Vedtatte planer

Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og denne siden hvor endelig vedtatte planer publiseres.

Her finner du informasjon om vedtatte planer for den nye kommunen. Gjerne kalt kunngjøringer. En plan er først endelig vedtatt etter behandling i kommunestyret. Før det skal en plan gjennom flere delprosesser, der innbyggerne og berørte parter underveis skal få anledning til å komme med innspill. Derfor publiseres planer på ulike sider her i portalen. Det er en side for varsel om oppstart av planarbeid, en for offentlig ettersyn og denne siden hvor endelig vedtatte planer publiseres.

Detaljreguleringsplan for boliger i Sveneviklia – klagefrist 18.07.23

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 15.06. 2023 sak 45/2023, forslag til detaljreguleringsplan for boliger Sveneviklia, plan-ID 202003.

Planforslaget omfatter totalt 24 nye eneboligtomter og et område for konsentrert bebyggelse med 10 boenheter. I tillegg er det 5 eneboligtomter innenfor planområdet som er bygd uten reguleringsplan, og som tas med for å oppnå en bedre helhet i planen og området. Det er satt av areal til lekeplass, energianlegg og VA.

Dokumentene kan ses i planregisteret via lenken under.

Lenke til planarkivet

Eventuelle klager på vedtatte plan må sendes skriftlig til kommunen. Klagefrist er 18. juli 2023.

Klage kan sendes:

Detaljreguleringsplan for boliger og barnehage østre Rom – klagefrist 18.05.23

Lyngdal kommunestyre vedtok i møtet 20.04. 2023, sak 24/2023, forslag til detaljreguleringsplan for boliger og barnehage østre Rom, plan-ID 201902.

Dokumentene kan ses i planarkivet via lenken under.

Lenke til planarkiv

Eventuelle klager på vedtatte plan må sendes skriftlig til kommunen. Klagefrist er 18. mai 2023.

Klage kan sendes:

Fritidsboliger Lundegård – klagefrist 06.05.23

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 23.03. 2023, sak 22/2023, forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger i Lundegård, gbnr 14/11. plan-ID 202006.

Plandokumentene kan ses i planarkivet via lenken under.

Lenke til planarkiv

Eventuelle klager på vedtatte plan må sendes skriftlig til kommunen. Klagefrist er 6. mai 2023.

Klage kan sendes:

Detaljreguleringsplan for fritidsboliger og småbåthavn Krågestøl, plan-ID 202010 – klagefrist 09.02.23

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 15.12. 2022 sak 87/2022, forslag til detaljreguleringsplan for fritidsboliger og småbåthavn Krågestøl, plan-ID 202010.

Dokumenter til det vedtatte planforslaget ligger tilgjengelig i planregisteret. Se lenken under.

Lenke til kommunens planregister

Eventuelle klager på vedtatte plan må sendes skriftlig til kommunen. Klagefrist er tre uker fra kunngjøringsdato, som i dette tilfellet blir 9. februar 2023.

Klage kan sendes:

Om søk i planregisteret

For å søke opp dokumenter i Lyngdal kommunes planarkiv benytter du nummeret som kalles plan-ID.

  • I søkefeltet oppe til venstre skriver du da inn ID-nummeret til planen du ønsker å se. Kun tallet, og ingen annen tekst.
  • Da får du opp samme ID-nummeret som en blå lenke under fanen Planid. Her klikker du deg videre for å få opp dokumentene tilknyttet saken.

Lenke til planregister

Sist endret: 27.06.2023