Ledige stillinger i Lyngdal og nye Lyngdal

Om nye Lyngdal kommune

Fra 01.01. 2020 er Audnedal og Lyngdal én kommune. Den nye kommunen skal hete Lyngdal og får ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Administrasjonssenteret blir i Lyngdal. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

 

Organisasjonskart

Under ses organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune.

Illustrasjonen viser organisasjonskartet for nye Lyngdal kommune

 

Ledige stillinger i nye Lyngdal kommune

 

100% Fast stilling som kommuneoverlege – 2. GANGS UTLYSNING - søknadsfrist 10.06.2019


Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og er plassert i stabsområdet plan og næring. Kommunalsjefen for plan og næring er nærmeste overordnet. Kommuneoverlegen utfører samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og kurative oppgaver innenfor helsestasjon og skolehelsetjeneste.

I stillingen som kommuneoverlege er det samfunnsmedisinske perspektivet viktig. Dette gjelder helsemessig og sosial beredskap der kommunen skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommunelegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene. Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunen.

Kommuneoverlegen innehar funksjonen som en av kommunens leger ved helsestasjon og skoler. Kommuneoverlegestillingen skal bidra til å utvikle en god kommuneoverlegefunksjon som innebærer tett kontakt med hele kommuneorganisasjonen og kommunes befolkning.
Stillingens innhold og størrelse kan diskuteres.

Lenke til fullstendig utlysningstekst

 

20% ett-årig prosjektstilling som aktivitetsleder - INTERN UTLYSNING - søknadsfrist 26.05.2019


Høsten 2019 startes det opp et nytt prosjekt med musikkaktivitet for ungdom.

Musikkverkstedet har base på Byremo og er tenkt som et møtested for ungdom som vil prøve ut musikkrelaterte aktiviteter som samspill, band, lys og lydteknikk.
Vi ønsker en person som kan videreutvikle musikk- og fritidstilbudet på Byremo i samarbeid med lokalt foreningsliv og skole.
Den som blir tilsatt vil i stor grad få være med å forme stillingen.

Det må påventes en del kvelds og helgeaktiviteter.

Lenke til fulstendig utlysning.

 

Om Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, med geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har nærmere 8600 innbyggere, og er en kommune i vekst. Næringslivet utvikler seg positivt, der handel og turisme er de største vekstområdene. Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende og variert kulturtilbud.

For å sikre seg de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kollegaer og pensjonsordning for alle ansatte.

Ledige stillinger i Lyngdal kommune

Her finner du oversikten over ledige stillinger i Lyngdal kommune. Ved å klikke på lenken til utlysningsteksten kommer du til kunngjøringsteksten for stillingen du er interessert i.

 

Vikariat som vernepleier i 100% stilling for skoleåret 19/20 Berge barneskole - søknadsfrist 28.05.2019


Ved Berge barneskole har vi ledig et vikariat - 100 % stilling som vernepleier. For å møte barn med spesielle og sammensatte behov, ønsker vi å tilsette en vernepleier for at skolen skal kunne gi barna en best mulig tilpasset opplæring.

Lenke til fullstendig utlysningstekst

 

10% fast stilling som musikalsk leder for kor- søknadsfrist 02.06.2019

 

Kulturskolen i Lyngdal søker en dyktig og engasjert person som kan gi et godt tilrettelagt tilbud til gruppen «Sound of Happpiness» som er et musikktilbud til mennesker med særlige behov.
I undervisningen er det hovedfokus på sangglede, men tilbudet kan gjerne videreutvikles til opplæring på instrumenter, rytme, dans og bevegelse.

Lenke til fullstendig utlysningstekst

 

Ledige stillinger som psykolog i Lyngdal kommune - 2 GANGS UTLYSNING - søknadsfrist 10.06.2019

Lyngdal kommune søker psykologer til 2 x 100% faste stillinger.
-    Fast 100% stilling i enhet for psykisk helse og rus.
-    Fast 100% stilling i enhet for barn og unge.

Fra 01.01.2020 blir begge stillingene lagt under Virksomhet for Forebygging og livsmestring i Nye Lyngdal kommune. Det er å forvente at noe arbeid vil foregå i Audnedal fra samme dato.

Lenke til fullstendig utlysning

 

Prosjektstilling 100% som helsesykepleier - ett års varighet - søknadsfrist 09.06.2019.


Målsetting av prosjektet er styrking av helsestasjon – og skolehelsetjeneste. Stillingens arbeidsoppgaver vil være rettet mot generelle helsesykepleierfaglige oppgaver.
Tiltredelse vil være i August 2019.

Lenke til fullstendig utlysning

 

 

Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten - for vårsemester 2019.

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene.

  • Tjenesteenheten habiliteringstjenesten består av bofellesskap for utviklingshemmede og avlastning for barn og unge.
  • Tjenesteenheten lyngdal bo- og servicesenter består av institusjon med korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvor den ene inneholder plasser for demente.
  • Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av rus/psykisk helsetjeneste, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov (habilitering/boservice) og aktivitetshus.
  • Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboere i omsorgsleiligheter og til hjemmeboende.

Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alt. hver 4. helg med lange vakter.
En tilsettes som student i assistentstilling og vil dermed ikke ha rett til en syke- eller vernepleierstilling når en er ferdig utdannet, men må søke ledige stillinger på ordinær måte.

Studenter som allerede er fast ansatte, men ønsker å bytte arbeidssted, kan søke om det.

Lenke til fullstendig utlysning.

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene – søknader for vårsemesteret 2019 mottas fortløpende

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk skjema

Tilkallingsvikarer ved skoler og barnehager – søknader for vårsemesteret 2019 mottas fortløpende

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være behov for tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar  for våren 2018 og som kan kontaktes når det er nødvendig.

Lenke til utlysningstekst

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune
Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

 

Ledige stillinger i Audnedal kommune

Via lenken under finner du informasjon om ledige stillinger i Audnedal kommune.

Lenke til ledige stillinger Audnedal


Ledige stillinger i Lister

Illustrasjon som viser kommunevåpen

 

Ved Lister PPT har vi ledig en fast 100% stilling som PP-rådgiver fra 1.8.19 - søknadsfrist 06.06.2019

Lister Pedagogisk Psykologiske Tjeneste (Lister PPT) er organisert som en interkommunal tjeneste for kommunene Farsund (vertskommune), Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Sirdal. Tjenesten har fire regionale kontorer og PPT sitt arbeid omfatter både førskolebarn, grunnskolebarn og voksne med spesielle opplæringsbehov. Sentrale oppgaver for PPT er både sakkyndig utredning og systemrettet/ forebyggende arbeid.

Søknad og ansettelse skjer via Farsund kommune.  

Lenke til utlysningstekst

Lenke til Farsund kommune - ledige stillinger

 

Meroffentlighet

Hovedregelen i offentlighetsloven er at stillingssøkere skal være offentlige, jmf. offentlighetsloven.

Lenke til offentlighetsloven § 25.

Dersom søknaden ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes. Lyngdal kommune praktiserer meroffentlighet og vil foreta en konkret vurdering av din anmodning om fritak vurdert opp mot de hensyn som taler for offentlighet. Det må foreligge særskilte omstendigheter for at en søknad kan unntas fra offentlighet. Dersom anmodningen om unntak ikke blir tatt til følge vil du som søker bli varslet om dette.

NB: Attester og vitnemål tas med dersom du blir innkalt til intervju på stillingen og skal ikke følge med søknaden i denne omgang.


Søknadsskjema

Lenke til elektronisk søknadsskjema

 

Sist oppdatert: 20. mai 2019