Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Om Lyngdal kommune

Fra 01.01. 2020 er Audnedal og Lyngdal én kommune. Den nye kommunen skal hete Lyngdal og får ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Administrasjonssenteret blir i Lyngdal. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune (nye Lyngdal)

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune, som fra 1. januar 2020 er en sammenslått kommune.

Konsulent v/virksomhet for Hjemmetjenester - søknadsfrist 12.12.2019

Det er ledig 100% fast stilling som konsulent (merkantil) fra 01.01.2020:
I stillingen som konsulent er det et definert ansvar for kontorstøttefunksjon i den daglige drift i hjemmetjenester.

Arbeidsområder
I hovedsak innebærer arbeidsområdene;

•    Fakturering og attestering av faktura
•    Systemansvarlig for Profil, tilgangsstyring
•    Skanning
•    Innkjøp av forbruksvarer
•    Bistå avdelingsleder i forhold til turnus og vakter
•    Ivareta henvendelser og telefoner
•    Enklere saksbehandling som brevskriving / korrespondanse, møteinnkallinger, bekreftelser

Lenke til fullstendig utlysning

Ledig vikariater og faste stillinger som sykepleier og helsefagarbeider - søknadsfrist 12.12.2019

Virksomhet for hjemmetjenester består av hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester.
Enheten er inndelt i ulike team (fagområder) med hver sin leder som innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Virksomhet for hjemmetjenester har ansvar for alle hjemmeboende og brukere i ca. 40 omsorgsleiligheter som trenger omsorgstjenester.

Virksomhet for hjemmetjenester har ledig p.d.d:

Ledige vikariater og faste stillinger som helsefagarbeider og sykepleier i 50-75%. Søker bes om å oppgi i søknaden sin ønsket stillingsprosent.
Det vil være arbeid hver 3 helg med arbeid dag/kveld. Det er også behov for helsefagarbeider til nattevakts stilling. Dersom det ikke er nok søkere til sykepleierstillingene kan også vernepleiere vurderes inn mot vikariater.

Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Lenke til fullstendig utlysning

Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten – ut året 2019.

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene.

Tjenesteenheten habiliteringstjenesten består av bofellesskap for utviklingshemmede og avlastning for barn og unge.
Tjenesteenheten lyngdal bo- og servicesenter består av institusjon med korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvor den ene inneholder plasser for demente.
Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av rus/psykisk helsetjeneste, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov (habilitering/boservice) og aktivitetshus.
Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboere i omsorgsleiligheter og til hjemmeboende.

Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alt. hver 4. helg med lange vakter.
En tilsettes som student i assistentstilling og vil dermed ikke ha rett til en syke- eller vernepleierstilling når en er ferdig utdannet, men må søke ledige stillinger på ordinær måte.

Studenter som allerede er fast ansatte, men ønsker å bytte arbeidssted, kan søke om det.

Lenke til fullstendig annonse

Tilkallingsvikarer ved renholdstjenesten - mottas fortløpende ut året

Ved enhet tekniske tjenester har vi behov for tilkallingsvikarer innen renhold for renholdstjenesten. Renholdstjenesten består av 20 ansatte (ca. 15 årsverk) og utfører renhold i kommunale bygninger. Enheten er framtidsrettet og er kontinuerlig i utvikling for best å betjene brukere og ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt og arbeidsvilkår tatt på alvor.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikarer ved omsorgstjenesten – høsten 2019 – mottas fortløpende ut året

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er pr. d.d. inndelt i tre enheter.
Lyngdal bo- og servicesenter, Hjemmebasert omsrog og Enhet for psykisk helse og habilitering.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – høstsemesteret 2019 – mottas fortløpende ut året

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for høsten 2019,  og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Søknadsskjema

OBS: Unngå feilmelding i søknadsskjema ved å velge Direkte til skjema, ikke Ny bruker.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 02. desember 2019