Tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Søknadsfrist er 10. desember.

Via lenken tunder til Bufdir kan du lese mer om ordningen, og finne videre lenke til Bufdirs søknadsportal. Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom denne.

Lenke til Bufdir

Kontaktperson i Lyngdal kommune for denne tilskuddsordningen er Marius Thoresen, kulturkonsulent og leder for Rocky Fritidsklubb. Han treffes på telefon 38 33 40 43 / 992 23 835, eller på epost via lenken under.

Lenke til epost Marius Thoresen

Sist oppdatert: 23. november 2018