Den nye rådmannen informerer

Sommeren 2017 vedtok Audnedal og Lyngdal kommuner å slå seg sammen fra 01.01. 2020. Men arbeidet med sammenslåingen startet opp allerede 01.01. 2017. Det betyr at vi når dette skrives er halvveis i prosjektperioden.

Bilde av påtroppende rådmann i nye Lyngdal kommune, Kjell Olav Hæåk, utenfor Lyngdal rådhusDet er også vedtatt en intensjonsavtale som er styrende for arbeidet med sammenslåingen. Intensjonsavtalen sier at det skal være arbeidsplasser både på rådhuset i Lyngdal og rådhuset på Konsmo i Audnedal. Nå holder administrative arbeidsgrupper på å jobbe fram forslag til ny administrativ struktur. Fellesnemnda skal gjøre vedtak om dette 11.10.18, og deretter begynner arbeidet med tilsettinger i lederstillingene. I denne prosessen blir det bestemt hvilke stilling den enkelte ansatte skal fylle i den nye kommunen og hvor de skal ha sitt daglige arbeidssted. Det vil bli endringer for mange, og for noen vil disse være større enn for andre. Endringer kan virke skremmende, men gir etter min mening først og fremst muligheter for den enkelte. Større fagmiljø, nye kolleger og nye muligheter til oppgaveløsning bør gi positive gevinster.
Som rådmann får jeg kontorsted på rådhuset i Lyngdal, sammen med øvrig administrativ og politisk ledelse i den nye kommunen.

Utfordringene for nye Lyngdal er spennende. Audnedal og Lyngdal er to kommuner som har hatt god utvikling de siste årene, med vekst i innbyggertallet og mange barn og unge. Kommunene leverer gode tjenester, og kommer høyt opp på Kommunebarometeret, som er en sammenligning av landets kommuner basert på sentrale nøkkeltall. Det i tillegg til at dette er en frivillig sammenslåing, gir et godt utgangspunkt for å bygge en ny og framtidsrettet kommune. På den andre siden er det viktig å være klar over at Audnedal og Lyngdal er to kommuner som er forskjellige på mange områder. Når vi nå skal gå sammen, er det derfor viktig også å være bevisst på ulikhetene, og la dem bidra til å utvikle den nye kommunen enda mer. Intensjonsavtalen kommunene har vedtatt har en tydelig profil rundt vekst og utvikling, men er også tydelig på å bevare mange av de eksisterende strukturene som skoler, barnehager og institusjoner. Det blir viktig å få til en god overgang fra to kommuner til én kommune. Vi skal bygge en felles kultur, få felles systemer og samordne måter å løse de framtidige utfordringene på. Sammenslåingen er ikke en fusjon der den minste kommunen blir en del av den største. Her skal vi lage en helt ny kommune, og det er viktig at hele kommunen blir tatt med. Som rådmann skal jeg bidra til denne utviklingen.

Fellesnemnda har vedtatt ny politisk organisering som gir noen føringer inn mot arbeidet med administrativ organisering. Her vil jeg spesielt fokusere på hovedutvalget som er opprettet for kultur og samskaping. Som ansatte i kommunen skal vi i stadig større grad være med og utvikle felles løsninger sammen med politikere, innbyggere, næringsliv og frivillige lag og foreninger. Som ansatte i kommunen tror jeg det vil være spennende å være med på denne utviklingen. Skal vi få til vekst og utvikling, og bygge en framtidsrettet kommune, blir dette viktig.

Kommunen skal ikke bare bli en leverandør av nødvendige tjenester, men også bli en bedre tilrettelegger slik at gode initiativ kan bli realisert i lokalsamfunnet. Politikerne i fellesnemnda har gjennom sitt vedtak om et eget utvalg for kultur og samskaping, sagt at dette er et område det skal satses på i den nye kommunen.

Informasjon til de ansatte er viktig. I tillegg til informasjonsmøter, deltar tillitsvalgte i alle sentrale arbeidsgrupper for å ivareta ansattes rettigheter. Vi begynner også nå med informasjonsskriv til de ansatte. Jo mer vi nærmer oss dato for sammenslåing, desto viktigere blir det med gode prosesser og god informasjon.

Hilsen Kjell Olav Hæåk,
juni 2018

Sist oppdatert: 14. juni 2018