonshemmede og utviklingshemmede
  • Brukere psykisk helse.


Avdelingen ledes for tiden av Susanne Foss, tlf 38346700

 

AVDELING FOR PSYKISK HELSE OG RUS


Psykiske helsetjenester er et helsetilbud til alle over 18 år i Lyngdal kommune som:

•    Opplever psykiske vansker for første gang
•    Som har hatt psykiske problemer før og trenger hjelp i en ny vanskelig periode
•    Som plages av angst, depresjon, sorg eller vanskelig tanker og følelser
•    Som trenger hjelp i en krise
•    Som har vært innlagt på psykiatrisk sykehus og ønsker et opplegg for å komme tilbake til hverdagen
•    Opplever ensomhet og isolasjon
•    Som har rusproblemer.
Vi har medarbeidere med bred kompetanse som vil hjelpe deg om utfordringene dreier seg om psykiske problemer eller alkohol /rus.

Åpningstid: Mandag – fredag 0800-1530.


SØKNADSPROSESS:

  • Du kan ta direkte kontakt med avdelingen på tlf 47712309 eller besøke oss på
    Bergsakerveien 9.
  • Lege- og spesialisttjenesten kan også henvise deg til avdelingen.


Avdelingen ledes av Linn Berstad, tlf 40414686

HABILITERING


Habiliteringstjenesten gir tilbud til funksjonshemmede og mennesker med utviklingshemming. 
Det er 2 bofellesskap med heldøgnsbemanning i avdelingen, Bergsakerveien 11 og Bergsakerveien 17.  I tillegg er nattevakter organisert her.  
Det gis også ambulante tjenester til hjemmeboende brukere utenfor bofellesskapene.

Avdelingen ledes av avdelingsleder Anne Karen Haaland, tlf 94506043

SØKNADSSKJEMA

Søknad på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven sendes til:

Lenke til søknadsskjema

 

Sist oppdatert: 05. november 2018
Psykisk helse og habilitering

Besøksadresse:

Bergsakerveien 9
4580 Lyngdal

Posadresse:

Bergsakerveien 9
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Linda Skagestad

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 38 33 41 39 / 951 60 273