Han blir øverste leder i nye Lyngdal

Kjell Olav Hæåk blir øverste administrative leder i den nye sammenslåtte kommunen. Her kan du bli bedre kjent med personen Hæåk, hans meninger om etableringen av nye Lyngdal kommune og ikke minst hans tanker om viktigheten av å være en engasjert medborger.

Bilde av Kjell Olav Hæåk foran rådhuset i Lyngdal– Utfordringene for «Nye Lyngdal» er spennende. Audnedal og Lyngdal er to kommuner som har hatt god utvikling de siste årene. Begge kommunene har vekst i innbyggertallet, og mange barn og unge. Kommunene leverer gode tjenester, og kommer høyt opp på Kommunebarometeret, som er en sammenligning av landets kommuner basert på sentrale nøkkeltall. Det i tillegg til at dette er en frivillig sammenslåing, gir et godt utgangspunkt for å bygge en ny og framtidsrettet kommune. På den andre siden er det viktig å være klar over at Audnedal og Lyngdal er to kommuner som er forskjellige på mange områder. Når vi nå skal gå sammen er det derfor viktig også å være bevisst på ulikhetene, og la dem bidra til å utvikle den nye kommunen enda mer. Intensjonsavtalen kommunene har vedtatt har en tydelig profil rundt vekst og utvikling, men er også tydelig på å bevare mange av de eksisterende strukturene som skoler, barnehager og institusjoner. Som øverste leder skal jeg bidra til denne utviklingen, og få til en god overgang fra to kommuner til én kommune. Sammenslåingen er ikke en fusjon der den minste kommunen blir en del av den største. Her skal vi lage en helt ny kommune, og det er viktig at hele kommunen blir tatt med. Vi skal bygge en felles kultur, få felles systemer og samordne måter å løse de framtidige utfordringene på, sier Hæåk, påtroppende kommunedirektør i nye Lyngdal kommune. I den nye kommunen heter det nemlig ikke lenger rådmann. Rådmannstittelen er på vei ut, og erstattes med den kjønnsnøytrale tittelen kommunedirektør. Dette i tråd med kommuneloven.

Tidlig samfunnsengasjert

Hvem er så egentlig Kjell Olav Hæåk?


51-åringen er bosatt på gården Langsneset i Konsmo, hvor han også hadde oppveksten sin. Slektsnavnet kommer imidlertid fra heiegården Hæåk i Lyngdal, nærmere bestemt i Dragedalen, hvor farfaren vokste opp. Så den nye rådmannen har en familiær tilknytning til begge de gamle kommunene. Faren Ragnvald var aktiv i lokalpolitikken i Audnedal, og var en periode også ordfører. Noe som i oppveksten påvirket Kjell Olav.

– Jeg ble ganske tidlig samfunnsengasjert og interessert i politikk, og det var helt naturlig for meg å ta en utdannelse som rettet seg inn mot et arbeidsliv i offentlig sektor, sier han.

Som kommunedirektør får han kontorsted på rådhuset i Lyngdal, sammen med øvrig administrativ og politisk ledelse i den nye kommunen.

– Min rolle er å gi gode råd. Og det er viktig å være ydmyk i forhold til det. Som kommunedirektør skal jeg lede en stor organisasjon, og jeg må ha kunnskap om lokalsamfunnet. Som audnedøl og rådmann i flere år kjenner jeg Audnedal godt. Det blir interessant å bli bedre kjent med Lyngdal kommune og lokalsamfunnet der, sier han.

Kultur og samskaping

Kjell Olav Hæåk er selv engasjert i frivillig arbeid, og opplever det som spennende at fellesnemnda i forbindelse med vedtaket om den politiske organiseringen i ny kommune har opprettet et eget politisk utvalg for kultur og samskaping.

– Samskaping er et nytt begrep som er kommet inn i kommunal sammenheng. Med samskaping forstår vi helt enkelt at vi ønsker å få med innbyggere, næringsliv og frivillige lag og foreninger til å utvikle felles løsninger sammen med de innbyggerne det gjelder. Skal vi få til vekst og utvikling, og bygge en framtidsrettet kommune, er det viktig at kommunens innbyggere engasjerer seg. Kommunen må være en god tilrettelegger og skape møteplasser der dette engasjementet kan få utfolde seg. I begge kommunene er det god dugnadsånd, noe som gir et godt grunnlag for at vi skal få til samskaping framover. I Audnedal kommune er etableringen av Konsmoparken et godt eksempel på samskaping. Her har innbyggerne, idrettslaget og kommunen sammen skapt et flott park- og fritidsanlegg i Konsmo sentrum. Det er når vi går sammen vi kan skape noe ekstra, samt at eierforhold og engasjement blir større.

– Frivilligsentralene har mange gode eksempler på samskaping. Foreldreutvalg i skolene og barnehagene kan være andre arenaer. Bibliotekene kan utvikles til å bli gode møteplasser. Frivillige lag og foreninger er viktige. Vi skal videreutvikle dette med å få fram flere gode ideer og engasjement fra innbyggerne. Kommunen skal ikke bare bli en leverandør av nødvendige tjenester, men også bli en bedre tilrettelegger slik at gode initiativ kan bli realisert i lokalsamfunnet. Politikerne i fellesnemnda har gjennom sitt vedtak om et eget utvalg for kultur og samskaping sagt at dette er et område det skal satses på i den nye kommunen, sier Kjell Olav Hæåk, den nye kommunedirektøren i nye Lyngdal.

LITT FAKTA OM KJELL OLAV HÆÅK

 • Alder: 51 år
 • Utdanning: Offentlig administrasjon og økonomi ADH (4 år)
 • Jobb: Rådmann i Audnedal fra 2000
 • Bosted: Langsneset i Audnedal (småbruk)
 • Sivilstatus: Gift, 2 barn
 • Fritidsinteresser:
  Hytte i Valle i Setesdal
  Generelt glad i friluftsliv og idrett, litt sportsidiot, ivrig Start-supporter
  Liker å være aktiv i frivillig arbeid som idrettslag og kirke/bedehus

«Det er når vi går sammen vi kan skape noe ekstra»
Kjell Olav Hæåk

Av Ole Aa. Brattfjord

Sist oppdatert: 22. november 2018