Kunngjøringer og høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

For tiden ingen.

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid

For tiden ingen. 

Offentlig ettersyn / høringer

Forslag til planstrategi for ny kommune – høringsfrist 14.11. 2019

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det utarbeidet en foreløpig planstrategi. Denne skal sikre fremdrift i arbeidet med ny kommuneplan for Lyngdal. Fellesnemd for nye Lyngdal har vedtatt å legge foreløpig planstrategi for Lyngdal 2020-2023 ut på innbyggerhøring. Mer info og høringsdokumentet finner du via lenken under.

Lenke til høring planstrategi ny kommune

Planprogram for ny kommune – høringsfrist 21.11. 2019

Planprogram for kommuneplan for Lyngdal kommune er lagt ut på høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 21. november 2019. Mer info og høringsdokumentet finner du via lenken under.

Lenke til høring planprogram ny kommune

Navnesak 2019/278, Langbakken – høringsfrist 30.10. 2019

Stedet ligger sør for Gitlevåg.

Kartverket har vedtaksrett på skrivemåten til det aktuelle stedsnavnet. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og
lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.
Da det aktuelle stedsnavnet ikke er et gårds-, eller bruksnavn vil ingen grunneiere bli kontaktet
direkte, men alle gis med dette anledning til å uttale seg.

Når kommunen sender sin innstilling til kartverket vil alle høringsinnspill tas med. Kommunen ber
spesielt om innspill til hvordan navnet i dag uttales av lokalbefolkningen.

Innspill til skrivemåte og opplysninger om lokal uttale sendes til post@lyngdal.kommune.no.

Kontaktperson:
Jan Seland, epost: jan.seland@lyngdal.kommune.no, telefon: 40414610

Høringsfrist: 30. oktober 2019

Lenke til høringsnotat 

Høring om temakart for friluftsliv i Lyngdal kommune – høringsfrist 15.10. 2019

Lyngdal kommune har utarbeidet et temakart for friluftsliv, og inviterer nå alle interesserte til å komme med innspill til kartet og verdisettingen av områdene. Det inviteres også til åpen dag på kulturhuset om temakartet. Høringsfristen er 15. oktober. Les mer via lenken under.

Lenke til sak om høring temakart

Sist oppdatert: 23. oktober 2019