Tilrettelagt transport (TT-kort)

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Hvis du ikke kan bruke vanlig kollektivtransport pga. nedsatt funksjonsevne eller sykdom, kan du søke om å få tilrettelagt transport som kjører deg dør-til-dør. Et TT-kort er personlig og gir deg et bestemt antall turer med drosje eller spesialbil.

   Formålet med tilrettelagt transport er at du skal kunne delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre. Du trenger ikke bruke kortet til syketransport, legebesøk eller lignende som du i stedet får dekket av folketrygden.

   Ordningen med tilrettelagt transport administreres av fylkeskommunen. Ordningen er ikke lovpålagt, dvs. at du ikke har en lovfestet rett til TT-kort.

   Målgruppe

   • Personer med nedsatt funksjonsevne
   • Forflytningshemmede
   • Kronisk syke eller skadde
   • Eldre

   Nedre aldersgrense for å få TT-kort er normalt seks år.

   Vilkår

   Funksjonsnedsettelsen eller sykdommen må antas å vare lenger enn to år og må være dokumentert av lege.

   Samarbeidspartnere

   Fylkeskommunen

   Drosjeselskap og transportselskap

   Lover

   Tjenesten er ikke lovpålagt.

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

   Veiledning

   Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om TT-kort. De vil også gi beskjed om søknaden skal sendes via kommunen eller direkte til fylkeskommunen.

   Søknaden må beskrive:

   • grunnen til at du ikke kan bruke kollektivtransport
   • hjelpemidler du eventuelt er avhengig av (f.eks. krykker, rullestol, førerhund)
   • eventuelt behov for hjelp ved av- og påstigning eller under transporten

   Du må legge ved:

   • legeerklæring
   • passbilde

   Når du har fått TT-kort og trenger transport, ringer du drosjesentralen for å bestille tur. Oppgi at du skal bruke TT-kortet og om du trenger spesialbil eller har andre behov. Du bør også opplyse om hvor du skal reise og når du bør være framme. Du kan få et hentetidspunkt som avviker fra din bestilling fordi bilen skal ha med flere passasjerer.

   Søknadsskjema

   På siden til samferdsel under Vest-Agder fylkeskommune finner du mer informasjon om tjenesten, blant annet reglement, takstskjema, søknadsskjema med legeattest.

   Lenke til Vest-Agder fylkeskommune.

   Saksbehandling

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen/fylkeskommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen/fylkeskommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen/fylkeskommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   TT-kort (helsenorge.no)

   Søkeord

   tilrettelagt transport, TT, TT-kort, TT-tjeneste, transporttjeneste, funksjonshemmet, funksjonshemning, bevegelseshemmet, bevegelseshemning, bevegelseshemming, forflytningshemmet, forflytningshemning, forflytningshemming, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, handikap, handikapp, handicap, handikappet, handikapet, handicapet, syketransport, drosje, taxi, taksi, spesialdrosje, spesialtaxi, spesialtransport, rullestoltransport
   Sist oppdatert: 31. august 2017