Gravlegat for stell av gravsted

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Er du ansvarlig for et gravsted, har du rett og plikt til å stelle dette. Du kan la kirkevergen stelle graven for deg ved å opprette et gravlegat. Kirkevergen vil da sørge for innkjøp av blomster, opparbeiding av bed, planting og vanning av graven.

   Du kan opprette avtale om gravlegat med valgfri varighet; 5, 10, 15 eller 20 år, men ikke lengre enn fredningstidens lengde ved fri grav eller festetidens lengde ved festegrav.

   Dersom du ikke oppretter gravlegat og heller ikke steller graven selv, vil kirkevergen så gress på gravens plantefelt.

   Målgruppe

   Ansvarlig for gravsted.

   Vilkår

   Gravlegat kan ikke ha lengre varighet enn gravens fredningstid eller festetid.

   Samarbeidspartnere

   Kirkelig fellesråd i kommunen (kirkevergen)

   Lover

   Gravferdsloven § 15 (Festerens rettigheter og plikter)

   Gravferdsforskriften § 16 (Fri grav og feste av grav)

   Gravferdsforskriften § 17 (Feste av gravsted)

   Gravferdsforskriften § 26 (Ansvar)

   Veiledning

   Søknadsskjema

   Saksbehandling

   Klage

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Søkeord

   Grav, begravelse, kremasjon, kiste, dødsfall, gravlegging, gravferd, gravfeste, gravminne, blomster, gravstell, legat, beplantning, beplanting, legatperiode, fredningstid, festetid, gravfond
   Sist oppdatert: 08. august 2014