Vernepleiere - psykisk helse og habilitering

Enheten psykisk helse/habilitering fatter vedtak om tjenester innenfor praktisk bistand og praktisk bistand og opplæring, aktivitetstilbud, psykisk helse- og rus arbeid, støttekontakt/fritidskontakt, BPA. Avlastning og omsorgslønn. Kjernevirksomheten i enheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nærmeste overordnede er enhetsleder som sammen med fire avdelingsledere/soneledere utgjør enhetens lederteam.


Habiliteringstjenesten er inndelt i to soner med hver sin soneleder som innehar overordnet fag- og personalansvar. Habiliteringstjenestene gir ulike typer bistand til mennesker med sammensatte behov. En del av brukerne bor i bofellesskap og en del bor i egne boliger.

Vi har nå ledig følgende stillinger:

Enhet for psykisk helse og habilitering
•    75 % fast vernepleier – hele stillingen er som fast vikar
Bergsakervn.17
•    50 % fast vernepleier - ca. 20 % fast vikar.
Gartnerivn.23
•    100 % vernepleier vikariat 1 år fra mai.

Ved interne søkere, vil andre stillingsstørrelser kunne bli ledig.

Det er også behov for flere tilkallingsvikarer i Team barn, og i Habiliteringstjenesten.
Søkere til dette bes søke under stilling: Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene våren 2016.
Søknaden må tydelig merkes med hvor en ønsker å være tilkallingsvikar.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:
•    Arbeid  i skoleteam (Gartnerveien 23)
•    Atferds terapeutisk arbeid
•    Faglig veiledning
•    Koordinator for individuelle planer
•    Pleie, omsorg og behandlingsrelatert oppfølging

Krav til utdanning og kompetanse/ erfaring:
•    Off. godkjent utdanning som vernepleier
•    Erfaring fra arbeid med målrettet miljøarbeid


Arbeidserfaring/annen kompetanse en bør ha:
•    Erfaring med å gi veiledning, saksbehandle og ha ansvar for individuell plan
•    Ha gode kommunikasjons ferdigheter.
•    Være kreativ i utøvelse av arbeidsoppgaver.
•    Erfaring med å bruke ulike kartleggingsmetoder
•    Ha gode samarbeids ferdigheter, både i team og mot andre faginstanser
•    Bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø
•    Tar initiativ, ansvar og liker utfordringer
•    Ha kjennskap til og kunne bruke atferdsanalyse som arbeidsverktøy
•    Ha erfaring med helse- og omsorgslovens kapittel 9
•    Ha kunnskap om autismespekterforstyrrelser (Gartneriveien 23)
•    Kunnskap og kjennskap om atferds analytisk arbeid (Gartneriveien 23)
•    Ha kjennskap/kunnskap om/til ASK (Gartneriveien 23)


Det tilbys:
•    Spennende og varierte oppgaver med fokus på kvalitet
•    Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale.
•    Godt arbeidsmiljø.
•    Gunstig treningsavtale med Sørlandsbadet
•    Gode pensjonsvilkår i KLP.

Avlønning skjer i hht. gjeldende tariff.
Stillingen krever at en leverer politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Nærmere opplysinger om stillingene fås ved henvendelse til:
Anne Karen Haaland: 38 33 41 37(Fast vikar stilling og Bergsakerveien 17)
Marie Seland, tlf. 97 95 95 88  (Gartneriveien 23)


Søknadsfrist: 04.04.16


Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema.


Sist oppdatert: 14. mars 2016