Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter

Faste helgestillinger for syke- og vernepleiestudenter innen omsorgstjenesten – ut året 2019.

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det behov for flere syke- og vernepleierstudenter som kan ta helgevakter innen omsorgstjenestene.

Tjenesteenheten habiliteringstjenesten består av bofellesskap for utviklingshemmede og avlastning for barn og unge.

Tjenesteenheten lyngdal bo- og servicesenter består av institusjon med korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvor den ene inneholder plasser for demente.

Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av rus/psykisk helsetjeneste, hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov (habilitering/boservice) og aktivitetshus.

Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp til beboere i omsorgsleiligheter og til hjemmeboende.

Arbeidstiden vil være minimum hver 3. helg, alt. hver 4. helg med lange vakter.
En tilsettes som student i assistentstilling og vil dermed ikke ha rett til en syke- eller vernepleierstilling når en er ferdig utdannet, men må søke ledige stillinger på ordinær måte.

Studenter som allerede er fast ansatte, men ønsker å bytte arbeidssted, kan søke om det.

 

ARBEIDSOPPGAVER:


•    Pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov
•    Dokumentasjon i fagprogrammet Profil
•    Psykisk helsearbeid
•    Bo-oppfølging
•    Helsehjelp


KRAV TIL UTDANNING:


•    Syke- eller vernepleierstudent


ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:


•    Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
•    Vilje til å stå på
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt


DET TILBYS:


•    Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale
•    Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet

Øvrig informasjon, kontakt og søkndsskjema


Ansettelse skjer på gjeldende kommunale vilkår. For alle stillinger må en levere politiattest jfr. Helsepersonell loven § 20a og Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
 
Stillingene lønnes i hht. kommunens lønnspolitikk for studenter, alternativt i henhold til gjeldende tariff som assistent eller relevant fagbrev dersom dette gir høyere avlønning.
•    Ved <60 studiepoeng lønnes en tilsvarende begynnerlønn for assistent
•    Ved bestått 60 studiepoeng lønnes en tilsvarende begynnerlønn for fagarbeidere
•    Ved bestått 120 studiepoeng lønnes en tilsvarende begynnerlønn for høyskoleutdannet

Som et ekstra rekrutteringstiltak har kommunen vedtatt å ta i bruk følgende stipendordning i tillegg til ordinær lønn. Syke- og vernepleierstudenter som inngår avtale om 6 ukers sommerjobb i 75 - 100 % stilling i tillegg til fast helgestilling i omsorgstjenestene, får en årlig bonus i tillegg til ordinær lønn:
•    sommerjobb etter at en har bestått 60 studiepoeng gir kr 15 000  i bonus
•    sommerjobb etter at en har bestått 120 studiepoeng gir kr 17 000 i bonus
•    sommerjobb etter at en har bestått 180 studiepoeng gir kr 25 000 i bonus.

Det vil være løpende inntak på stillingene. En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden sin, men når det er behov for flere ansatte blir søkerlisten vurdert og aktuelle kandidater vil da bli kontaktet for et intervju/samtale.

Vi ber om at alle oppgir ønsket arbeidssted i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til tlf.nr. 38 33 40 00
Linn Berstad, avdelingsleder psykisk helse og rus, tlf. 40 41 46 86
Sylvia Løkjell, Habilitering, tlf. 94506043
Lise Lotte Usland, soneleder hjemmebasert omsorg, tlf. 94 50 60 41
Gunn Venke Vigmostad Lund Avdelingsleder kortitdsavdelingen, tlf. 92 29 14 84

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

OBS: Unngå feilmelding i søknadsskjema ved å velge Direkte til skjema, ikke Ny bruker.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 10. oktober 2019