Om oss

Informasjon

Oversikt over sentrum av Lyngdal med Kvavikfjorden i bakgrunnen.Lyngdal er en bykommune på Sørlandet med 8588 innbyggere (1.1.2018). Gode oppvekstvilkår, blomstrende næringsliv og variert kulturtilbud gjør Lyngdal til en attraktiv kommune for barnefamilier, unge etablerere og nye virksomheter.

Sentral beliggenhet gjør Lyngdal til et geografisk og kommunikasjonsmessig knutepunkt vest i Agder. Med kort reiseavstand til store byer som Kristiansand og Stavanger kan du enkelt komme deg videre både innenlands og utenlands.

Kommunens Servicekontor gir deg all nødvendig informasjon om offentlig tilbud og tjenester. Her mottar du også individuell veiledning og saksbehandlingstjenester i forbindelse med ulike søknader.

Alle henvendelser fra mandag til og med fredag mellom kl. 08:00 og kl. 15:30 (15:00 sommermånedene) som ikke gjelder nødhjelp kan rettes til vårt Servicekontor på telefon 38 33 40 00.

Lenke til informasjonsside om Servicekontoret

Kommunen som organisasjon

Lyngdal kommune er leverandør av viktige tjenester for at innbyggerne skal leve gode liv. For å kunne levere tjenester som er av god kvalitet er det nødvendig med en velfungerende organisasjon med kompetente og motiverte medarbeidere.

Vi jobber for at organisasjonen skal være omstillingsdyktig i et samfunn som er i stadig forandring og en framtidsrettet organisasjon som ivaretar god kommunikasjon med innbyggerne. Vi vil være lydhøre og opptatt av hvordan innbyggerne i kommunen opplever de tjenestene som mottas.

Kommunen driver blant annet barnehager, skoler, omsorgstjenester, kulturtilbud og tekniske tjenester. I overkant av 700 personer er ansatt i Lyngdal kommune, og av disse er cirka 85 prosent kvinner.

De største ansvarsområdene innenfor driften til kommunal sektor er på helse, omsorg og oppvekst. Av kommunens totale budsjett brukes cirka 80 prosent av midlene på helse, omsorg og oppvekst. Organisasjonen Lyngdal kommune er fordelt på 6 støtteenheter og 16 tjenesteenheter.

Kommunen har ansvaret for innbyggernes sikkerhet, jfr Forskrift om kommunal beredskapsplikt og Sivilbeskyttelsesloven.

Lenke til informasjonsside om beredskap i Lyngdal kommune

Kartet under viser Lyngdal kommunes administrative organisasjonsstruktur:

Illustrasjonen viser Lyngdal kommunes administrative organisasjonskar

Lenke til nedlastbart organisasjonskart

Rådmannen og rådmannens stab

Rådmannen (også kalt administrasjonssjef, før 1939 borgermester) er i Norge i dag brukt som tittel på den høyeste administrative lederen i de fleste kommunene. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

I eldre tider var en rådmann et medlem av det råd som styrte en kjøpstad, sammenlignbart med f.eks. et byråd i vår tid. Rådmennene fikk i 1894 tittelen borgermester. Rådmannstittelen kom tilbake i norsk sammenheng i 1923 da Christiania gav de syv kommunale administrasjonssjefene underlagt borgermesteren tittelen rådmann. Med kommunestyrelovene av 1938 ble tittelen borgermester i byene endret til rådmann og herredskommunene fikk rett til å ansette rådmann. I Oslo, Bergen og Tromsø finnes ikke lenger rådmannfunksjonen. Her er byrådet det utøvende organ, og stillingen som rådmann er bortfalt.

I Lyngdal er Norman Udland rådmann.

Lenke til informasjon om rådmannen i Lyngdal

Rådmannens stab

I rådmannens ledergruppe er følgende fagområder representert:

Kontaktinformasjon

Ved å følge lenken finner du aktuell kontaktinformasjon for Lyngdal kommune inklusiv rådmannens ledergruppe og andre sentrale personer i organisasjonen.

Lenke til kontaktinformasjon

Visjon og verdier

Lyngdal kommunes slagord "Vi vil – vi våger" ligger i ryggmargen på de fleste i Lyngdal. Blant ansatte i kommunen, innbyggere, bedrifter og politikere er det et sterkt ønske om å ville skape og se muligheter i kommunen man lever i.

Det er også et kjennetegn ved Lyngdal at man våger å satse på det man er engasjert i; helhjertet og målrettet. Lyngdal skal betraktes som en utviklingsrettet kommune som hele tiden arbeider for å være en attraktiv kommune for de som bor, jobber i eller besøker Lyngdal.

Lyngdal kommune skal også kjennetegnes av å være samarbeidsvillig og løsningsorientert når muligheter kommer til syne eller utfordringer skal håndteres. Oppgaver og tjenester skal holde høy standard, slik at kvaliteten samsvarer med samfunnets forventninger.

Våre kjerneverdier for framtiden er:
"Utvikling, samarbeid, kvalitet"

Støtteenheter

Lyngdal kommune har seks støtteenheter. Disse leverer hovedsakelig interne tjenester til resten av kommunens organisasjon, både enhets- og ansatt-nivå. I tillegg har noen av enhetene tjenester som leveres direkte til kommunens innbyggere.

Tjenesteenheter

Tjenesteenhetene består av enheter som yter innbyggertjenester i henhold til lov. Eksempelvis skole og eldreomsorg.

Lenke til oversikt over tjenesteenheter i Lyngdal kommune

Helhetlig styring i Lyngdal kommune

Fra og med 2016 har alle støtte- og tjenesteenhetene i Lyngdal kommune utarbeidet årsplaner. Dette som en del av prosjektet helhetlig styring. Via lenken under kan du lese mer om helhetlig styring og enhetenes årsplaner:

Lenke til infoside om helhetlig styring

Etiske retningslinjer

Lyngdal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har et ansvar for at dette prinsippet etterleves. Som forvaltere av innbyggernes fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger.

Lenke til etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte

Personvernerklæring

Kommunen har plikter og rettigheter i forhold til bruk av personopplysninger, og informasjon om hvordan kommunen håndterer slike opplysninger. Ved å følge lenken under kommer du til informasjonssiden om personvern og rett til innsyn.

Lenke til Lyngdal kommunes personvernerklæring

Her finner du lyngdalsbrosjyren

Lyngdal er stedet å bo. Stedet å etablere næring. Stedet å reise til. Via den flotte nye brosjyren vår ønsker vi å fortelle deg mer om hvorfor. Brosjyren er et samarbeid mellom Lyngdal kommune og Vekst i Lyngdal (VIL).

Via lenken under kan du lese mer om brosjyren og laste opp e-utgaven av vår felles kommunepresentasjon.

Lenke til brosjyresiden

Grafisk profil

Lyngdal kommune har utviklet håndbok for grafisk profil. Profilhåndboken er nedlastbar. Under grafisk profil finner du også nedlastbare maler.

Lenke til regler for bruk av kommunevåpen og grafisk profil.

Digital post fra Lyngdal kommune

Lyngdal kommune sender ut sine brev digitale postkasser. Mer informasjon om denne tjenesten finner du ved å klikke på lenken under.

Lenke til informasjon om digitalpost fra Lyngdal kommune.

Sist oppdatert: 13. februar 2019
Lyngdal kommune

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Telefon: 38 33 40 00

Kontaktperson: Norman Udland

Tittel: Rådmann

Telefon: 38 33 40 00