Kunngjøringer og høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

 

Detaljreguleringsplan for helsehus mm. på Bergesletta, PlanID 201707

Vedtatt av Lyngdal kommunestyre i møte 24.05.2018

Lenke til planen i planregisteret

 

Du kan også gjøre oppslag til planregisteret via kommunens kartløsning.

Lenke til kartløsningen

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid


Detaljregulering for hytter og bolig, gnr. 54, bnr. 1, Bordviga - planID 201802 - høringsfrist 20.08.2018

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Hav til Hei Invest AS, melding i henhold til § 12-8 og utbyggingsavtale i henhold til § 17-4 i plan- og bygningsloven, for Detaljregulering for hytter og bolig, gnr. 54, bnr. 1, Bordviga


Spørsmål eller skriftlige merknader til utvidet planområde sendes
Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord
eller på e-post til: flekkefjord@arkkso.no, med kopi til:
Lyngdal kommune v/plankontoret, Postboks 353, 4577 Lyngdal
eller e-post: post@lyngdal.kommune.no

Frist for eventuelle uttalelser: 20.08.18

Lenke til oppstartsbrev med oversiktskart

Lenke til planen i planregisteret

 

E 39 Lyngdal vest – Sandnes (høringsfrist utløpt)

Statens vegvesen kunngjør i medhold av plan og bygningsloven § 11-12 og § 11 -13, oppstart på arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og legger forslag til planprogram ut på høring. Planarbeidet er grunnlaget for å velge korridor for firefelts veg med skiltet hastighet 110 km/t fra vestre del av Lyngdal kommune i Vest-Agder til Sandnes kommune i Rogaland.

Arbeidet blir utført som statlig arealplan i henhold til Pbl §6-4. Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningsloven §4-1 og §4-2, samt forskrift om konsekvensutredning.

Planprogrammet ligger ute til høring i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017 på følgende steder:

 • Vegkontoret i Kristiansand, Rigedalen 5, Kristiansand
 • Vegkontoret i Stavanger, Bergelandsgata 30, Stavanger
 • Servicekontoret i Lyngdal
 • Servicekontoret i Kvinesdal kommune
 • Servicekontoret i Flekkefjord kommune
 • Servicekontoret i Lund kommune
 • Servicekontoret i Eigersund kommune
 • Servicekontoret i Bjerkreim kommune
 • Servicekontoret i Gjesdal kommune
 • Servicekontoret i Hå kommune
 • Servicekontoret i Time kommune
 • Servicekontoret i Klepp
 • Servicekontoret i Sandnes kommune

Planprogrammet kan også lastes opp via lenken under:

Lenke til planprogram E 39 Lyngdal vest – Sandnes

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, telefon 918 29 408.
Lenke til epost prosjektleder

Planprosessleder Torun Lynnebakken, telefon 456 11 578.
Lenke til epost planprosessleder


Offentlig ettersyn / høringer

 

Forslag til Detaljreguleringsplan for hytter, Gitlevåg, gnr. 280 bnr. 1, 5, 51 m/flere, planID 201508 -
høringsfrist 25.08.18.

Hovedutvalg for Miljø, Plan, og Drift (HMPD) i Lyngdal kommune har i møte 18.04.18 vedtatt at planforslaget skal legges ut på offentlig ettersyn

Dokumenter til planforslagene ligger tilgjengelig også på servicekontoret, Lyngdal Rådhus.

Lenke til planen i planregisteret

Eventuelle merknader til planforslagene sendes til Lyngdal kommune,
mailadr: post@lyngdal.kommune.no eller
postadr: Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal innen 25.08.18

 

Forslag til Detaljreguleringsplan for bolig, Hundingsland, gnr. 17 bnr. 9 planID 201703 -
høringsfrist 25.08.18.

Hovedutvalg for Miljø, Plan, og Drift (HMPD) i Lyngdal kommune har i møte 18.04.18 vedtatt at planforslaget skal legges ut på offentlig ettersyn

Dokumenter til planforslagene ligger tilgjengelig også på servicekontoret, Lyngdal Rådhus.

Lenke til planen i planregisteret

Eventuelle merknader til planforslagene sendes til Lyngdal kommune,
mailadr: post@lyngdal.kommune.no eller
postadr: Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal innen 25.08.18

 

Søknad om landbasert akvakultur av makroalger på Hausvik i Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke - høringsfrist 20.07.2018

Landbasert Akvakultur Norge AS søker om tillatelse til å etablere og drive landbasert akvakultur av makroalger på lokalitet 37137 Hausvik i Lyngdal kommune, Vest-Agder fylke. Søknaden gjelder tillatelse til landbasert lokalitet for dyrking av flere arter makroalger. I søknaden er oppgitt følgende arter: sukkertare, søl, grisetang, fjærehinne uspes, havsalat og grisetangdokke

Søker oppgir at tillatelsesnummer søknaden gjelder er VAL0013 og at den gjelder endring av eksisterende lokalitet.

Aktuelle dokument til høringen:

Lenke til Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Lenke til Brev fra Det KGL Nærings- og Fiskeridepartement

Lenke til Konsekvensutredning

NB: Konsekvensutredningen er laget i forbindelse med søknad om produksjon av rognkjeks. 
Den nye søknaden gjelder tillatelse til å etablere og drive landbasert akvakultur av makroalger på samme lokalitet.

Dokumenter kan også ses på  Servicekontoret, Lyngdal rådhus i perioden:  21.06. – 20.07.2018.

Eventuelle merknader sendes til: post@lyngdal.kommune.no eller Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal innen 20.07.2018.

Sist oppdatert: 18. juli 2018