Tjenestekontoret

Informasjon

Tjenestekontoret i helse og omsorg har hovedansvaret for å behandle søknader og fatte vedtak om pleie- og omsorgstjenester som hører inn under helse- og omsorgstjenesteloven for personer som oppholder seg i Lyngdal kommune. Søknadene behandles av helsefaglig personale og målet er å finne individuelle løsninger som bidrar til at brukerne fungerer best mulig i eget hjem i forhold til dagliglivets gjøremål, inklusiv ulike institusjonstjenester.

Alle henvendelser om tjenester eller endring av tjenester rettes til Tjenestekontoret. Personer som allerede mottar tjenester og som vil melde om fravær, må gi direkte melding til den enheten de mottar tjenester fra, for eksempel hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller middagsombringing.

Tjenestekontoret har også funksjonen som "koordinerende enhet" i Lyngdal kommune samt det overordnede ansvaret for Individuell Plan. 

Tjenestekontoret utfører saksbehandling av søknader og henvendelser i forhold til:

 • Avlastning (i og utenfor institusjon)
 • Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)
 • Dagtilbud
 • Hjemmehjelp: Praktisk bistand / opplæring
 • Hjemmesykepleie
 • Individuell plan
 • Korttids- / rehabiliteringsplass
 • Langtidsplass
 • Matombringing
 • Omsorgslønn
 • Omsorgsboliger
 • Psykisk helsetjeneste
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester finner du her:

Søknaden må være underskrevet av den søknaden gjelder, eller av den som har skriftlig fullmakt til å ivareta søkerens interesser.

Søknad om tjenester sendes til:

Lyngdal kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal

Saksbehandling

Alle søknader og henvendelser blir behandlet i forhold til aktuelt lovverk:

I noen saker er det nødvendig å innhente ytterligere informasjon enten ved hjemmebesøk, kontakt med fastlege eller andre aktuelle instanser. Slik informasjon innhentes etter samtykke. Det gis informasjon og veiledning i forhold til tjenestetilbud og behandling av klagesaker.

Tjenestekontoret lager innstilling til vedtak. Vedtaket legges frem for aktuelle enhetsleder som har den endelige vedtaksmyndighet. Når vedtaket er fattet sendes skriftlig svar til bruker.

Klage på vedtak

Dersom du får avslag på søknaden eller du får mindre tjenester enn du har søkt om, har du rett til å klage. Hvordan du skal gå fram, vil fremgå av vedtaket ditt.

Kontaktinformasjon Tjenestekontoret

Tjenestekontoret,
Lyngdal kommune
Postboks 353

4577 Lyngdal

E-post: tjenestekontoret@lyngdal.kommune.no

Telefon: 954 17 171

Sist oppdatert: 14. juni 2017
Tjenestekontoret

Besøksadresse:

Stasjonsgata 12 (Lyngbygget, 3. etasje)
4580 Lyngdal

Posadresse:

Stasjonsgata 12
4580 Lyngdal

Telefon: 954 17 171