2 prosjektstillinger som familiekoordinator

NAV-kontorene i Lister har ledig to prosjektstillinger som FAMILIEKOORDINATOR

Prosjektet Nye mønstre- trygg oppvekst er en del av NAV Lyngdal/ Audnedal og Lyngdal /Audnedal kommuners arbeid mot barnefattigdom. Nå utvides prosjektet til resten av Lister-regionen. Prosjektet skal prøve ut en modell med koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats mot både foreldre og barn i utvalgte lavinntektsfamilier. Prosjektet skal tilby familiekoordinator som koordinerer innsatsen til deltakende familier.

Vi søker prosjektmedarbeider til stillingene som familiekoordinator. Stillingen forankres i NAV Lyngdal, som fra nyttår vil inngå i vertskommunesamarbeid i Lister, med Kvinesdal som vertskommune. Koordinatoren skal jobber tverrfaglig og i stor grad samhandle med samarbeidspartnere utenfor NAV. Arbeidstid er dagtid, men en må være fleksibel og noe ettermiddagsarbeid må påregnes. Prosjektperioden er satt til 3 år.


STILLINGENS ARBEIDSTID OG INNHOLD


37,5 timer uke fortrinnsvis dagtid, men noe ettermiddagsarbeid må påregnes


Hovedoppgaver:


•    Koordinere tjenester og hjelpeapparat for 10 familier med lav inntekt
•    Kartlegge familiens ressurser og hjelpebehov
•    Utarbeide Familiens plan og oppfølging av denne
•    Sikre rett hjelp, til rett tid, fra rett instans
•    Oppfølging av familiene
•    Råd Veiledning og støtte
•    Samhandling med øvrig hjelpeapparat
•    Dokumentasjons og evalueringsarbeid


Krav til stilling:


•    Minimum 3-årig universitets og /eller høyskole utdanning innen retningene helse/sosial/pedagogikk
•    Sertifikat klasse B og disponere egen bil


Vi ønsker at du har:


•    Arbeidserfaring med koordinering og planarbeid på individnivå, eksempelvis Individuell plan, er en fordel.
•    Erfaring med relasjonsarbeid og tett individuell oppfølging
•    Erfaring og kjennskap til kommunal og statlig forvaltning og det kommunale tjenestetilbud vil være en fordel.


Personlige egenskaper som vil vektlagt:


•    Du er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
•    Du evner å være tett på over tid
•    Du er fleksibel og tilgjengelig
•    Du ser ressursene, og evner å motivere andre
•    Du er engasjert og positiv


DET TILBYS:


•    En spennende og variert arbeidshverdag
•    Engasjerte kollegaer og samarbeidspartnere
•    Du får delta i et viktig utviklingsarbeid

Ved tilsetting blir det lagt vekt på personlige egenskaper.
Stillingene lønnes i hht. gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis.
Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår.
Lyngdal kommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet

Søknadsfrist: 01.09.2019

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: Solveig O.Vatne, Solveig.Vatne@nav.no

Lenke til elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Sist oppdatert: 06. august 2019