Lokale forskrifter

Informasjon

På denne siden finner du oversikt over lokale forskrifter i Lyngdal kommune. Lokale forskrifter er også publisert på Lovdata. Se lenke under:

Lenke til lokale forskrifter på Lovdata

 

Forskrift om ordensreglement for skolene i Lyngdal kommune.

 

Lenke til Forskrift om ordensreglement for skolene i Lyngdal kommune.

 

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende tilrettelagt bolig

Lenke til forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Nærbilde av utbrent bålForbudet mot avfallsbrenning er hjemlet i lokal forskrift, fastsatt av kommunestyret. Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer.

Med åpen brenning menes all brenning som skjer utendørs. Forskriften gjelder også brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

Unntatt er forbrenningsovner som er godkjent av Statens forureningstilsyn (SFT) eller av fylkesmannen, eller småovner tillatt etter statlige forskrifter knyttet til forurensningsloven. Overtredelse av forskriften kan medføre straffeansvar jfr. forurensningslovens paragraf 78.

Med mindre særlige hensyn knyttet til bruk av åpen ild utendørs tilsier noe annet, er følgende typer brenning likevel tillatt, jfr forskriftens § 5:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
  • Brenning av avispapir og lignende i vedovn hjemme eller på hytta.
  • Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall.
  • Sankthansbål.
  • Ranke- og flatebrenning i skogbruket.
  • Halmbrenning i jordbruket.
  • Sviing om våren.

Hele forskriften er tilgjengelig via lenken under:

Lenke til forskrift om åpen brenning

Norm for utforming av lekearealer

Lenke til dokument norm for utforming av lekearealer

Norm for vei-, vann- og avløpsanlegg

Reglene i denne normen er gitt av kommunen i kraft av fremtidige eierrettigheter til vei-, vann- og avløpsanlegg (VVA-anlegg) som skal overtas. Med anleggseier er det ment når kommunen skal stå som fremtidig eier av de utbygde anleggene.

Normen inneholder de krav anleggseier stiller til VVA-anlegg når de, som fremtidig eier, skal drifte og vedlikeholde anleggene. For andre løsninger som ikke kommer frem av denne normen, forutsettes det at disse drøftes med og godkjennes av anleggseier under planfasen.

Normen gjelder ved utbygging av alle VVA-anlegg som anleggseier skal overta til drift og vedlikehold. Ved overtagelse av eksisterende og/eller eldre VVA-anlegg, skal anleggene tilfredsstille denne normen.

Lenke til dokument norm for vei- vann- og avløpsanlegg

Ordensreglement i Lyngdals skoler

Lyngdalskolen skal være preget av samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet for skolene i Lyngdal er et virkemiddel for å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb.

Ordensreglementet for skolene i Lyngdal tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle. Fullstendig reglement for Lyngdals skoler finner du i "Forskrift om ordensreglement for skolene i Lyngdal kommune". Se lenke under:

Lenke til forskrift om ordensreglement

Parkeringsbestemmelser

Lenke til dokument parkeringsbestemmelser for Lyngdal kommune

Renovasjonsforskrift med retningslinjer

Felles forskrift for Lyngdal kommune og Farsund kommune er gjeldende fra 1. januar 2015.

Lenke til renovasjonsforskrift

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Lenke til forskriften.

Sist oppdatert: 15. november 2018