Tlkallingsvikarer omsorgstjenestene høsten 2018

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er pr. d.d. inndelt i tre enheter.

Lyngdal bo- og servicesenter
Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med korttidsavdeling og to langtidsavdelinger hvor den ene inneholder plasser for demente. En har et flott dagtilbud og i tillegg er det eget kjøkken og vaskeri som leverer tjenester til alle beboerne.

Hjemmebasert omsorg
Tjenesteenheten hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelptjenester.

Enhet for psykisk helse og habilitering
Tjenesteenheten for psykisk helse og habilitering består av avlastning til barn og ungdom, psykisk helse og rus, boligbaserte tjenester som yter bistand hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov, Rosfjord aktivitetshus og Kvås bofellesskap for mindreårige flyktninger.

Det er behov for tilkallingsvikarer som er:
- vernepleiere
- sykepleiere
- miljøterapeuter (min. 3-årig relevant høyskoleutd., fortrinnsvis helse- og sosialfaglig)
- helsefagarbeidere
- kokk
- renholder
- assistenter
- syke- og vernepleierstudenter

Dersom en har ønsker i forhold til arbeidssted og arbeidsoppgaver kan dette oppgis i søknaden.

I søknaden krysses det av for en av følgende stillinger:
 - Tilkallingsvikar omsorgstj. – høyskoleutd.
 - Tilkallingsvikar omsorgstj. – fagarbeiderutd.
 - Tilkallingsvikar omsorgstj. - assistent

Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.18. Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som tilkallingsvikar neste halvår.

En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden sin, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju/ samtale.

Vær oppmerksom på at denne søknaden er ikke til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til den aktuelle enhet, eller ved mail til kari.hoyland@lyngdal.kommune.no

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Sist oppdatert: 03. august 2018