Foreldrebetaling

Hva koster det?

Opphold i barnehager

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2022 gjeldende fra 1. januar
Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 315,-
4 dager 2 851,-
3 dager 2 321,-

Barnehagesatser pr. oppholdstid – priser for 2022 gjeldende fra 1. august

Dager per uke Kr per måned
5 dager 3 050,-
4 dager 2 623,-
3 dager 2 135,-

Kjøp av enkeltdager utover avtalt oppholdstid: 294,-

Alle de fire kommunale barnehagene tilbyr nå kun måltid uten frokost.
Under er satsene for kostpenger.
Dager per uke Måltid med frokost Måltid uten frokost
5 dager xxx 315,-
4 dager xxx 251,-
3 dager xxx 190,-

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 prosent for 3. eller flere barn.  

Annen moderasjon

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Foreldre/foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid.

2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke dersom den samlede inntekten ikke overskrider 583.650 kr. Fra 01.08.22 er inntektsgrensen satt til 598.825 kr.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to, og 50 % for barn tre eller flere. Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, den får du automatisk så lenge søsknene er registrert hos oss og bor i samme husholdning.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Barn i familier med lav inntekt kan ha rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Det er kommunen som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene.

Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, og søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Søknadsfrist

For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunkt og ut barnehageåret.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert

Hvem kan få gratis kjernetid?

Gjelder 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart i familier der husholdningen har lavere inntekt enn den fastsatte grensen.

Slik søker du

Du benytter vårt elektroniske søknadskjema.

  • Du skal sende felles skjema dersom flere barn
  • Foresattes skattemelding/andre inntektsopplysninger skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.

Kontaktperson redusert foreldrebetaling

Søknadsskjema

Redusert betaling/gratis kjernetid

Skal du søke redusert betaling / gratis kjernetid må du også sende inntektsopplysninger / skattemelding til kommunen. Dette for raskere saksbehandling.

Kontaktinfo virksomhetsleder

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.09.2021