Varsel om oppstart Gang-/sykkelveg Hogganstien/Agnefest

På vegne av Lyngdal kommune, og i samsvar med PBL § 12-8, varsles med dette oppstart av arbeid med:
Detaljregulering for gang-/sykkelveg ved Agnefest, fv. 656 og havneareale ved Holmsundet i Lyngdal.
PlanID: 2015 03.
Tiltakshaver er Lyngdal kommune og forslagsstiller er Multiconsult ASA.

Frist for innspill og merknader settes til 8. oktober 2015

Aktuelle dokument:
Varsel om oppstart september 2015
Kunngjøringsannonse
Kart - oppstartsvarsel 2.9.2015 - A4

Lenke til planregister.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Alf Petter Mollestad i Multiconsult, tlf. 99637643, eller Lyngdal kommune v/Anne Kristine Lysestøl,
tlf. 38334024.
Innspill og merknader kan sendes til Multiconsult ASA, Rigedalen 15, 4626 KRISTIANSAND,
E-post: alf.petter.mollestad@multiconsult.no


Sist oppdatert: 14. februar 2018