Ledige stillinger i Lyngdal og nye Lyngdal

Om nye Lyngdal kommune

Fra 01.01. 2020 er Audnedal og Lyngdal én kommune. Den nye kommunen skal hete Lyngdal og får ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Administrasjonssenteret blir i Lyngdal. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

 

Organisasjonskart

Under ses organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune.

Illustrasjonen viser organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune

 

Ledige stillinger i nye Lyngdal kommune

For tiden ingen utlyst.

 

Om Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

INTERN UTLYSNING
2 ledige stillinger som kinobetjent/tekniker ved Lyngdal kulturhus - søknadsfrist 25.08.2019

24% kinobetjent/tekniker vikariat (01.09.2019–30.06.2020)
18% kinobetjent/tekniker fast stilling

Lenke til fullstendig utlysning


Ledig 2 vikariater som pedagogisk leder i Lyngtua barnehage - søknadsfrist 28.08.1019

Det er ledig ca. 160 % vikariat med tiltredelse 01.10.19.
Varigheten: ut barnehageåret 2019/2020.

Vi søker to pedagoger som skal ha ansvar for at avdelingen drives etter rammeplanen og våre styringsdokumenter. Menn oppfordres til å søke.

Lenke til fullstendig utlysning.


Ledig vikariat og fast stilling som sykepleier og helsefagarbeider/hjelpepleier - søknadsfrist 08.09.2019

Hjemmesykepleien søker nå etter:

-    Sykepleier i 100% fast stilling
-    Sykepleier til natt. 66,76% fast med tiltredelse ca. 15.01.2020
-    Helsefagarbeider/Hjelpepleier 50% Vikariat ut 31.08.2020
-    Sykepleier 75% vikariat ut 31.08.2020

Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Lenke til fullstendig utlysning


Miljøterapeut 100% stilling f.t. v/Kvås bofellesskap - søknadsfrist 01.09.2019

Enhet for psykisk helse og habilitering har ledig stilling for  Miljøterapeut 100 % fast stilling f.t. ved Kvås bofellesskap.

Bofellsskapet har ansvaret for enslige mindreårige flyktninger, ungdom som er bosatt i Lyngdal kommune uten foresatte.
Ungdommene bor i bofellesskap i Kvås, eller i leilighet i kommunen.
Lyngdal kommune skal gi tilstrekkelig omsorg og oppfølging slik at den enkelte ungdom etter hvert kan klare seg på egen hånd i samfunnet. Traumebevisst miljøterapi er en del av oppfølgingen og veiledningen som gis til den enkelte ungdommen i forhold til helse, skole, fritid, arbeid, bosituasjon og viktige fremtidige valg.

Lenke til fullstendig utlysning


To ledige prosjektstillinger som familiekoordinator v/NAV Lister – søknadsfrist 01.09.2019

Prosjektet "Nye mønstre - trygg oppvekst" er en del av NAV Lyngdal/ Audnedal og Lyngdal /Audnedal kommuners arbeid mot barnefattigdom. Nå utvides prosjektet til resten av Lister-regionen. Prosjektet skal prøve ut en modell med koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats mot både foreldre og barn i utvalgte lavinntektsfamilier. Prosjektet skal tilby familiekoordinator som koordinerer innsatsen til deltakende familier.

Vi søker prosjektmedarbeider til stillingene som familiekoordinator. Stillingen forankres i NAV Lyngdal, som fra nyttår vil inngå i vertskommunesamarbeid i Lister, med Kvinesdal som vertskommune. Koordinatoren skal jobber tverrfaglig og i stor grad samhandle med samarbeidspartnere utenfor NAV. Arbeidstid er dagtid, men en må være fleksibel og noe ettermiddagsarbeid må påregnes. Prosjektperioden er satt til 3 år.

Lenke til fullstendig utlysning

 

Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten – ut året 2019.

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene.

Tjenesteenheten habiliteringstjenesten består av bofellesskap for utviklingshemmede og avlastning for barn og unge.
Tjenesteenheten lyngdal bo- og servicesenter består av institusjon med korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvor den ene inneholder plasser for demente.
Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av rus/psykisk helsetjeneste, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov (habilitering/boservice) og aktivitetshus.
Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboere i omsorgsleiligheter og til hjemmeboende.

Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alt. hver 4. helg med lange vakter.
En tilsettes som student i assistentstilling og vil dermed ikke ha rett til en syke- eller vernepleierstilling når en er ferdig utdannet, men må søke ledige stillinger på ordinær måte.

Studenter som allerede er fast ansatte, men ønsker å bytte arbeidssted, kan søke om det.

Lenke til fullstendig annonse

 

Tilkallingsvikarer ved omsorgstjenesten - høsten 2019 - mottas fortløpende ut året

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er pr. d.d. inndelt i tre enheter.
Lyngdal bo- og servicesenter, Hjemmebasert omsrog og Enhet for psykisk helse og habilitering.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – høstsemesteret 2019 - mottas fortløpende ut året

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for høsten 2019,  og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

 

Ledige stillinger i Audnedal kommune

Via lenken under finner du informasjon om ledige stillinger i Audnedal kommune.

Lenke til ledige stillinger Audnedal


Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

To faste stillinger og ett vikariat som kontaktperson i Lister barnevern – søknadsfrist 09.08. 2019

Lister barnevern har ledig to faste stillinger, i undersøkelsesteamet og i omsorgsteamet. Det er også et ledig vikariat som kontaktperson. Alt i 100 prosent.

Via lenken under finner du mer info om stillingene og lenke til elektronisk søknadsskjema på hjemmesiden til Farsund kommune, som er vertskommune.

Lenke til stillingsbeskrivelse og søknadsskjema

Ledig vikariat som miljøterapeut i familieteamet, Lister barenvern  – søknadsfrist 09.08. 2019

Lister barnevern har ledig 100 prosent vikariat som miljøterapeut i familieteamet. Teamet består av seks miljøterapeuter og en leder.

Via lenken under finner du mer info om stillingene og lenke til elektronisk søknadsskjema på hjemmesiden til Farsund kommune, som er vertskommune.

Lenke til stillingsbeskrivelse og søknadsskjema

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.


Søknadsskjema

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 15. august 2019