Kunngjøringer og høringer

Informasjon

På denne siden finner du lenke til lokale forskrifter, reguleringsplaner lagt ut til høring og andre kunngjøringer fra Lyngdal kommune. Politiske møter og utvalgsmøter kunngjøres annet sted i portalen (se neste seksjon).

Politiske møter og utvalgsmøter

Saklister og møteprotokoller til alle politiske møter kunngjøres og publiseres fortløpende i modulen "Styrer, råd og utvalg" (SRU) under politikk og innsyn. Samlet politisk møteoversikt finner du ved å følge lenken under.

Lenke til modulen styrer, råd og utvalg

Møteinnkalling og dokumenter til utvalgsmøter som ikke publiseres via SRU-modulen offentliggjøres på en egen side som heter utvalgsmøter. Herunder kontrollutvalget, plan- og byggekomiteen mv.. Du finner siden med utvalgsmøter via lenken under.

Lenke til infosiden utvalgsmøter

Lokale forskrifter

Lenke til informasjonsside med lokale forskrifter

Kunngjøring av vedtatte planer

 

 

Varsel om oppstart og igangsetting av planarbeid

 


Offentlig ettersyn / høringer

Oppstart av områderegulering for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal

Det varsles om oppstart av planarbeid, samtidig som planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
I henhold til plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-9 kunngjøres det herved om igangsettelse
av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.
Samtidig sendes planprogrammet ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn i henhold til planog
bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og forskrift om konsekvensutredning, etter plan- og bygningslovens
§ 6. Det vil bli stilt krav om detaljregulering for hele strekningen.

Forslagstiller:  Nye Veier har engasjert Sweco for å bistå i planarbeidet.
Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:
Håkon Lohne, Prosjektleder Nye veier, tlf. 479 72 727 (s. bord)
Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver (Prosjektleder) Sweco, tlf. 930 16 226
Sara Sabelstrøm Øen, Rådgiver (fagansvarlig plan og medvirkning) Sweco, tlf. 930 35 966

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 5. november 2018.

Lenke til fullstendig annonsering og øvrige dokumenter til saken.

 

Varsel om oppstart av planarbeid for å oppheve kommunedelplaner for deler av E39, på strekningen
Mandal – Lyngdal øst (Herdal)

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-17, kunngjøres det herved om igangsetting av
planarbeid for å oppheve kommunedelplan Dølebro – Livold, vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre
og 25.06.2015 av Lindesnes kommunestyre og deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i
Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, vedtatt 20.10.2016, på strekningen
Fardal – Herdal.

Nye Veier i samarbeid med Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune er forslagsstiller.
Formålet med planarbeidet er å oppheve gjeldene kommunedelplan for E39, dersom ny trase blir valgt.
Merknader og opplysninger som kan ha interesse for opphevelse av kommunedelplanene sendes
innen 05.11.2018 til kontaktpersonen i hver kommune.
Jonny Grundeland, Saksbehandler Mandal kommune, fellespost@mandal.kommune.no
Kjersti E. Skiple Verdal, Saksbehandler Lindesnes kommune, postmottak@lindesnes.kommune.no
Torhild Hessevik Eikeland, Saksbehandler Lyngdal kommune, post@lyngdal.kommune.no

Lenke til fullstendig annonsering og øvrige dokumenter til saken.

Sist oppdatert: 24. september 2018