Boligsosial handlingsplan

Informasjon

Boligsosial handlingsplan rulleres/oppdateres årlig.

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet 15. oktober 2015 Boligsosial handlingsplan for perioden 2015–2019. Planen kan lastes opp via lenken under:

Lenke til boligsosial handlingsplan 2015–2019

Tiltak 2015–2019

Den boligsosiale handlingsplanen legger opp til flere ulike tiltak som sammen vil bidra til et bedre tilbud overfor Lyngdals befolkning:

  • "Leie-for-å-eie"-modellen fokuserer på å hjelpe kommunale leietakere til å skaffe seg egen eid bolig, og støtte oppunder at kommunale boliger i hovedsak benyttes som overgangsboliger. Målgruppen er vanskeligstilte i boligmarkedet som har leid kommunal bolig i mer enn 5 år og / eller som vurderes å ha mulighet til å kjøpe egen bolig på sikt.
  • En tilvisningsrett gir kommunen fleksibilitet i forhold til behov, samtidig som den vil kunne overholde målet om at sosialt vanskeligstilte skal inkluderes og bo spredt i ordinære bomiljø. Bruk av grunnlån i kombinasjon med tilvisningsavtaler vil gjøre kommunen til en mer aktiv bestiller av utleieboliger. Et tettere samarbeid mellom kommunale og private aktører bidrar til å møte et økende behov for utleieboliger.
  • Økt styrkning av kommunens boligsosiale arbeid, er en annen viktig faktor. Boligforvaltningen er i dag preget av at det er mange ulike enheter og etater som er involvert, og det er behov for en større grad av koordinering og samkjøring.
  • En stadig økende befolkning og økt antall bosatte flyktninger gjør, kombinert med et stort behov for utskifting og rehabilitering av eksisterende boliger, til at det er et stort behov for flere kommunale boliger.
Sist oppdatert: 13. mars 2017
Tjenestekontoret

Besøksadresse:

Stasjonsgata 12 (Lyngbygget, 3. etasje)
4580 Lyngdal

Posadresse:

Stasjonsgata 12
4580 Lyngdal

Telefon: 954 17 171