Innbyggerhøring om forslag til planstrategi for ny kommune

Illustrasjonen viser forsiden til plandokumentet som nå er lagt ut til innbyggerhøringI forbindelse med kommunesammenslåingen er det utarbeidet en foreløpig planstrategi. Denne skal sikre fremdrift i arbeidet med ny kommuneplan for Lyngdal.

Fellesnemd for nye Lyngdal har vedtatt å legge foreløpig planstrategi for Lyngdal 2020-2023 ut på høring.

Endelig vedtak om planstrategi for Lyngdal 2020-2023 gjøres av nytt  kommunestyre i desember 2019.

Om planstrategi

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Forslaget til planstrategi for Lyngdal kommune 2020-2023 lastes ned via lenken under.

Lenke til forslag planstrategi

Innspill til forslaget til planstrategi sendes til Lyngdal kommune innen 14.11. 2019, og merkes med "Innspill planstrategi, sak 2018/1747".

Lenke til epost Lyngdal kommune

For ordinær post er adressen Lyngdal kommune, postboks 353, 4577 Lyngdal.

Sist oppdatert: 23. oktober 2019