Hjemmehjelp

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

   Beskrivelse

   Hjemmehjelp er et tilbud til deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusmisbruk eller andre årsaker.

   Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle. Du kan bl.a. få hjelp til:

   • personlig hygiene og stell
   • matlaging, og i noen tilfeller handling av varer
   • rengjøring
   • klesvask

   Målgruppe

   Eldre, funksjonshemmede, rusmisbrukere, syke og andre som bor hjemme og har behov for praktisk hjelp i hverdagen.

   Vilkår

   Sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusmisbruk eller andre grunner til at du ikke klarer å ha daglig omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

   Forskrift til sosialtjenesteloven kap. 8 (Vederlag for sosiale tjenester og for opphold i institusjon mv.)

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

   Veiledning

   Kommunen kan hjelpe deg med å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

   Saksbehandling

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Hjemmehjelp, omsorgstjeneste, eldre, gammel, omsorg, sykdom, rusmiddel, misbruk, funksjonshemmet, særskilt behov, matlaging, rengjøring, klesvask, matinnkjøp, handling, handle, husvask, gulvvask, oppvask, hårvask
   Sist oppdatert: 08. august 2014