BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktisk bistand på. Målet er at du skal få et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

   Brukerassistert personlig assistanse tilbys deg som er under 67 år og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du vil selv være arbeidsleder for din personlig assistent (én eller flere) og avgjør selv når og med hva assistenten skal bistå deg.

   Brukerassistert personlig assistanse i form av praktisk bistand tilbys dessuten som avlastningstiltak for deg med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

   Målgruppe

   • Personer under 67 år med nedsatt funksjonsevne og et sammensatt og omfattende behov for tjenester. Personen må selv (ev. med noe hjelp) kunne være arbeidsleder for assistenten(e).
   • Familier med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

   Vilkår

   Behovet for brukerstyrt personlig assistanse må være langvarig og stort. Med "langvarig og stort behov" menes at du trenger assistanse i minst to år fremover og med minst 32 timer per uke.

   Er behovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du også rett til å få brukerstyrt personlig assistanse med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

   Har du behov for at mer enn én person til stede, eller tjenester på natten, kan du bare få brukerstyrt personlig assistanse dersom du har kontinuerlig behov for slike tjenester.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester), se nr. 6, bokstav b

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 (Brukerstyrt personlig assistanse)

   Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1d (Rett til brukerstyrt personlig assistanse)

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

   Veiledning

   Kommunen kan hjelpe deg med å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Personlig assistent, brukerstyrt personlig assistanse, avlastning, støtte, BPA, helse, omsorg
   Sist oppdatert: 08. august 2014