Oppstart ny E39 Mandal - Lyngdal

Kunngjøring om oppstart av områderegulering for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst i Vest-Agder fylke. Varsel om oppstart av planarbeid for å oppheve kommunedelplaner for deler av E39, på strekningen Mandal – Lyngdal øst (Herdal).

Oppstart av områderegulering for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal

Det varsles om oppstart av planarbeid, samtidig som planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-9 kunngjøres det herved om igangsettelse
av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.
Samtidig sendes planprogrammet ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn i henhold til planog
bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og forskrift om konsekvensutredning, etter plan- og bygningslovens
§ 6. Det vil bli stilt krav om detaljregulering for hele strekningen.

Varslingskart ny E 39

Forslagsstiller og kontaktpersoner


Forslagstiller: Nye Veier har engasjert Sweco for å bistå i planarbeidet.
Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:
Håkon Lohne, Prosjektleder Nye veier, tlf. 479 72 727 (s. bord)
Karl Arne Hollingsholm, Rådgiver (Prosjektleder) Sweco, tlf. 930 16 226
Sara Sabelstrøm Øen, Rådgiver (fagansvarlig plan og medvirkning) Sweco, tlf. 930 35 966

Strekningen er på ca. 30 km og skal planlegges som 4-felts motorvei med fartsgrense 110km/t.
Veikorridorene skal konsekvensutredes etter plan- og bygningsloven § 4-2.
Ut fra utredningen skal en komme med anbefalinger til videre planarbeid. Varslingsområdet omfatter
flere veikorridorer, og planområdet kan bli redusert etter konsekvensvurderingen er utført.

Åpne kontordager og folkemøter angående planarbeidet på E39 Mandal – Lyngdal


Mandal kommune: 17. oktober 2018.
Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00 i Buen kulturhus, Havnegata 2 og
åpent folkemøte fra 18:00- 21:00 i Bystyresalen, Ytre Strandgate 25A.
Lindesnes kommune: 16.oktober 2018.
Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00 og
åpnet folkemøte fra 18:00- 21:00, i kommunestyresalen, Rådhusveien 9.
Lyngdal kommune: 18. oktober 2018.
Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00 i møterom Dagros, og
åpent folkemøte fra 18:00- 21:00 i kommunestyresalen, Rådhuset i Lyngdal, Prost Birkelands gate 4.

Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å komme med disse så tidlig som
mulig i planarbeidet. Innspillene må sendes inn skriftlig via:

kartportalen DinE39: https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39
e-post: E39ML@sweco.no
post til Sweco Norge AS v/ Sara Øen, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo.
Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst»

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 5. november 2018.


Oppstart av planarbeid for å oppheve kommunedelplaner for deler av E39


I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11-17, kunngjøres det herved om igangsetting av
planarbeid for å oppheve kommunedelplan Dølebro – Livold, vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre
og 25.06.2015 av Lindesnes kommunestyre og deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i
Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, vedtatt 20.10.2016, på strekningen
Fardal – Herdal.

bilde mangler - se annonse under lenker "Varslingsgrense - Oppheving av kommunedelplan"

Nye Veier i samarbeid med Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune er forslagsstiller. Formålet med
planarbeidet er å oppheve gjeldene kommunedelplan for E39, dersom ny trase blir valgt.

Kontaktpersoner i kommunene

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for opphevelse av kommunedelplanene sendes
innen 05.11.2018 til kontaktpersonen i hver kommune.
Jonny Grundeland, Saksbehandler Mandal kommune, fellespost@mandal.kommune.no
Kjersti E. Skiple Verdal, Saksbehandler Lindesnes kommune, postmottak@lindesnes.kommune.no
Torhild Hessevik Eikeland, Saksbehandler Lyngdal kommune, post@lyngdal.kommune.no

 

Gjeldende for begge planene:


Varsel om oppstart, planprogram og silingsrapport legges ut på tjenestetorget i Mandal kommune og
på servicekontoret i Lindesnes og Lyngdal kommune i høringsperioden. Det samme materiale ligger
i høringsperioden også ute på nettsidene til Nye Veier, Sweco og kommunene.

Nye Veier: www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest
Mandal kommune: www.mandal.kommune.no
Lindesnes kommune: www.lindesnes.kommune.no
Lyngdal kommune: www.lyngdal.kommune.no
Sweco Norge: www.sweco.no/nyheter

Nye Veier kan bidra med informasjon om planarbeidet.

 

Lenker til øvrige dokument av betydning for begge sakene.

 

Lenke til annonse


Lenke til varslingsbrev


Lenke til invitasjon Åpne kontordager og folkemøter


Lenke til FMVA - sjekkliste


Lenke til gjeldende KDP varsling


Lenke til planprogram


Lenke til silingsrapport


Lenke ti varslingskart A3

Sist oppdatert: 24. september 2018