Kommunens rolle som barnehagemyndighet

Oppgaver og mål

Barnehagemyndighetens oppgaver og mål er å sikre et helhetlig barnehagetilbud, og at tilbudet er av god kvalitet uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehage.

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

Oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet skal organiseres adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.

Veiledning

Lyngdal kommune som barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at alle barnehager drives i samsvar med bestemmelsen i barnehageloven med forskrifter.

Tilsyn

Tilsyn er kontroll av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis.

Tilsyn er et av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å sikre regleverksetterlevelse i barnehagene, og skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurderinger.

Godkjenning/etablering av barnehage

Kommunen avgjør søknader om godkjenning av nye og allerede eksisterende barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet ut fra formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2 i barnehageloven.

Mer informasjon og søknadsskjema via lenken under.

Godkjenning av barnehage

Dispensasjon

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav, pedagognorm eller minimumsnorm

Veileder søknad om dispensasjon

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 24.06.2021