Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadsfrist

   Beskrivelse

   Har du problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis.

   Faksimile av parkeringskort for forflytningshemmede

   At kortet er personlig, betyr at tillatelsen er gitt til deg og ikke til et bestemt kjøretøy. Du trenger dermed ikke kjøre selv for å få parkeringskort.
    
   Når kortet er plassert med forsiden godt synlig bak frontruten, har du rett til å:

   • parkere på plasser reservert for forflytningshemmede som er merket med handicap-symbol eller skilt,
   • parkere på kommunal parkeringsplass uten å betale avgift,
   • parkere inntil dobbelt så lenge på parkeringsplass skiltet med tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover. Dette gjelder ikke når det også for forflytningshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
   • parkere på steder der det er innført boligsoneparkering.

   Parkeringskortet gjelder i hele Norge. Det gjelder også i hele Europa, men da etter de enkelte lands regler. Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

   Målgruppe

   Fører eller passasjer av motorvogn som bare kan bevege seg en begrenset strekning. Også andre forhold kan gi rett til parkeringstillatelse, f.eks. at du må åpne bildør helt opp og dermed behøver større plass ved parkering.

   Vilkår

   Behovet for parkeringslettelse må være knyttet til bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

   Du må legge fram legeattest for å komme inn under denne ordningen. Legen må beskrive forflytningsevnen din og om du bruker hjelpemidler.

   Samarbeidspartnere

   Norges Handikapforbund (Informasjon om ordningen)

   Lover

   Tjenesten er ikke lovpålagt.

   Forskrift om parkering for forflytningshemmede

   Veiledning

   Kommunen kan hjelpe deg med å søke om parkeringskort, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

   I søknaden må du beskrive behovet for parkering i tilknytning til bosted, arbeid og andre aktiviteter. Oppgi hvor og hvor ofte du må parkere. Legg ved:

   • legeerklæring der legen beskriver forflytningsevnen din og eventuelle hjelpemidler du bruker slik at kommunen kan vurdere behovet ditt
   • passfoto
   • kopi av gyldig førerkort (begge sidene) når du søker som bilfører. Bilfører over 75 år må legge ved kopi av førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter helseattest.

   Søknadsskjema

   Parkeringstillatelse for funksjonshemmede - lenke til søknadsskjema.


   Legeerklæring til søknad om parkeringstillatelse (pdf) - lenke til skjema.

   Saksbehandling

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Vegdirektoratet som er klageinstans for avslag på søknad om parkeringstillatelse.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Kontaktinformasjon

   Annen informasjon

   Tjenesten er gratis.

   Søkeord

   parkering, bil, tillatelse, forflytningshemmet, funksjonshemmet, løyve, passasjer, bilfører, moped, motorsykkel, kjøretøy, parkeringsbevis, parkeringskort, handicapparkering, hc-parkering
   Sist oppdatert: 08. august 2014