Ledige stillinger i Lyngdal og nye Lyngdal

Om nye Lyngdal kommune

Fra 01.01. 2020 er Audnedal og Lyngdal én kommune. Den nye kommunen skal hete Lyngdal og får ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Administrasjonssenteret blir i Lyngdal. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

Organisasjonskart

Under ses organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune.

Illustrasjonen viser organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune

 

Ledige stillinger i nye Lyngdal kommune

Avdelingsleder skjermet – søknadsfrist 20.10. 2019

Dette er en ny stilling i forbindelse med Nye Lyngdal i virksomheten for institusjon. Det opprettes en felles leder for skjermet avdeling på Audnedal omsorgssenter og Lyngdal Helsehus, totalt 16 plasser (8 på hvert sted). Fløyen på Lyngdal Helsehus kan gjøres om til 4 + 4 plasser.
Virksomheten består av institusjonstjenester; korttidsplasser, kommunal øyeblikkelig hjelp og langtidsplasser. I tillegg har begge institusjonene eget kjøkken og vaskeri.
Lyngdal helsehus skal stå ferdig våren 2020. Endringer i organisering og arbeidsoppgaver vil måtte påregnes. 2019 og 2020 vil bære preg av endringsprosesser fra dagens organisering mot det nye Helsehuset i en ny kommune.

Vi ønsker en leder som ser dette som en spennende utfordring og som kan lede avdelingen på en god måte. Personlig egnethet og relasjonskompetanse vil bli vektlagt. Lyngdal bo- og servicesenter vant IA prisen i 2017 og ble nr. 1 på kommunebarometeret innen pleie og omsorg i 2018. Audnedal kommune var blant det 10. øverste kommunene på kommunebarometeret for 2019.  Vi vektlegger fag og kvalitet.

Lenke til fullstendig utlysningstekst

Om Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

Avdelingsleder i virksomhet for habilitering – søknadsfrist 03.11. 2019

Det er ledig 100 prosent fast stilling som avdelingsleder i virksomhet for habilitering, med snarlig oppstart.

Avdelingen består av to arbeidslag, og man vil derfor få delt arbeidsted mellom Konsmo og Lyngdal. Det beregnes oppmøte 50/50 på begge steder.
 
Søknadsfrist er 03.11. 2019.

Lenke til utlysningstekst

Ledige vikariater og faste stillinger som sykepleiere – søknadsfrist 13.10. 2019

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med en korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvorav langtidsavdeling 1 har eget tilbud til demente som trenger skjerming. I tillegg har enheten et dagsenter, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar.
Lyngdal bo- og servicesenter søker nå etter:

Sykepleier LBS Korttidsavdeling: 50%. 15%+35% fast vikar (+25% vikariat ut året) - Fast
Sykepleier LBS/Natt: 75%. 71,8% + 3,2% fast vikar - Vikariat
Sykepleier LBS Langtidsavdeling 1 eller 2: 100% - Fast
Sykepleier LBS Langtidsavdeling 1 eller 2: 100% - Fast
Sykepleier LBS Langtidsavdeling 2: 75% (hvorav 10% er fast vikar) – Vikariat
Sykepleier LBS korttidsavdeling: 75% fast vikar - Fast
Spesialsykepleier Rus/Psykiatri LBS Korttidsavdelingen: 100% fast fra 01.01.2020

Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.

Lenke til fullstendig utlysningstekst

Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten – ut året 2019.

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene.

Tjenesteenheten habiliteringstjenesten består av bofellesskap for utviklingshemmede og avlastning for barn og unge.
Tjenesteenheten lyngdal bo- og servicesenter består av institusjon med korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvor den ene inneholder plasser for demente.
Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av rus/psykisk helsetjeneste, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov (habilitering/boservice) og aktivitetshus.
Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboere i omsorgsleiligheter og til hjemmeboende.

Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alt. hver 4. helg med lange vakter.
En tilsettes som student i assistentstilling og vil dermed ikke ha rett til en syke- eller vernepleierstilling når en er ferdig utdannet, men må søke ledige stillinger på ordinær måte.

Studenter som allerede er fast ansatte, men ønsker å bytte arbeidssted, kan søke om det.

Lenke til fullstendig annonse

Tilkallingsvikarer ved omsorgstjenesten – høsten 2019 – mottas fortløpende ut året

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er pr. d.d. inndelt i tre enheter.
Lyngdal bo- og servicesenter, Hjemmebasert omsrog og Enhet for psykisk helse og habilitering.

Lenke til utlysningstekst

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – høstsemesteret 2019 – mottas fortløpende ut året

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for høsten 2019,  og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Ledige stillinger i Audnedal kommune

Via lenken under finner du informasjon om ledige stillinger i Audnedal kommune.

Lenke til ledige stillinger Audnedal

Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

Pedagogisk psykologisk rådgiver (fast) - søknadsfrist 01.11.2019

Ved Lister PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver fra 01.01.2020.

De sentrale oppgavene til PPT er sakkyndig utredning, rådgivning og veiledning i forhold til klienter med spesialpedagogiske behov, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barnehage, skole, hjem og kommunene ellers.

Søknad sendes via Farsund kommune, som er vertskommune.

Lenke til utlysning Farsund kommune.

 

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.

Søknadsskjema

OBS: Unngå feilmelding i søknadsskjema ved å velge Direkte til skjema, ikke Ny bruker.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 16. oktober 2019