Tilrettelagt transport (TT-kort)

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Hvis du ikke kan bruke vanlig kollektivtransport pga. nedsatt funksjonsevne eller sykdom, kan du søke om å få tilrettelagt transport som kjører deg dør-til-dør. Et TT-kort er personlig og gir deg et bestemt antall turer med drosje eller spesialbil.

   Formålet med tilrettelagt transport er at du skal kunne delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre. Du trenger ikke bruke kortet til syketransport, legebesøk eller lignende som du i stedet får dekket av folketrygden.

   Ordningen med tilrettelagt transport administreres av fylkeskommunen. Ordningen er ikke lovpålagt, dvs. at du ikke har en lovfestet rett til TT-kort.

   Målgruppe

   • Personer med nedsatt funksjonsevne
   • Forflytningshemmede
   • Kronisk syke eller skadde
   • Eldre

   Vilkår

   Funksjonsnedsettelsen eller sykdommen må antas å vare lenger enn to år og må være dokumentert av lege.

   Samarbeidspartnere

   Fylkeskommunen

   Drosjeselskap og transportselskap

   Lover

   Tjenesten er ikke lovpålagt.

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

   Veiledning

   Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om TT-kort. De vil også gi beskjed om søknaden skal sendes via kommunen eller direkte til fylkeskommunen.

   Søknaden må beskrive:

   • grunnen til at du ikke kan bruke kollektivtransport
   • hjelpemidler du eventuelt er avhengig av (f.eks. krykker, rullestol, førerhund)
   • eventuelt behov for hjelp ved av- og påstigning eller under transporten

   Du må legge ved:

   • legeerklæring

   Når du har fått TT-kort og trenger transport, ringer du drosjesentralen for å bestille tur. Oppgi at du skal bruke TT-kortet og om du trenger spesialbil eller har andre behov. Du bør også opplyse om hvor du skal reise og når du bør være framme. Du kan få et hentetidspunkt som avviker fra din bestilling fordi bilen skal ha med flere passasjerer.

   Søknadsskjema

   På siden til samferdsel under Vest-Agder fylkeskommune finner du mer informasjon om tjenesten, blant annet reglement, takstskjema, søknadsskjema med legeattest.

   Lenke til Vest-Agder fylkeskommune.

   Saksbehandling

   Klage

   TT-ordningen er ikke lovhjemlet og er ingen rettighet. Saksbehandlingen skal likevel følge regler for god forvaltningsskikk. Kommunene har som førsteinstans ansvar for:

   •    Søkere får skriftlig svar på søknaden med begrunnelse for avgjørelsen og opplysning om klagemulighet
   •    klagemulighet følger vanlig klagefrist (3 uker)
   •    Klage sendes kommunen (førsteinstans)
   •    Kommunen omgjør tidligere avslag dersom opplysninger i klagen tilsier dette
   •    Dersom kommunen opprettholder avslaget, sendes klagen med alle sakens dokumenter til samferdselsseksjonen for avgjørelse.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   TT-kort (helsenorge.no)

   Søkeord

   tilrettelagt transport, TT, TT-kort, TT-tjeneste, transporttjeneste, funksjonshemmet, funksjonshemning, bevegelseshemmet, bevegelseshemning, bevegelseshemming, forflytningshemmet, forflytningshemning, forflytningshemming, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, handikap, handikapp, handicap, handikappet, handikapet, handicapet, syketransport, drosje, taxi, taksi, spesialdrosje, spesialtaxi, spesialtransport, rullestoltransport
   Sist oppdatert: 15. januar 2019